prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski

profesor nadzwyczajny


Katedra Logistyki

Katedra Logistyki


 

Nr telefonu: 635 48 03
Nr pokoju: 125
E-mail: remigiusz.kozlowski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/remigiusz-kozlowski/
Konsultacje: Pn.: 16.30-17.30

Opis:

Pełnione funkcje:

 

2016 - obecnie - Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce - więcej informacji


2017 - obecnie - Redaktor tematyczny czasopisma "Przegląd Nauk Ekonomicznych" w obszarze "Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw"

2012 - obecnie - koordynator kierunku "Logistyka" na studiach II stopnia

2007 - obecnie - opiekun naukowy Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics - http://www.uni-logistics.uni.lodz.pl

2017 - obecnie - Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklu Konferencji pt.: "Zagrożenia w ruchu drogowym..." - więcej informacji

2016 - 2018 - Kierownik Zakładu Zastosowania Nowoczesnych Technologii w Logistyce Wydziału Zarządzania UŁ

2014 - 2016 - kierownik Zakładu Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ

2012 - 03.2013 r. - koordynator specjalności "Zarządzanie Łańcuchem Dostaw" na studiach II stopnia

2011/2012 - opiekun I roku studiów na Kierunku Logistyka

2008 - 2011 - adiunkt w Zakładzie Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ

2004-2008 - adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ

2008 - członek Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania UŁ

2007/2008 - opiekun I roku studiów na Kierunku Logistyka

2006 - 2007 - opiekun Bloku Logistyka na studiach II-go stopnia

2002-2004 - asystent - prowadzenie zajęć dydaktycznych i pisanie rozprawy doktorskiej

1993-1998 - studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ

1988-1993 - Technikum Elektroniczne w Łodzi - specjalizacja Automatyka Przemysłowa

 

Działania na rzecz rozwoju Regionu Łódzkiego i Polski:

Współpraca z Wojskiem i Policją - zobacz więcej

Działania na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej - ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Łódzkiego - zobacz więcej

Działalność doradcza i consultingowa na rzecz firm i instytucji (w tym prace o wysokim priorytecie) - zobacz więcej

2012.11.08 - V Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2012 - ekspert w sesji "Infrastruktura i Transport" 

2010 - udział w komitecie eksperckim z zakresu infrastruktury i transportu powołanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

2010 - udział w Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie w ramach salonu branżowego "Infrastruktura i Transport" mającym na celu diagnozę aktualnej sytuacji w tym obszarze oraz wypracowanie odpowiedniego planu działania

1998-2002 - praca w praktyce gospodarczej

 

 

Promocja Młodej Kadry:

Liczba wypromowanych Magistrantów i Licencjatów:  546  ! 

2018 - nagroda Firmy Dachser dla mojej Dyplomantki Sylwii Walkowiak za prace licencjacką

2018 - nagroda Zarządu Dróg i Transportu dla mojej Dplomantki Angeliki Pietruszki za pracę licencjacką

2018 - nagroda Portu Lotniczego im. W. Reymonta dla mojej Dyplomantki Magdaleny Zatorskiej

2018 - nagroda firmy Decathlon za njawyższą średnią dla mojej Magistrantki Eweliny Krzykacz

2018 - nagroda firmy Decathlon za najwyższą średnia dla mojej Dyplomantki Ewy Urbaniak

2017 - Nagroda Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi dla mojej Magistrantki Żanety Błoch za pracę magisterską

2017 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ dla mojego Magistranta Szymona Błaszczyka za pracę magisterską

2017 - Nagroda firmy Dachser dla mojego Dyplomanta Karola Sieczki za pracę magisterską

2017 - Medal za Chlubne Studia dla mojej Magistrantki Eweliny Chorąży

2016 - Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę mgr dotyczącą regionu łódzkiego „Wpływ drogi S-8 w regionie łódzkim na przyciąganie inwestycji”, dla mojej Doktorantki mgr Anny Palczewskiej

2016 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mojej Magistrantki, Przewodniczącej Koła Naukowego Uni-Logistics mgr Klaudii Pilichowskiej

2015 - Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla mojej Doktorantki mgr Anny Palczewskiej

2015 - mój Magistrant Piotr Grabarczyk w uznaniu za wyróżniającą się pracę magisterską, dostał nagrodę od Santander Universidades.

2011 - w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w łódzkich szkołach niepublicznych w 2010 r. w dziedzinie Zarządzanie I nagrodę otrzymał mój Magistrant mgr Ryszard Grobelski

2009 - w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w łódzkich szkołach niepublicznych w 2008 r. w dziedzinie Zarządzanie nagrodzono aż dwie moje Magistrantki: II nagrodę otrzymała Iwona Stolarczyk a III Izabela Tomczyk

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia III za cykl publikacji pt. "Współczesne problemy logistyki w sektorze transportu towarów"

2012 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ

2011 - ukazało się wydanie III rozszerzone książki: Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska - OFICYNA - wydanie I i II zostały sprzedane w całości!

2011 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ

2010 - nagroda Dziekana za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Wydziału Zarządzania UŁ

2008 - nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia organizacyjne

2007 - nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo - badawcze

2007 - ukazało się wydanie II poszerzone książki: Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, nakładem Wydawnictwa Oficyna a Wolters Kluwer business - wydanie I z roku 2006 zostało sprzedane w całości!

2007 - Nagroda Indywidualna I stopnia Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2004 - praca doktorska pt. Zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej) została wyróżniona i opublikowana w naukowej serii wydawniczej "Folia Oeconomica"

1998 - praca magisterska pt. Czynniki wpływające na ewolucję struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA, została wykorzystana w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjnych TP SA

Zainteresowania:

 

Scire est rerum cognoscere causas

 

Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Zarządzania rozwojem następujących technologii:

 • telematyki i inteligentnych systemów transportowych (ITS i C-ITS)
 • elektromobilności i autonomicznych pojazdów
 • technologii ekologicznych

2.      Logistyki systemu ochrony zdrowia

3.      Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce

4.      Infrastruktury logistyki

 
 

Docendo discimus - Seneka
 

 Aktulalnie prowadzone zajęcia:    

 • logistyka miejska i ekologistyka

 • infrastruktura logistyki

 • zastosowanie telematyki w logistyce

 • e-logistyka

 • telekomunikacja w e-biznesie

 • seminaria doktorskie i magisterskie

    

Poprzednio prowadzone zajęcia:

 • systemy automatycznej identyfikacji

 • zarządzanie logistyką projektów

 • technologie wykorzystywane w logistyce

 • zastosowanie systemów teleinformacyjnych w logistyce

 • teleinformatyczne systemy wspomagające zarządzanie

 • logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

 • procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach

 • zarządzanie produkcją i operacjami

 • zarządzanie przedsiębiorstwem

 • seminaria licencjackie

 


Pozazawodowe:
 

 • historia Polski 
 • piesze wędrówki (m.in. Nordic Walking)
 • sadownictwo ekologiczne

 

 Littera scripta manet

Publikacje: 2018
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Wiśniewski, Anna Palczewska, Dostępność lądowych terminali kontenerowych w Polsce , „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 505, s. 359-370 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Identification of Mistakes Made when Implementing Telematics Systems in Road Transport Companies, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach” (2082-7016), 2018, nr 10, s. 169-177.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Wiśniewski, Anna Palczewska, Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2018, nr 30, s. 9-23 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Technology Innovation for Logistics Service Providers, [w:] Ł. Sułkowski, E. Grandys (red.), New Challenges in Change Management (978-3-6317-4113-9), Wydawnictwo Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2018, s. 131-148.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Sub-disciplines in Management Sciences: Review of Classifications in Polish and Worldwide Research Practice, „International Journal of Contemporary Management” (2449-8920), 2018, vol. 17, nr 1, s. 137-56 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka, The Significance of the S14 Expressway for Selected Areas of the Łódź Urban Area from the Logistic Perspective, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 5/3, s. 421-436 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Łukasz Borowiecki, Jan Kołowski, Wykorzystanie Internetu a rozwój transportu indywidualnego samochodowego i lotniczego pasażerskiego w Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 5/1, s. 363-378 [URL].
   
2017
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik, Analiza zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej w latach 2012-2016, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/3, s. 181-198.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Łukasz Borowiecki, Analysis of Expanded Possibilities of ITS Systems Augmented with New Vision System Elements: The Case of Lodz, „Smart Solutions in Today's Transport” (1865-0929), 2017, nr 715, s. 333-343 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Szymon Wiśniewski, Czasy dystrybucji towarów z Polski centralnej do stolic państw europejskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 8/1, s. 169-180.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Rafał Adamek, Evolution and selected implementation examples of ITS in the European Union, „Archives of Transport System Telematics” (1899-8208), 2017, vol. 10, nr 3, s. 16-20.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Klaudia Stanik, Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki wykorzystaniu inteligentnych samochodów i wybranych systemów wspierających kierowców, [w:] J. Kurowski (red.), Logistyka a bezpieczeństwo. Problemy współczesnej Europy (978-8-3752-3560-9), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2017, s. 21-34.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Jan Grzegorz Kołowski, The development of a European digital market on the basis of the trans-European telecommunications networks, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach” (2082-7016), 2017, nr 9, s. 63-72.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka, Wpływ drogi S14 na rozwój terenów leżących w jej obszarze oddziaływania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/3, s. 75-98.
   
2016
 • Włodzimierz Połoz, Remigiusz Kozłowski, Audyt wewnętrzny wybranych procesów logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 183-195.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jan Grzegorz Kołowski, Jakub Jabłoński, Budowanie rynku cyfrowego w Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 11/3, s. 175-187.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Jakub Jabłoński, The Scope and Capabilities of ITS – the Case of Lodz, [w:] J. Mikulski (red.), Challenge of Transport Telematics (978-3-3194-9645-0), Wydawnictwo Springer International Publishing, Cham 2016, s. 305-316.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, CHARACTERISTIC FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, „E & M Ekonomie a Management” (1212-3609), 2016, vol. XIX, nr 1, s. 33-48 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Rafał Adamek, Dynamika cyberprzestępstw i ich skutki prawne dla przedsiębiorstw, „Systemy Logistyczne Wojsk” (1508-5430), 2016, nr 44, s. 172-187.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Żaneta Błoch, Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi (978-8-3808-8580-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Klaudia Pilichowska, Petre Iltchev, Michał Marczak, Analysis of the Possibility to Implement the Transics System and GBOX Assist Systems in a Selected Company, [w:] G. Jamil, A. Soares, C. Pessoa (red.), Handbook of Research on Information Management for Effective Logistics and Supply Chains (978-1-5225-0973-8), Wydawnictwo IGI Global, Hershey 2016, s. 303-315 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Klaudia Pilichowska, Petre Iltchev, Michał Marczak, Benefits of the Transics fleet management system., [w:] G. Jamil, A. Soares, C. Pessoa (red.), Handbook of Research on Information Management for Effective Logistics and Supply Chains (978-1-5225-0973-8), Wydawnictwo IGI Global, Hershey 2016, s. 287-302 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Monika Gralak, Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane we współczesnych wózkach widłowych, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXII, s. 293-307.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Wpływ ceny ropy naftowej na eksport usług transportowych w Europie, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 215-228 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Angelika Pietruszka, Rynek obiektów magazynowych w Polsce oraz przyczyny jego rozwoju, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 109-119.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Pilichowska, Technologiczne wsparcie ferm łososi w Norwegii, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 11/2, s. 73-86 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Anna Palczewska, The launching phase analysis of the implementation of polish largest intelligent transportation system, „Archives of Transport System Telematics” (1899-8208), 2016, vol. 9, nr 2, s. 26-30.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Karina Pilichowska, Wybrane czynniki wpływające na dobór technologii budowania nowoczesnych magazynów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 121-135.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Rafał Adamek, Wybrane koszty kolizji drogowych dla firm transportu drogowego rzeczy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 306, s. 70-80.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Zakres, zasady i znaczenie kontroli finansowych w przedsiębiorstwach transportu drogowego rzeczy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 11/3, s. 87-96.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Pilichowska, Perspektywiczne segmenty produkcji na przykładzie ferm łososi w Norwegii, [w:] A. Walaszczyk, I. Jałmużna, J. Lewandowski (red.), Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym (978-8-3728-3774-5), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, s. 152-160.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Włodzimierz Połoz, Zmiana lokalizacji prowadzenia działalności na przykładzie zarządzania projektami - case study, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr 20, s. 69-79.
   
2015
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Analiza stosunków pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami w branży transportowej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XIX, s. 99-110.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Karolina Piotrowska, Anna Palczewska, Ryzyka związane z wejściem w życie ustawy o OZE dla potencjalnego prosumenta, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XVIII, s. 87-96.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, System kontroli branżowych w firmach transportu drogowego rzeczy w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XVI, s. 45-58.
   
 • Remigiusz Kozłowski, The identification of difficulties in using advanced technologies in the implementation of projects, „International Jurnal of Business and Management” (2336-2197), 2015, vol. 3, nr 4, s. 41-60 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Barwiński, Tobiasz Augustyniak, Wpływ systemów klasy Fleet Management System na bezpieczeństwo transportu samochodowego rzeczy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, vol. XVI, nr 9/2, s. 177-190 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Identyfikacja i charakterystyka problemów polskich przedsiębiorstw transportu drogowego związanych z ochroną rynków przez rządy wybranych krajów, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 118-132 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Ryzyko generowane przez otoczenie prawne polskich przedsiębiorstw transportu drogowego rzeczy, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 186-195 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Sposoby ograniczenia ryzyka pracy na stanowisku kierowcy w firmie transportu drogowego towarów, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 44-53 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Karolina Piotrowska, Anna Palczewska, Wybrane zagrożenia rozwoju rynku pomp ciepła, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 86-102 [URL].
   
2014
 • Remigiusz Kozłowski, Michał Marczak, Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów, „Ekonomia i Zarządzanie” (2080-9646), 2014, vol. 6, nr 2/6, s. 34-42 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Barwiński, Anna Palczewska, Rekrutacja i selekcja w organizacji działającej w ramach uczelni wyższej na przykładzie Koła Naukowego Logistyki Uni–Logistics, [w:] E. Skrzypek (red.), Zasoby ludzkie a sukces w organizacji w nowej gospodarce (978-8-3627-8578-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 101-110.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, System oceny uczestników organizacji i jego wykorzystanie na przykładzie Koła Naukowego Uni-Logistics, [w:] E. Skrzypek (red.), Zasoby ludzkie a sukces w organizacji w nowej gospodarce (978-8-3627-8578-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 111-119.
   
2013
 • Remigiusz Kozłowski, Ewolucja struktur organizacyjnych powodowanych wdrożeniem zaawansowanych technologii głównych na przykładzie operatora telekomunikacyjnego, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, vol. 55, nr 1154, s. 173-182.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce. (978-8-3264-4519-4), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, s. 13-28.
   
 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce. (978-8-3264-4519-4), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie II zmienione, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.
   
 • Remigiusz Kozłowski, EWOLUCJA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH POWODOWANA WDROŻENIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO , [w:] M. Matejun, K. Szymańska (red.), PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA (978-8-3728-3539-0), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 172-182.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3264-4518-7), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, s. 197-212.
   
 • Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3264-4518-7), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie II zmienione, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.
   
 • Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki (978-8-3752-5930-8), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Forms of cooperation with the business environment in the process of technology entrepreneurship development, „Research in Logistics & Production” (2083-4942), 2012, nr 1/2012, s. 91-101 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2012, nr 6/2012, s. 35-38 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Transport i jego infrastruktura w powiecie tomaszowskim i opoczyńskim w ocenie turystów, [w:] R. Kozłowski (red.), Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego (978-8-3752-5888-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 7-16.
   
 • Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego (978-8-3752-5888-2), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
   
 • Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego (978-8-3752-5631-4), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
   
2011
 • Marek Matejun, Remigiusz Kozłowski, Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, „Gospodarka Materialowa & Logistyka” (1231-2037), 2011, nr 11, s. 36-38 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Dynamic business environment as a source of technology entrepreneurship development– a case study, [w:] K. Grzybowska, M. Wyrwicka (red.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization (978-8-3777-5069-8), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 41-61 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Features of projects implemented in middle-sized enterprises - results of empirical research, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises management (978-8-3728-3395-2), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 333-348 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Bolesław Liwowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją (wydanie III uzupełnione) (978-8-3264-1428-2), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 251, nr 1, s. 145-159.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Zależności między infrastrukturą transportu a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa łódzkiego , „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2011, vol. XII, nr 9, s. 185-198 [URL].
   
2010
 • Remigiusz Kozłowski, Applying telecommunications services in realization of projects by micro and small enterprises, [w:] M. Matejun (red.), Managing the potential of small and medium- sized enterprises in business practice (978-8-3728-3356-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 166-187 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Collecting, accumulating and analyzing knowledge and experience gathered as result of project realization in micro enterprises, [w:] M. Matejun (red.), Managing the potential of small and medium- sized enterprises in business practice (978-8-3728-3356-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 147-165.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ lokalizacji elementów infrastruktury transportu na rozwój regionu Polski środkowo-wschodniej, [w:] R. Kozłowski (red.), Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo – wschodniej (978-8-3752-5336-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 38-48.
   
 • Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo – wschodniej (978-8-3752-5336-8), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie informatycznym - studium przypadku, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką (978-8-3728-3352-5), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 213-237 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami (978-8-3752-5404-4), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
   
2009
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce (978-8-3752-6699-3), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 13-28.
   
 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce (978-8-3752-6699-3), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3752-6695-5), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 187-202.
   
 • Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3752-6695-5), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu (978-8-3760-1445-6), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk, Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim (8-3922-4574-1), Wydawnictwo 2K s.c., Łódź - Sieradz 2009 [URL].
   
2008
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ lokalizacji elementów infrastruktury transportu na rozwój regionu Polski Środkowo - Wschodniej, [w:] (red.), Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo - Wschodniej (8-3922-4572-5), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 32-41 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Kierunki wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 130-140 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych w zarzadzaniu magazynem, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 257-266.
   

 • Kozłowski R. [red.], Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo - Wschodniej, K2, Łódź - Tomaszów Mazowiecki 2008, ss. 84 + CD, ISBN 83-922457-2-5

- pełny tekst dostępny jest tutaj

- zobacz prezentacje multimedialne

- przeczytaj artykuł

 
  


 2007

Pozycje książkowe:

1. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wydanie II poszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, ss. 240, ISBN 978-83-7526-169-1

Artykuły naukowe:

1. Kozłowski R., Kierunki rozwoju infrastruktury logistyki w przedsiębiorstwie w: Lachiewicz S. [red.], Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej Materiały, Tom 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 304-311, ISBN 978-83-7283-214-6, [pełny tekst jest dostępny tutaj]

2. Kozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej w: Lachiewicz S. i Matejun M. [red.], Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 40-50, ISBN 978-83-7283-217-7, [pełny tekst jest dostępny tutaj]

3. Kozłowski R., Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim związane z infrastrukturą makrologistyczną w: Lachiewicz S. i Staniec I. [red.], Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Monografie, Media Press, Łódź 2007, s. 39-44, ISBN 978-83-61215-00-4 [pełny tekst jest dostępny tutaj]

4. Kozłowski R., Zarządzanie rozwojem technologii w przedsiębiorstwach telekomunikacji stacjonarnej w: Bogdanienko J., Kuzela M. i Sobczak I. [red.], Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 272-279, ISBN 978-83-7441-860-7

  


2006

Pozycje książkowe: 

1. Kozłowski R., Przeobrażenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, ss. 175, ISBN 83-7525-001-5

2. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wydanie I, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, ss. 216, ISBN 83-7484-011-0

