dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 85
Nr pokoju: 160
E-mail: wawrzyniec.rudolf@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: 14.00-15.00 istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie po uprzednim kontakcie mailowym

Opis:

Pracownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim w 1995 roku przez przeszło 2 lata pracuje w Biurze Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi. Jest tam prekursorem wykorzystywania koncepcji marketingowej, zwłaszcza w procesach przyciągania turystów i inwestorów do miasta. 

W roku 1997, już jako doktorant na Wydziale Zarządzania UŁ, współorganizuje uznawaną za pierwszą w Polsce, międzynarodową konferencję pt. Marketing terytorialny – strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Od tego czasu termin marketing terytorialny przyjmuje się w krajowym żargonie naukowym i pośród praktyków. Efektem tego przedsięwzięcia powstaje monografia pod tym samym tytułem. 

Przed ukończeniem doktoratu odbywa 2 staże naukowe na uczelniach w Wielkiej Brytanii (University of Wales) i Francji (Jean Moulin Université LYON 3). W roku 2001 obronił doktorat pt.: Promocja miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych” oparty na porównaniach przypadków z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii. 

W latach 2013-2014 odbywa 2 miesięczne staże naukowe w Rosyjskiej Akademii Nauk (Oddział w Nowosybirsku) oraz dwutygodniowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych). W roku 2019 odbywa staż naukowy na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie, Holandia. W Departamencie Administracji Publicznej i Socjologii prowadzi badania naukowe w zakresie komunikowania się organizacji publicznych oraz procesu prowadzenia lokalnej polityki kultury. 

W latach 2001-2011 adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji kierowanej przez profesora Tomasza Domańskiego, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Od 2011 adiunkt, a od wiosmy 2019 profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ.

W kwietniu 2017 r. otrzymuje stopień naukowy doktora habilitowanego. W procedurze habilitacyjnej przedmiotem oceny była m.in. jego monografia z 2016 r. pt: Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym.

Od 2002 w ramach projektu LPP Erasmus wykłada gościnnie na uniwersytetach we Francji, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech i Turcji. Uczestnik projektów europejskich kierowanych do JST. 

 

Prowadzi zajęcia z marketingu terytorialnego oraz wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. W działalności naukowej interesuje się marketingiem terytorialnym i zarządzaniem publicznym. Popularyzator szerokiego rozumienia marketingu terytorialnego. Uznaje, że marketing w odniesieniu do terytorium to nie tylko komunikowanie się, ale też zarządzanie procesami pozyskiwania mobilnych czynników wzrostu do terytoriów (kapitału finansowego, ludzkiego, intelektualnego,…) oraz problematyka budowania relacji międzyorganizacyjnych w kontekście podwyższania przewagi konkurencyjnej miejsc. Prowadzi badania wśród samorządów lokalnych i regionalnych oraz ich partnerów instytucjonalnych w zakresie marketingu terytorialnego w ujęciu relacyjnym. Autor przeszło 60 artykułów naukowych z zakresu marketingu, zarządzania publicznego i problematyki związanej z polityką regionalną.

Zainteresowania:

 Naukowe:

marketing terytorialny, marketing w organizacjach publicznych i non-profit, marketing relacji i marketing wartości, branding miast - terytoriów i organizacji publicznych. 

Również: współczesne modele zarządzania publicznego, zarządzanie poprzez sieci współpracy; proces polityki publicznej, polityka spójności Unii Europejskiej, lokalna polityka kultury.

Prywatne:

Narty, łyżwy,  taniec, windsurfing, rower, siatkówka, podróże i sprawy międzynarodowe, różnorodność kulturowa i gospodarcza Europy i świata...

Publikacje: 2019
 • Wawrzyniec Rudolf, Ewa Glińska, Building a city brand on the basis of activity of city theatres, „International Journal of Contemporary Management” (2449-8920), 2019, nr 18 (2), s. 71-89 [DOI] [URL].
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Ewa Glińska, City Brand Personality Projected by Municipalities from Central and Eastern Europe Countries—A Comparison of Facebook Usage, „Sustainability” (2071-1050), 2019, vol. 11, nr 19, s. 1-22 [DOI] [URL].
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Marketing terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów, [w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast (978-8-3814-2504-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 215-239.
   
2018
 • Wawrzyniec Rudolf, Agata Wrześniewska-Szymańska, Herby i logotypy małych miast - bliżej tradycji czy współczesności, „Space-Society-Economy” (1733-3180), 2018, nr 24, s. 59-74 [DOI] [URL].
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Danuta Stawasz, Kultura i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2018, nr 376, s. 211-224 [URL].
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Marketing regionu w ujęciu relacyjnym, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2018, vol. 64, nr 4 (375)/2, s. 60-70.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska, Marketingowe podejście do budowania wizerunku miasta kreatywnego na przykładzie Łodzi, [w:] P. Wachowiak, S. Gregorczyk (red.), Organizacja kreatywna Teoria i praktyka (978-8-3803-0215-0), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 301-311.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska, Studium przypadku jako metoda badania relacji międzyorganizacyjnych w marketingowym procesie budowania marki terytorium w oparciu o kulturę - koncepcja badań , „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 525, s. 284-293 [DOI].
   
2017
 • Wawrzyniec Rudolf, Sofiya Pazizina, The Directions of International Cooperation of the Polish Voivodeships and Large Cities with a Particular Focus on Cooperation with Ukraine, „Journal of European Economy” (1684-906x), 2017, vol. 16, nr 4 (63), s. 416-433 [URL].
   
2016
 • Wawrzyniec Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym (978-8-3808-8289-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
2015
 • Wawrzyniec Rudolf, Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” (1898-3529), 2015, vol. 30, nr 2, s. 109-118.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Justyna Anders - Morawska, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem (978-8-3796-9701-4), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Almira Yusupova, Relational Resources As A source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And the Novosybirsk Oblast, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE” (1508-2008), 2015, vol. 18, nr 3, s. 115-137.
   
2014
 • Wawrzyniec Rudolf, Justyna Anders, Local Governance Meets Relationship Marketing - Collaborative Approach to City Management, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development (978-5-8966-5277-9), Wydawnictwo Institute of Economicsand Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 143-158.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Marketing interesariuszy - nowy wymiar marketingu relacji, „MARKETING I RYNEK” (1231-7853), 2014, nr 8, s. 174-178.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Zmiany instytucjonalne w zarządzaniu publicznym, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych (978-8-3600-5697-4), Wydawnictwo Kieleckiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2014, s. 459-476.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Rola zasobów relacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu w zapisach strategii rozwoju województw 2020, „MARKETING I RYNEK” (1231-7853), 2014, nr 10, s. 322-330.
   
2013
 • Wawrzyniec Rudolf, Justyna Anders, Placing Collaboration in LED Strategies - Evidence from Selected Polish Cities, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 282, s. 40-47.
   
2012
 • Wawrzyniec Rudolf, Od marketingu transakcyjnego do marketingu relacji - wykorzystywanie koncepcji marketingu w organizacjach sektora publicznego., „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2012, vol. wrzesień-październik, nr 1, s. 59-67.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Współdziałanie samorządu województwa z samorządami lokalnymi w świetle badań empirycznych., [w:] K. Miśtal (red.), Współdziałanie w samorządzie terytorialnym (978-8-3631-9912-8), Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2012, s. 117-138.
   
2011
 • Wawrzyniec Rudolf, Możliwości wykorzystania koncepcji governance w zarządzaniu publicznym. , „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2011, vol. 659, nr 18, s. 229-242.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Rozwój zarządzania publicznego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 407-418.
   
 • Wawrzyniec Rudolf, Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych., „Biblioteka Regionalisty” (2081-4461), 2011, nr 11, s. 260-270.
   

2015

 Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, Zarządzanie Publiczne 2015, Numer 2 (30), s. 109-118 

2014

Rola zasobów relacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu w zapisach strategii rozwoju województw 2020, MARKETING I RYNEK 10/2014, s. 322-330.

Marketing interesariuszy - nowy wymiar marketingu relacji, MARKETING I RYNEK 8/2014,  s. 174-178.

Zmiany instytucjonalne w zarządzaniu publicznym, w: Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2014, s. 459 – 476.

(współautorstwo z J. Anders) Local Governance Meets Relationship Marketing - Collaborative Approach to City Management, w: Local Productions Systems and Regional Economic Development, eds. A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov, Institute of Economics and Industrial Engineering,  Nobosibirsk, s. 143 – 158.

2013

(współautorstwo z J. Anders, Placing Collaboration in LED Strategies - Evidence from Selected Polish Cities, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 2013, vol. 282, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2013.

2012

Współdziałanie samorządu województwa z samorządami lokalnymi w świetle badań empirycznych, w: Współdziałanie w samorządzie terytorialnym(red. W. Rudolf), Wydawnictwo Piktor, s. 117-138 

Od marketingu transakcyjnego do marketingu relacji – wykorzystywanie koncepcji marketingu w organizacjach sektora publicznego, Handel Wewnętrzny wrzesień-październik 2012, tom 1.

2011

Territorial Governance – its Fundamentals, Roots and Recent Development, in: The Economy and Economics after Crisis, J. Sepp, D. Frear (eds.), Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2011, p. 253-262.

Samorząd regionu i jego partnerzy – typologia relacji w marketingu regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 243-256.

Rozwój zarządzania publicznego, w: Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości vol. 3, red. M. Urbaniak, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 407-418.

Możliwości wykorzystania koncepcji governance w zarządzaniu publicznym, w: Współczesne Wyzwania Zarządzania, Finansów i Marketingu, red. G. Rosa, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 659, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 18, Szczecin 2011, s. 229-242.

Public Governance and its Role in Overcoming the Contemporary Global Challenges in Europe, in: Global Crisis vs Regional Growth. New European Trends for the XXI Century, J. M. Saiz-Alvares, E. Kijanka (eds.), WSEiP w Kielcach, Kielce 2011,        s. 197 - 210

Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych, Biblioteka Regionalisty nr 11, pod red. S. Korenik, A. Dybała. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2010

Wprowadzenie, w: Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, red. W. Rudolf, WSEiP im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 7-10

Koncepcja governance i możliwości jej wykorzystania w samorządach terytorialnych, w: Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, red. W. Rudolf, WSEiP im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 11-34

Uwarunkowania partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego, w: Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, red. W. Rudolf, WSEiP im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 123-142.

Partnerstwo podstawą marketingu regionu, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. Sz. Figiel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 325-332.

Koncepcja governance na szczeblu regionu samorządowego, w: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, red. S. Korenik, A. Dybała, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 136-143.

Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 620. Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 373-384.

Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w: Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, red. C. Jastrzębski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 53-60.

2009

Koncepcja governance a partnerstwo lokalne/regionalne, w: Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, red. A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak, R. Łoś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.  431-438

Territorial Marketing as a Method of Reduction of Outward Migration, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe 3/2009, Volume 12,  Institute of Economics – University of Łódź, Łódź University Press, Łódź 2009, p. 121-132.

Program “Młodzi w Łodzi” jako próba utrzymania wykwalifikowanej kadry w mieście,  w: Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, red. L. Lewandowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2009,  s. 269-284.

Creation the positive city image among Young citizens as a way to keep them within the city, in: Theoretical and Practical Aspests of Urban and Regional Development, ed. T. Markowski, M. Turała,STUDIA REGIONALIA Vol. 24, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009, s. 213-225.

(Współautorstwo z M. Pawełczyk, A. Piotrowska-Piątek), Wyniki badań – szkoły ponadgimnazjalne, w: Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim – raport z realizacji zadania, red. A. Piotrowska-Piątek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s.  17-42.

Możliwości wykorzystywania marketingu terytorialnego dla ograniczenia migracji zarobkowej, w: Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji, red. A. Piotrowska-Piątek, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2009,  s. 117-128

2008

Place Marketing as the Integrated Approach to Attract FDI. The Case of the City of Łódź, Poland, in: Globalization and Institutional Development, ed. J. Sepp, D. Frear, Congress of Political Economists International, USA, Wilkes-Barre 2008, s. 267-278.

Partnerstwo lokalne/regionalne jako forma praktycznej realizacji koncepcji governance w zarządzaniu jednostka terytorialną, red. R. Brol, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 3 (1203), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 440-450.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury’ 2016 jako szansa, ale i wyzwanie dla polskich miast kandydujących, w: Marketing kultury nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, red. T. Domański, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2008, s. 79-90.

(współautorstwo z Z. Kuleszyński, A. Piotrowska-Piątek, K. Lipska), Monitoring budowy instytucjonalnych form współpracy środowiska akademickiego, władz regionalnych i gospodarki, w: Analiza wyników monitorowania rozwoju regionalnej strategii innowacji województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu technologii Sp. z o.o. oraz Oficyna Poligraficzna Apla, s. 225-255.

2007

(współautorstwo z P. Bryłą), Idea spójności i podstawowa rola europejskiej polityki regionalnej w jej realizacji, w: Europejska polityka regionalna, red. W. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 83-110.

Instrumenty europejskiej polityki regionalnej w latach 2000-2006, w: Europejska polityka regionalna, red. W. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 111-152.

Partnerstwo lokalne i regionalne jako czynnik rozwoju regionów o rosnącym znaczeniu, w: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, red. J. Kot, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2007,  s. 277-283.

Specjalizacja jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej parku naukowo – technologicznego, w: Marketing technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski, BIULETYN KPZK PAN Zeszyt 235, Warszawa 2007, s. 170-181.

2006

Marketing partnerski regionu a współczesne koncepcje zarządzania w instytucjach publicznych, w: Marketing a aktywność regionów, red. J. Karwowski, Wydawnictwo printshop Artur Piskała Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 229-236.

Marketing miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, STUDIA KPZK PAN TOM CXVI, Warszawa 2006, s. 141-165

Zasada partnerstwa i jej praktyczne znaczenie w polityce regionalnej na przykładzie Polski, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1124, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 44-53.

Krajowe, czy regionalne programy operacyjne – dylematy programowania polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013, w: Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, red. L. Lewandowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 255-270.

Marketing partnerski w zarządzaniu regionem w warunkach Unii Europejskiej, w: Ekspansja, czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 401-409 

2005

 Rola marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionu, w: Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy – wybrane zagadnienia, red. S. Wilmańska – Sosnowska, Publikacja Jubileuszowa z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania UŁ, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Nr 195, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 163-177.

The Role of Marketing in Managing a Region – Selected Examples, w: New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of the Third Millennium, Łódź University Press, Łódź – Santiago de Chile 2005, s. 353-366

Marketing partnerski w zarządzaniu regionem, w: Marketing terytorialny możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 127-134

(współautorstwo z M. Karpińską), Marketing terytorialny w działalności samorządu terytorialnego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1083, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005,  s. 690-698.

Rola marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego w Unii Europejskiej, w: Gospodarka turystyczna. Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja-Konkurencyjność-Marketing, red. A. Rapacz, Prace naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1074, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu,, Wrocław 2005, s. 56-72.

Twinning jako podstawowy instrument programu Phare – rozwój instytucjonalny, w: Nowa Ekonomia Instytucjonalna  aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 227-240.

2004

 Programy przedakcesyjne w Unii Europejskiej, w: Polskie przedsiębiorstwa, regiony i rolnictwo w procesie integracji europejskiej, red. T Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004, s. 57-82

Rola partnerstwa samorządów w marketingu zewnętrznym regionu, w: Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s. 163-172

Propozycje nowych instrumentów europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013Wnioski dla Polski, w: Dylematy polskiej polityki społeczno - gospodarczej, red. P. Bury, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2004, s. 207-216

(współautorstwo z P. Kowalskim) Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu marketingu międzynarodowego, w: Marketing – Handel – Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, tom II, red. B Gregor, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 293-301

2003

The role of marketing in managing a region in the perspective of European integration, in: Marketing a media. Regionalny marketing. Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2003, s.  163-170.

Wspieranie konkurencyjności regionów w kontekście integracji europejskiej, Zeszyt Naukowy  Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji  w Kielcach Nr 6,  Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej,  Kielce 2003, s.  161-170

Marketing zewnętrzny regionu na eurorynku, w: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, red. J. Wiktor, Kraków 2003, s. 260-270.

2002

Polityka regionalna Unii Europejskiej, w: Procesy Integracji z Unią Europejską, Zeszyt Naukowy nr 5, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2002, s. 61-76.

2001

Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego Glasgow,  Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji  w Kielcach Nr 4, Kielce 2001, s. 127-140.

 (współautorstwo z J. Sosnowskim) Wizerunek i postrzeganie miasta Kielce przez młodzież z regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski w badaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, red. S. Rudolf, Akademickie Centrum Studiów Europejskich, Kielce 2001, s. 15-64.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji