Tytuł Projektu

„Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”.

Termin realizacji Projektu

1 kwietnia 2014 – 30 czerwca 2015

Cele Projektu

 • Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;
 • Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;
 • Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;
 • Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

Projekt „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Elementy wsparcia w projekcie

Studentom studiów stacjonarnych II stopnia oferujemy w ramach Projektu możliwość bezpłatnego skorzystania z pakietu wsparcia zmierzającego do zyskania przez nich doświadczenia zawodowego oraz ułatwiającego wejście i funkcjonowanie na rynku pracy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującą ścieżką wsparcia:

 • Szkolenia z kompetencji społecznych i personalnych. 
  Zajęcia są prowadzone w trybie weekendowym – 6 dni szkoleniowych.
  Oferujemy 48 godzin szkoleniowych z zakresu trzech bloków tematycznych:
  • pracy w grupie i myślenia przedsiębiorczego – 16 godzin zajęć,
  • zarządzania sobie w czasie, planowania i wyznaczania celów - 16 godzin zajęć,
  • komunikowania się i autoprezentacji - 16 godzin zajęć.
 • Staże krajowe i zagraniczne.
  Zorganizowane zostaną trzymiesięczne, płatne staże odpowiadające kierunkowi studiów. Staże odbywać się będą zarówno w okresie wakacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (160h/m-c), jak i w trakcie roku akademickiego w niepełnym wymiarze czasu pracy (80h/m-c).
 • Grupowe doradztwo zawodowe.
  Oferujemy 16 godzin szkolenia, w trakcie którego zostaną omówione m.in. zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przewiduje się realizację doradztwa zarówno w formie weekendowej jak i w dni powszednie.
 • Indywidualne spotkania z coachem kariery lub doradcą zawodowym.
  Spersonalizowane kilkugodzinne spotkania służące indywidualnemu rozwojowi zawodowemu, kształtowaniu postaw pracowniczych, ustalaniu celów edukacyjno-zawodowych, odkrywaniu predyspozycji zawodowych. Wymiar i godziny spotkań zostaną ustalone indywidualnie ze studentem w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

Udział studenta w powyższym programie rozwojowym ma charakter kompleksowy, co oznacza, że osoba decydująca się na udział w Projekcie jest zobowiązana do uczestniczenia we wszystkich jego formach. Nie ma możliwości udziału w wybranych przez siebie modułach.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Podstawowym kryterium uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kierunków zarządzanie, finanse i rachunkowość lub logistyka, który:

 • posługuje się językiem angielskim i/lub innym językiem obcym minimum na poziomie B2*,
 • posiada umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office, na poziomie minimum dobrym*,
 • chce zdobyć doświadczenie zawodowe i zrealizować trzymiesięczny, płatny staż,
 • wykazuje zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniach kompetencyjnych, doradztwie zawodowym i coachingu kariery.

* Wymagania związane z umiejętnościami językowymi i komputerowymi mogą ulegać zmianie w zależności od danej oferty stażowej zdefiniowanej przez Pracodawcę.


Osoby spełniające podstawowe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zapoznania się z Regulaminem Projektu.

PROSIMY ABY STUDENCI ODBYWAJĄCY STAŻ ZAGRANICZNY, KTÓRZY NIE ZREALIZOWALI JESZCZE SZKOLEŃ KOMPETENCYJNYCH ZAREZERWOWALI MOŻLIWE TERMINY SZKOLEŃ i dołączyli do danej edycji :

edycja 5 - 08-09.01, 15-16.09, 22-23.01.2015

edycja 6 - 05-06.01, 12-13.01, 19-20.01.2015


Do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy również Pracodawców zainteresowanych współpracą nad Programem Rozwoju Wydziału Zarządzania, w szczególności tworzeniem programów staży skorelowanych z efektami kształcenia, katalogów efektów kształcenia oraz organizacją staży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowa oferta znajduje się w Strefie Pracodawcy.

Godziny przyjęć studentów

poniedziałek - piątek godz. 10:00-15:00

Podstrona współfinansowana z Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu

„Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”.

Termin realizacji Projektu

1 kwietnia 2014 – 30 czerwca 2015

Cele Projektu

 • Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;
 • Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;
 • Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;
 • Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

Projekt „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Elementy wsparcia w projekcie

Studentom studiów stacjonarnych II stopnia oferujemy w ramach Projektu możliwość bezpłatnego skorzystania z pakietu wsparcia zmierzającego do zyskania przez nich doświadczenia zawodowego oraz ułatwiającego wejście i funkcjonowanie na rynku pracy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującą ścieżką wsparcia:

 • Szkolenia z kompetencji społecznych i personalnych. 
  Zajęcia są prowadzone w trybie weekendowym – 6 dni szkoleniowych.
  Oferujemy 48 godzin szkoleniowych z zakresu trzech bloków tematycznych:
  • pracy w grupie i myślenia przedsiębiorczego – 16 godzin zajęć,
  • zarządzania sobie w czasie, planowania i wyznaczania celów - 16 godzin zajęć,
  • komunikowania się i autoprezentacji - 16 godzin zajęć.
 • Staże krajowe i zagraniczne.
  Zorganizowane zostaną trzymiesięczne, płatne staże odpowiadające kierunkowi studiów. Staże odbywać się będą zarówno w okresie wakacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (160h/m-c), jak i w trakcie roku akademickiego w niepełnym wymiarze czasu pracy (80h/m-c).
 • Grupowe doradztwo zawodowe.
  Oferujemy 16 godzin szkolenia, w trakcie którego zostaną omówione m.in. zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przewiduje się realizację doradztwa zarówno w formie weekendowej jak i w dni powszednie.
 • Indywidualne spotkania z coachem kariery lub doradcą zawodowym.
  Spersonalizowane kilkugodzinne spotkania służące indywidualnemu rozwojowi zawodowemu, kształtowaniu postaw pracowniczych, ustalaniu celów edukacyjno-zawodowych, odkrywaniu predyspozycji zawodowych. Wymiar i godziny spotkań zostaną ustalone indywidualnie ze studentem w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

Udział studenta w powyższym programie rozwojowym ma charakter kompleksowy, co oznacza, że osoba decydująca się na udział w Projekcie jest zobowiązana do uczestniczenia we wszystkich jego formach. Nie ma możliwości udziału w wybranych przez siebie modułach.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Podstawowym kryterium uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kierunków zarządzanie, finanse i rachunkowość lub logistyka, który:

 • posługuje się językiem angielskim i/lub innym językiem obcym minimum na poziomie B2*,
 • posiada umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office, na poziomie minimum dobrym*,
 • chce zdobyć doświadczenie zawodowe i zrealizować trzymiesięczny, płatny staż,
 • wykazuje zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniach kompetencyjnych, doradztwie zawodowym i coachingu kariery.

* Wymagania związane z umiejętnościami językowymi i komputerowymi mogą ulegać zmianie w zależności od danej oferty stażowej zdefiniowanej przez Pracodawcę.


Osoby spełniające podstawowe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zapoznania się z Regulaminem Projektu.

PROSIMY ABY STUDENCI ODBYWAJĄCY STAŻ ZAGRANICZNY, KTÓRZY NIE ZREALIZOWALI JESZCZE SZKOLEŃ KOMPETENCYJNYCH ZAREZERWOWALI MOŻLIWE TERMINY SZKOLEŃ i dołączyli do danej edycji :

edycja 5 - 08-09.01, 15-16.09, 22-23.01.2015

edycja 6 - 05-06.01, 12-13.01, 19-20.01.2015


Do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy również Pracodawców zainteresowanych współpracą nad Programem Rozwoju Wydziału Zarządzania, w szczególności tworzeniem programów staży skorelowanych z efektami kształcenia, katalogów efektów kształcenia oraz organizacją staży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowa oferta znajduje się w Strefie Pracodawcy.

Godziny przyjęć studentów

poniedziałek - piątek godz. 10:00-15:00

Podstrona współfinansowana z Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego