Szczególnie istotnym czynnikiem oceny pozycji naukowej jednostki są awanse naukowe – zarówno pracowników Wydziału, jak i osób spoza niego. Wydział Zarządzania UŁ posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie - finanse.

Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost potencjału intelektualnego Wydziału. W chwili powstania Wydział zatrudniał 89 nauczycieli akademickich, dzisiaj już 163. Obok ilościowego rozwoju kadry następują korzystne zmiany jakościowe. Na przestrzeni ponad 20 lat funkcjonowania Wydziału ukształtowała się dość stabilna struktura zatrudnienia. Istotny wpływ na tę strukturę miały awanse naukowe pracowników Wydziału Zarządzania. Nastąpił znaczny wzrost adiunktów z jednoczesnym zmniejszeniem liczby magistrów zatrudnionych na stanowisku asystentów. Dzięki awansom na stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora Wydział utrzymuje liczbę samodzielnych pracowników naukowych na poziomie umożliwiającym jego dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny.