Programy studenckie

MOST

Program MOST jest adresowany do studentów i doktorantów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet.

 

__________________________________

ERASMUS

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. 

  

__________________________________

Campus Europae

Studenci Wydziału Zarządzania mogą brać udział w programie wymiany studentów Campus Europae. Program Campus Europae (CE) oferuje studentom możliwość wyjazdu na dwa lata, do dwóch różnych krajów. W ramach CE można wyjechać na roczne studia raz na studiach licencjackich, drugi raz na studiach magisterskich. W rezultacie da to studentowi okazję do nauki za granicą przez dwa lata – w dwóch różnych krajach i dwóch odmiennych kulturach. Niemniej jednak, minimalny czas wymiany w ramach programu Campus Europae to jeden rok akademicki.

  

__________________________________