Rekrutacja krok po kroku

KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI I TERMINARZEM

KROK 2 - SPRECYZUJ TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ I WYBIERZ POTENCJALNEGO PROMOTORA

Pod kierunkiem potencjalnego Promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Wybór Promotora na tym etapie procesu rekrutacji ma charakter opcjonalny i nie jest obowiązkowy. Kandydat może przystąpić do rekrutacji bez wskazania potencjalnego Promotora, wymagane jest jednak złożenie samodzielnie przygotowanej koncepcji pracy doktorskiej.

Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich w roku akademickim 2019/2020 dla poszczególnych dyscyplin:

Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie http://ncn.gov.pl

KROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI

Zapisz się na studia/rejestracja – elektroniczna rejestracja na studia rozpocznie się od 22.07.2019r.
Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!

KROK 4 - SKOMPLETUJ I DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą pod adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łodź, pok. 7.
 
Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, CV.

KROK 5 - ZGŁOŚ SIĘ NA TEST Z JĘZYKA OBCEGO

Test jest obowiązkowym etapem rekrutacji dla wszystkich Kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka obcego
Termin: 4 września 2019r.

Zasady organizacji i przeprowadzania testów z języków obcych nowożytnych dla Kandydatów do Szkół Doktorskich

Informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia testów z języków obcych

KROK 6 - PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

W trakcie rozmowy oceniana jest:

  • koncepcja pracy doktorskiej,
  • znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny;
  • znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata;
  • wiedza na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych lub zagranicznych prowadzących badania w dyscyplinie, w której realizowana będzie praca doktorska kandydata;
  • poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji);
  • motywacja i innowacyjność myślenia;
  • elastyczność koncepcji pracy doktorskiej danego kandydata na przykładzie możliwości ewentualnego dopasowania tej koncepcji do profilu/profili naukowych pracownika/pracowników uczelni wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których profil/profile naukowe są najbliższe tematyce postulowanej przez kandydata pracy doktorskiej, celem objęcia promotorstwa;
  • posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile wynika to z tematyki badawczej.

KROK 7 - ZGŁOŚ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

Termin: 18 – 20 września 2019 r. w zależności od liczby kandydatów. Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną.

KROK 8 - OCZEKUJ NA DECYZJĘ

Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Lista Kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