Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz sposoby dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia i życia

1. Każda osoba będąca świadkiem powstania zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Centrum Powiadomienia Ratunkowego (tel. 112) oraz kierownika administracyjnego.
2. Każda osoba przebywająca na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia kierownika administracyjnego (tel. 42 635 48 12, e-mail karolina.lewandowska@uni.lodz.pl) o awariach urządzeń lub instalacji, uszkodzeniach i usterkach oraz innych problemach związanych z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia.
3. Awarie urządzeń i instalacji, które powstały po godzinach pracy kierownika administracyjnego należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi portierni (tel. 42 635 62 40)
4. Awarie wymagające natychmiastowego usunięcia należy zgłaszać do odpowiednich służb:

  • pogotowia energetycznego (tel. 991);
  • pogotowia gazowego (tel. 992);
  • pogotowia ciepłowniczego (tel. 993);
  • pogotowia wodno-kanalizacyjnego (tel. 994);
  • Straży Pożarnej (tel. 998).

5. Kierownik administracyjny prowadzi rejestr zgłoszonych lub stwierdzonych zagrożeń dla zdrowia lub życia oraz sposobów ich usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu.

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego określa obowiązująca w UŁ Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Łódzkiego

Zarz. nr 1 z 4.10.2018 r. 
Załącznik do Zarządzenia nr 1 - Instrukcja postępowania

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury , w tym wyposażenia technicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii

Zarz. nr 84 z 25.06.2019 r. 
Załącznik do zarządzenia nr 84 Rektora UŁ z dn. 25.06.2019 r.

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych.pdf

Instrukcja BHP – PRZEPISY OGÓLNE