Minimalizuj 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Na Wydziale Zarządzania UŁ kształci się prawie 6 500 studentów, a o ich edukację dba ponad 150 nauczycieli akademickich. Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowi dziesięć kierunków studiów I i II stopnia, studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia stanowi priorytet dla dalszego rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Dbałość o jakość kształcenia to systematyczny proces, u którego podstawy leży dokonanie wewnętrznej oceny, dyskusja nad koniecznymi zmianami, wypracowanie kompromisowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz ciągły monitoring jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Prace nad opracowaniem i wdrażaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ zgodnych z KRK rozpoczęły się w 2011 roku. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ponoszonej za jakość kształcenia na Wydziale, dlatego projektujemy i wdrażamy procedury niezbędne w procesie osiągania najwyższych standardów poparte uznaniem naszych studentów, pracowników oraz współpracujących z nami pracodawców.

O jakości kształcenia

System szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się w końcowej fazie reformy. Obecnie realizujemy trzeci, ostatni etapu, który wymaga zmiany programów na uczelniach i wdrożenia założeń Deklaracji Bolońskiej.
Deklaracja Bolońska i szereg dokumentów europejskich wprowadziły nowy paradygmat w kształceniu na studiach wyższych. Jego fundamentami są:

 • przejście „od nauczania do uczenia się”,
 • przejście „od treści programowych do efektów kształcenia”,
 • przejście „od zawodowości do zatrudnialności”.

Zmiany zachodzące obecnie w środowisku szkolnictwa wyższego mają o wiele głębszy charakter niż miało to miejsce w przeszłości.

Wydział Zarządzania  zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jednocześnie deklaruje ukierunkowanie na doskonalenie prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Pragniemy, aby Wydział Zarządzania był postrzegany jako instytucja edukacyjna oferująca na wysokim poziomie studia na wszystkich realizowanych kierunkach, a na wybranych specjalizacjach – na poziomie najwyższym. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia kompleksowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Budują go, a tym samym wpływają na jego sukces: Władze Wydziału, Kadra Naukowo-Dydaktyczna, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci. 

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zmian w programach studiów na Wydziale Zarządzania UŁ jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będąca następstwem Deklaracji Bolońskiej  oraz  wymagań ze strony rynku pracy. Nowelizacja wprowadza autonomię programową polskich uczelni.

Kluczowe cechy nowej koncepcji programowej są następujące:

 • ograniczona liczba przedmiotów zapewnia programowi czytelność;
 • proponowany  szeroki zakres wyboru upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • program studiów oferujący przedmioty z dużą liczbą  punktów ECTS usprawnia realizację programu Erasmus;
 • zaproponowane metody i procesy planowania programu studiów i treści indywidualnych zajęć pozwolą uzyskać wyższą jakość realizowanych zajęć i urealnić nakład pracy, który studenci realizują poza zajęciami (zgodnie z wymogami ECTS);

Efekty nowej koncepcji programowej to między innymi:

 • większa autonomia i wpływ pracowników Wydziału, szczególnie samodzielnych pracowników  naukowo-dydaktycznych, na program studiów;
 • możliwość szybszej zmiany programu studiów w zależności od potrzeb rynku pracy;
 • możliwość włączenia przedstawicieli pracodawców już na etapie projektowania kierunków studiów;
 • poprawa sytuacji absolwentów Wydziału na rynku pracy;
 • lepsza koordynacja badań naukowych oraz treści dydaktycznych.

Jesteśmy jednym z nielicznych jednostek edukacyjnych w Polsce, które w pełni wykorzystały nowe możliwości kształtowania programów – zbudowaliśmy całą naszą ofertę dydaktyczną od nowa – zdecydowanie uaktualniając dotychczasowe programy i uruchamiając nowe kierunki i specjalności. 

Akty prawne

a. Akty zewnętrzne

Ustawy

Rozporządzenia MNiSW

b. Akty wewnętrzne

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Na Wydziale Zarządzania UŁ kształci się prawie 6 500 studentów, a o ich edukację dba ponad 150 nauczycieli akademickich. Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowi dziesięć kierunków studiów I i II stopnia, studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia stanowi priorytet dla dalszego rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Dbałość o jakość kształcenia to systematyczny proces, u którego podstawy leży dokonanie wewnętrznej oceny, dyskusja nad koniecznymi zmianami, wypracowanie kompromisowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz ciągły monitoring jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Prace nad opracowaniem i wdrażaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ zgodnych z KRK rozpoczęły się w 2011 roku. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ponoszonej za jakość kształcenia na Wydziale, dlatego projektujemy i wdrażamy procedury niezbędne w procesie osiągania najwyższych standardów poparte uznaniem naszych studentów, pracowników oraz współpracujących z nami pracodawców.

O jakości kształcenia

System szkolnictwa wyższego w Polsce znajduje się w końcowej fazie reformy. Obecnie realizujemy trzeci, ostatni etapu, który wymaga zmiany programów na uczelniach i wdrożenia założeń Deklaracji Bolońskiej.
Deklaracja Bolońska i szereg dokumentów europejskich wprowadziły nowy paradygmat w kształceniu na studiach wyższych. Jego fundamentami są:

 • przejście „od nauczania do uczenia się”,
 • przejście „od treści programowych do efektów kształcenia”,
 • przejście „od zawodowości do zatrudnialności”.

Zmiany zachodzące obecnie w środowisku szkolnictwa wyższego mają o wiele głębszy charakter niż miało to miejsce w przeszłości.

Wydział Zarządzania  zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jednocześnie deklaruje ukierunkowanie na doskonalenie prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Pragniemy, aby Wydział Zarządzania był postrzegany jako instytucja edukacyjna oferująca na wysokim poziomie studia na wszystkich realizowanych kierunkach, a na wybranych specjalizacjach – na poziomie najwyższym. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia kompleksowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Budują go, a tym samym wpływają na jego sukces: Władze Wydziału, Kadra Naukowo-Dydaktyczna, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci. 

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zmian w programach studiów na Wydziale Zarządzania UŁ jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będąca następstwem Deklaracji Bolońskiej  oraz  wymagań ze strony rynku pracy. Nowelizacja wprowadza autonomię programową polskich uczelni.

Kluczowe cechy nowej koncepcji programowej są następujące:

 • ograniczona liczba przedmiotów zapewnia programowi czytelność;
 • proponowany  szeroki zakres wyboru upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • program studiów oferujący przedmioty z dużą liczbą  punktów ECTS usprawnia realizację programu Erasmus;
 • zaproponowane metody i procesy planowania programu studiów i treści indywidualnych zajęć pozwolą uzyskać wyższą jakość realizowanych zajęć i urealnić nakład pracy, który studenci realizują poza zajęciami (zgodnie z wymogami ECTS);

Efekty nowej koncepcji programowej to między innymi:

 • większa autonomia i wpływ pracowników Wydziału, szczególnie samodzielnych pracowników  naukowo-dydaktycznych, na program studiów;
 • możliwość szybszej zmiany programu studiów w zależności od potrzeb rynku pracy;
 • możliwość włączenia przedstawicieli pracodawców już na etapie projektowania kierunków studiów;
 • poprawa sytuacji absolwentów Wydziału na rynku pracy;
 • lepsza koordynacja badań naukowych oraz treści dydaktycznych.

Jesteśmy jednym z nielicznych jednostek edukacyjnych w Polsce, które w pełni wykorzystały nowe możliwości kształtowania programów – zbudowaliśmy całą naszą ofertę dydaktyczną od nowa – zdecydowanie uaktualniając dotychczasowe programy i uruchamiając nowe kierunki i specjalności. 

Akty prawne

a. Akty zewnętrzne

Ustawy

Rozporządzenia MNiSW

b. Akty wewnętrzne

 
Minimalizuj2017

 

 

 
Minimalizuj2016
 
Minimalizuj2015

 

 

 
Minimalizuj 2014
 
Maksymalizuj 2013
 
Maksymalizuj 2012
 

Wewnętrzny system jakości kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia planuje i zajmuje się implementacją zmian, koordynując współpracę Władz Uczelni, Kadry, Studentów i jednostkami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

Składa się z następujących osób:

Przewodniczący:

Członkowie:

Głównym celem Komisji do Spraw Jakości Kształcenia jest opracowanie strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także projektów i procedur służących jej zapewnieniu. Cel ten realizowany jest przez następujące zadania:

 • Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów.
 • Monitorowanie i doskonalenie procesu obsługi studentów.
 • Monitorowanie i wzbogacanie zasobów materialnych służących procesowi dydaktycznemu (sal dydaktycznych i ich wyposażenia, biblioteki itp.) oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich poziomu.
 • Opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktycznej oraz szkolenie kadry w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.
 • Gromadzenie opinii pracodawców o absolwentach w celu wyznaczania kierunków zmian dopasowujących programy kształcenia do potrzeb rynku.
 • Współpraca z: Prorektorem ds. programów i jakości kształcenia, Prorektor ds. studenckich i toku studiów, Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia.
 • Gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie danych niezbędnych w procesie akredytacji (PKA).

Pozytywna akredytacja kierunków studiów

Nazwa kierunku Nazwa obszaru kształcenia Poziom Rodzaj oceny
Ocena Data wystawienia
dziedzina dyscyplina
zarządzanie nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu I i II stopień, jednolite programowa pozytywna 27.05.2004
finanse i rachunkowość nauki ekonomiczne finanse I i II stopień programowa pozytywna 13.05.2010
zarządzanie nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu I i II stopień, jednolite programowa pozytywna 13.05.2010
zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu I i II stopień instytucjonalna wyróżniająca 17.01.2013

 

Kontakt

e-mail: jakoscwz@wz.uni.lodz.pl