Artykuły naukowe:

1. Jeżak J., Kozłowski R., Celowość stosowania benchmarkingu, reengineeringu oraz organizacji sieciowych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (na przykładzie sektora telefonii stacjonarnej) w: Jagoda H. i Lichtarski J. [red.], Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 430-437, ISSN 0324-84452005 

Rozdziały w książkach:

1. Kozłowski R., Zakrzewska-Bielawska A., Obszary i metody restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej w: Lachiewicz S. i Zakrzewska-Bielawska A. [red.], Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 106-136, ISBN 83-89355-92-2

2. Kozłowski R., Lachiewicz S., Restrukturyzacja organizacji w aspekcie relacji zewnętrznych w: Lachiewicz S. i Zakrzewska-Bielawska A. [red.], Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 137-175, ISBN 83-89355-92-2

Artykuły naukowe:

1. Kozłowski R., Alianse w polskich przedsiębiorstwach telefonii stacjonarnej, "Przegląd Organizacji" 06/2005, s. 29-32, ISSN 0137-7221

2. Kozłowski R., Rola telekomunikacji w logistyce organizacji sieciowych, w: Witkowski J. [red.], Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 309-315, PL ISSN 0324-8445


3. Kozłowski R., Bariery rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 10/2005, s. 77-85, PL ISSN 0860-6846

4. Kozłowski R., Elementy zarządzania projektami w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej) w: Lewandowski J. [red.], Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 149-156, ISBN 83-7283-177-7 [pełny tekst dostępny jest tutaj]

5. Kozłowski R., Matejun M., Obszary wydzieleń w ramach outsourcingu kontraktowego w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, w: Lewandowski J. [red.], Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 157-166,  ISBN 83-7283-177-7, [pełny tekst dostępny jest tutaj] 


2004

Artykuły naukowe:

1. Lachiewicz S., Kozłowski R., Analysis of some structure - forming factors on the basis of fixed telecommunication enterprises, Management Vol. 8, No 1, Zielona Góra 2004, s. 161-169, ISSN 1429-9321

2. Kozłowski R., Analiza podstawowych zależności pomiędzy wielkością a strukturą organizacyjną przedsiębiorstw (na przykładzie operatorów telekomunikacji stacjonarnej), Management Vol. 8, No 2, Zielona Góra 2004, s. 129-138, ISSN 1429-9321


3. Kozłowski R., Matejun M., Wykorzystanie outsourcingu kapitałowego w sektorze zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), w: Lewandowski J. [red.], Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 101-112, ISBN 83-7283-161-0 [pełny tekst dostępny jest tutaj]


2003 i wcześniejsze

Artykuły naukowe:

1. Kozłowski R., Ewolucja struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych zagranicznych firm telekomunikacyjnych w: Lewandowski J. [red.], Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Warunkach Globalizacji, Tom 1, Elipsa, Łódź 2000, s. 171-186, ISBN 83-88719-00-9

2. Kozłowski R., Analiza kosztów usług telekomunikacji stacjonarnej w Polsce i w wybranych krajach Europy w: Różański R. [red.], Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt Naukowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Tom IV, Zeszyt II, Łódź 2003, s. 148-156, ISBN 83-89003-07-4


Linki do treści pozostałych publikacji z lat: 2008 - 2011

Rok 2010: 

3. Kozłowski R., Collecting, accumulating and analyzing knowledge and experience gathered as a result of project realization in micro enterprises, w: Matejun M. (ed.), Management of Small and Medium-Sized Enterprises’ Potential in Economic Practice, Technical University of Lodz Press, Lodz 2010, s. 147-165, ISBN 978-83-7283-356-3 [pełny tekst dostępny jest tutaj]

Rok 2011

2. Kozłowski R., Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego w: Sosnowski J. [red.], Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 145-159, ISSN 0208-6018, [pełny tekst dostępny jest tutaj]

Ogłoszenia: 2019-01-14

Konsultacje w dn. 06.05.2019 zostają odwołane

 

Zapraszam w kolejnych terminach

 

Remigiusz Kozłowski

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji