Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Na Wydziale Zarządzania UŁ kształci się prawie 6 500 studentów, a o ich edukację dba ponad 150 nauczycieli akademickich. Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowi dziesięć kierunków studiów I i II stopnia, studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia stanowi priorytet dla dalszego rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Dbałość o jakość kształcenia to systematyczny proces, u którego podstawy leży dokonanie wewnętrznej oceny, dyskusja nad koniecznymi zmianami, wypracowanie kompromisowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz ciągły monitoring jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Prace nad opracowaniem i wdrażaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ zgodnych z KRK rozpoczęły się w 2011 roku. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ponoszonej za jakość kształcenia na Wydziale, dlatego projektujemy i wdrażamy procedury niezbędne w procesie osiągania najwyższych standardów poparte uznaniem naszych studentów, pracowników oraz współpracujących z nami pracodawców.

O jakości kształcenia

System szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się w końcowej fazie reformy. Obecnie realizujemy trzeci, ostatni etapu, który wymaga zmiany programów na uczelniach i wdrożenia założeń Deklaracji Bolońskiej.
Deklaracja Bolońska i szereg dokumentów europejskich wprowadziły nowy paradygmat w kształceniu na studiach wyższych. Jego fundamentami są:

 • przejście „od nauczania do uczenia się”,
 • przejście „od treści programowych do efektów kształcenia”,
 • przejście „od zawodowości do zatrudnialności”.

Zmiany zachodzące obecnie w środowisku szkolnictwa wyższego mają o wiele głębszy charakter niż miało to miejsce w przeszłości.

Wydział Zarządzania  zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jednocześnie deklaruje ukierunkowanie na doskonalenie prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Pragniemy, aby Wydział Zarządzania był postrzegany jako instytucja edukacyjna oferująca na wysokim poziomie studia na wszystkich realizowanych kierunkach, a na wybranych specjalizacjach – na poziomie najwyższym. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia kompleksowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Budują go, a tym samym wpływają na jego sukces: Władze Wydziału, Kadra Naukowo-Dydaktyczna, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci. 

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zmian w programach studiów na Wydziale Zarządzania UŁ jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będąca następstwem Deklaracji Bolońskiej  oraz  wymagań ze strony rynku pracy. Nowelizacja wprowadza autonomię programową polskich uczelni.

Kluczowe cechy nowej koncepcji programowej są następujące:

 • ograniczona liczba przedmiotów zapewnia programowi czytelność;
 • proponowany  szeroki zakres wyboru upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • program studiów oferujący przedmioty z dużą liczbą  punktów ECTS usprawnia realizację programu Erasmus;
 • zaproponowane metody i procesy planowania programu studiów i treści indywidualnych zajęć pozwolą uzyskać wyższą jakość realizowanych zajęć i urealnić nakład pracy, który studenci realizują poza zajęciami (zgodnie z wymogami ECTS);

Efekty nowej koncepcji programowej to między innymi:

 • większa autonomia i wpływ pracowników Wydziału, szczególnie samodzielnych pracowników  naukowo-dydaktycznych, na program studiów;
 • możliwość szybszej zmiany programu studiów w zależności od potrzeb rynku pracy;
 • możliwość włączenia przedstawicieli pracodawców już na etapie projektowania kierunków studiów;
 • poprawa sytuacji absolwentów Wydziału na rynku pracy;
 • lepsza koordynacja badań naukowych oraz treści dydaktycznych.

Jesteśmy jednym z nielicznych jednostek edukacyjnych w Polsce, które w pełni wykorzystały nowe możliwości kształtowania programów – zbudowaliśmy całą naszą ofertę dydaktyczną od nowa – zdecydowanie uaktualniając dotychczasowe programy i uruchamiając nowe kierunki i specjalności. 

Akty prawne

a. Akty zewnętrzne

Ustawy

Rozporządzenia MNiSW

b. Akty wewnętrzne

Minimalizuj2019

 

 
Minimalizuj2018

 

 
Minimalizuj2017

 

 
Minimalizuj2016
 
Minimalizuj2015

 

 
Minimalizuj 2014

 

 
Maksymalizuj 2013
 
Maksymalizuj 2012
 

Wewnętrzny system jakości kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia planuje i zajmuje się implementacją zmian, koordynując współpracę Władz Uczelni, Kadry, Studentów i jednostkami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

Składa się z następujących osób:

Przewodniczący:

Członkowie:

Głównym celem Komisji do Spraw Jakości Kształcenia jest opracowanie strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także projektów i procedur służących jej zapewnieniu. Cel ten realizowany jest przez następujące zadania:

 • Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów.
 • Monitorowanie i doskonalenie procesu obsługi studentów.
 • Monitorowanie i wzbogacanie zasobów materialnych służących procesowi dydaktycznemu (sal dydaktycznych i ich wyposażenia, biblioteki itp.) oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich poziomu.
 • Opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktycznej oraz szkolenie kadry w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.
 • Gromadzenie opinii pracodawców o absolwentach w celu wyznaczania kierunków zmian dopasowujących programy kształcenia do potrzeb rynku.
 • Współpraca z: Prorektorem ds. programów i jakości kształcenia, Prorektor ds. studenckich i toku studiów, Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia.
 • Gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie danych niezbędnych w procesie akredytacji (PKA).

Pozytywna akredytacja kierunków studiów

Nazwa kierunku Nazwa obszaru kształcenia Poziom Rodzaj oceny
Ocena Data wystawienia
dziedzina dyscyplina
zarządzanie nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu I i II stopień, jednolite programowa pozytywna 27.05.2004
finanse i rachunkowość nauki ekonomiczne finanse I i II stopień programowa pozytywna 13.05.2010
zarządzanie nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu I i II stopień, jednolite programowa pozytywna 13.05.2010
zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu I i II stopień instytucjonalna wyróżniająca 17.01.2013

 

Kontakt

e-mail: jakosc.wz@wz.uni.lodz.pl