Wydział Zarządzania UŁ to stale rozwijająca się jednostka, która swoimi działaniami wpisuje się w wypełnianie stojącego przed nią zadania nauczania kolejnych pokoleń młodych ludzi.
Mając na uwadze dbałość o utrzymywanie dobrych relacji z naszymi Partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, cały czas staramy się prowadzić dialog, tak aby poznać ich potrzeby i wypracować płaszczyzny dalszej działalności. Relacje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, jak również z podmiotami z sektora publicznego, pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju Wydziału.

Wydarzenia organizowane na Wydziale Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania to miejsce różnorodnych spotkań, seminariów, konferencji i szkoleń, które są dowodem na umiejętne łączenie teorii z doświadczeniami zawodowymi z wielu dziedzin. Wydział Zarządzania udostępnia także swoją powierzchnię instytucjom szkoleniowym, stowarzyszeniom, czy też przedsiębiorstwom, które organizują na Wydziale różnorodne wydarzenia, szkolenia, akcje rekrutacyjne bądź promocyjne.

Przykłady zrealizowanych projektów

Program Santander Universidades

Uniwersytet Łódzki podjął w 2012 roku współpracę z Bankiem Zachodnim WBK, członkiem Grupy Santander, w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.
Umowa Ramowa o współpracy umożliwia uczestnictwo w naukowych programach globalnych organizowanych w ramach sieci uczelni posiadających umowy o współpracy z Grupą Santander. Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego otrzymają możliwość uczestnictwa w programach naukowych, stażach i praktykach oraz innych organizowanych regularnie lub jednorazowo formach międzynarodowej wymiany pod warunkiem spełnienia kryteriów i wymogów formalnych.
Na Wydziale Zarządzania UŁ, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w ramach projektu Santander Universidades, zrealizowano trzy edycje kursu, przeprowadzone z myślą o osobach, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W oparciu o działania projektowe Santander Universidades zrealizowano także szkolenie „Przedsiębiorczy nauczyciel - lekcja z pomysłem” skierowane do nauczycieli przedsiębiorczości z regionu łódzkiego. Szkolenie miało charakter warsztatowy w formie trzech spotkań. Podsumowanie projektu stanowiła konferencja dotycząca nowoczesnych form nauczania. Na konferencję przybyło około 100 osób: nauczycieli oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs Praktyczne studia

Wydział Zarządzania stara się także swoimi działaniami umożliwiać studentom Wydziału zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniach od 10.03.2014 do 31.05.2014 zorganizował trzecią już edycję konkursu Praktyczne Studia. Celem Konkursu było umożliwienie spotkania pracodawców z wyróżniającymi się studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 
Do udziału w tej edycji Konkursu, w charakterze fundatorów praktyk, przystąpiły następujące firmy: Atlas, DB Schenker, Deloitte, Indesit, Infosys, PizzaPortal, PKO BP i Takeda. W Konkursie mogli wziąć udział studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Przystępując do Konkursu, w jego pierwszym etapie, każdy z uczestników miał obowiązek rozwiązania minimum jednego zadania, z proponowanych przez Fundatorów Praktyk. Do Konkursu przystąpiło dziewiętnastu studentów. Każdy z nich rozwiązał po jednym zadaniu konkursowym.
W drugim etapie Konkursu Fundatorzy Praktyk, w siedzibach swoich firm, przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które pomyślnie zakończyły pierwszy etap Konkursu. W konsekwencji tych rozmów, zostali wyłonieni laureaci III edycji Konkursu Praktyczne Studia.
Zadania konkursowe, jak i rozwiązania nadesłane przez studentów, cechował wysoki poziom merytoryczny, potwierdzony przez uczestników i przedstawicieli firm biorących udział w III edycji Konkursu Praktyczne Studia. Wszystkim uczestnikom i firmom zaangażowanym w projekt składamy gorące podziękowania za wysiłek i trud związany z jego przygotowanie i organizację. Naszym studentom gratulujemy zdobytej wiedzy i doświadczeń podczas odbywania praktyk w ramach projektu Praktyczne Studia.