Aktualnie realizowane projekty

SEHUBS - Co-creating Hubs for Social Enterprises

Okres realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2023

nr umowy: 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska, Prof. UŁ

Zespół projektowy: 
dr hab. Izabela Warwas,
Prof. UŁ, dr hab. Paweł Głodek,
Prof. UŁ, dr hab. Jarosław Ropęga, Prof. UŁ, 
mgr Marta Kędzia,
mgr Bożena Czerkawska

Cel projektu: Celem projektu SEHUBS jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS), który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Model będzie odnosił się do wyników wieloetapowego badania przeprowadzonego w Polsce, Grecji, Bułgarii i we Włoszech.

Więcej informacji na stronie: https://se-hubs.eu 

W dniach 8-10 listopada 2021 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Co-creating Hubs for Social Enterprises (SEHUBS). Spotkanie reprezentantów instytucji partnerskich oraz przedsiębiorców społecznych miało charakter seminarium eksperckiego, w trakcie którego zaprezentowano model SEHUBS.

W dniach 20-21 września 2021 r. partnerzy projektu SEHUBS spotkali się w stolicy Bułgarii, Sofii w celu omówienia postępów prac i uzgodnienia dalszych kierunków działań związanych z opracowaniem, implementacją oraz rozpowszechnianiem know-how na temat zarządzania innowacyjnym modelem Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS).

 

CASCADE - Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative And Digital Enterprise and Innovation Gains

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji personelu mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie cyfrowych innowacji i umiejętności rzemieślniczych poprzez opracowanie międzypokoleniowego programu wymiany umiejętności.

 

LAPIS - Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Ilona Świątek Barylska, prof. UŁ

Cele projektu:

Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development (LAPIS) ma na celu wspieranie menedżerów sektora opieki społecznej w rozwijaniu uczenia się opartego na pracy w zarzdzanych przez nich placówkach (WBL- work based learning) oraz pomoc w rozwoju kompetencji innowacyjnego przywództwa. Cele i rezultaty koncentrują się wokół doskonalenia umiejętności liderów w sektorze opieki społacznej i zdrowotnej w uczeniu się opartym na pracy i innowacjach, budowaniu sieci wspierających uczenie się w miejscu pracy.

 

ADMIN - Boosting Research Administration Skills and Services

Okres realizacji: 15.10.2020 – 14.10.2022

Kierownik projektu: dr Małgorzata Żak- Skwierczyńska

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie w budowaniu potencjału kadr administracyjnych wspierających prowadzone badania naukowe, jak również zwiększenie udziału projektów i inicjatyw o charakterze naukowym i innowacyjnym w ramach europejskich programów finansowych .  W projekcie wyznaczone zostały ponadto dwa cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest wzmocnienie i rozwój sieci współpracy kadr administracyjnych w krajach partnerskich projektu i poza nimi, dążąc do zapewnienia swobodnego przepływ informacji, wiedzy i wymiany dobrych praktyk. Drugi cel szczegółowy odnosi się do zwiększenia kompetencji kadr odpowiedzialnych za administrowanie procesami w ramach badań naukowych. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez wprowadzenie usprawnień prowadzących do poprawy współpracy kadr administracyjnych i kadry naukowo-badawczej, która przełoży się na wzrost efektywności ich pracy .

 

TECHSTER - Tech students, entrepreneurial routes

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

Cele projektu:

Projekt Tech-STER ma na celu wzmocnienie (międzynarodowych) umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich oraz postaw nauczycieli i studentów w szkolnictwie wyższym na kierunkach o profilu technicznym.  Tech-STER ma trzy cele szczegółowe:

1) Wzmocnienie edukacji technicznej już istniejącej w szkolnictwie wyższym i zwiększenie kompetencji nauczycieli szkół wyższych w nauczaniu zachowań i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

2) Wyposażenie studentów szkół wyższych w niezbędne nastawienie, umiejętności i kompetencje, których potrzebują, aby odnieść sukces w ich przyszłej karierze, w oparciu o umiejętności przedsiębiorcze i miękkie.

3) Podnoszenie świadomości, motywacji i poziomu wiedzy ważnych interesariuszy szkolnictwa wyższego na temat tego, jak włączyć wymiar przedsiębiorczości do istniejących programów nauczania.

 

SMART - WATER DOMAIN: FRAMEWORK FOR ORGANIZATIONAL DECISION-MAKING PROCESS IN WATER REUSE FOR SMART CITIES

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie systemowych mechanizmów działania, które wspomogą  ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowych zasobów wody. W rezultacie działania te, będą wsparciem dla firm, które wdrożą te technologie (ponownego wykorzystania) w łańcuch wartości, poprzez mechanizmy ocen.

 

SIMBIO - New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych innowacji, wychodzących naprzeciw środowiskowym i społecznym wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z bioplastiku w łańcuchach dostaw, mając na uwadze cały cykl życia tych produktów.

 

NEXTLOG - Building next generation competencies for logisticians and supply chain managers

Okres realizacji: 01.12.2019 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu NEXTLOG jest opracowanie innowacyjnych, opartych na badaniach międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią kompetencje szkolnictwa wyższego i umożliwią opracowanie programów nauczania DISL (Digital, Inteligent, Sustainable Logistics) zorientowanych na rynek pracy, zmniejszając bariery w tym obszarze. Poszczególne cele szczegółowe obejmują:

• międzynarodową współpracę (otwarte innowacje i współtworzenie) w całej UE w celu zaspokojenia (na dużą skalę) istniejących potrzeb szkoleniowych w DISL,

• współtworzenie programów nauczania DISL (z akredytacją ECTS),

• opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (VLE - Virtual Learning Environment) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie DISL)

• organizację trzech międzynarodowych seminariów dotyczących DISL z interesariuszami poczwórnej helisy.

 

ELIE 2.0 - Eliemental: Innovations in Enterprise Education for Groups Vulnerable to Social Exclusion

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for accelerating Civic Skills and Sustainable Businesses - EduLab4future                     

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.08.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Janusz Reichel

Cele projektu:

- Analiza dobrych praktyk i ogólnoświatowej wiedzy na temat wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych programów nauczania w celu promowania nauki i edukacji dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmuje studentów, nauczycieli akademickich i praktyków, a także wspiera międzykulturowe kształcenie w zakresie edukacji SDGs.

- Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat SDGs w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i współtworzenia wiedzy na temat obywatelstwa i zrównoważenia ekosystemów. Zaangażowanie studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, ekspertów i trenerów z wiedzą z zakresu rynku pracy i potrzeb społecznych do aktywności w laboratorium edukacyjnym.

- Wzmocnienie aktywnej postawy obywatelskiej, umiejętności społecznych i cyfrowych poprzez wymianę transgraniczną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne i praktyki uczenia się opartego na współpracy. Zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i praktyków w realizację sześciu sesji e-learningowych w ramach laboratorium edukacyjnego.

- Upowszechnianie korzyści synergii między kulturami i kontekstami edukacyjnymi, sektorami biznesu i społecznością oraz zwiększanie skali dobrych praktyk i transferu wiedzy na temat edukacji na temat SDGs, umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych na poziomie europejskim.     

 

Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polsce

Okres realizacji projektu: 07.11.2019 – 06.07.2021r.

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Dobroszek

Cele projektu:

Celem projektu jest wyjazd konsultacyjny na uczelnię w Norwegii w ramach realizowanej współpracy badawczej z Prof. dr Rafaelem Heizelmannem. Współpraca ma zaaowocować dalszą współpracą naukowo-badawczą, np. wspólne publikacje, projekty.

 

ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain

Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

Spotkanie projektowe ProCEeds - 18.09.2019r., Neapol,Włochy

Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu) uczestniczył w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain (Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw żywności), które odbyło się w Neapolu (Włochy) w terminie 18.09.2019. Projekt ProCEeds jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020-RISE (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange).

W trakcie spotkania umówione zostały wszystkie działania 3-letnego projektu i zaktualizowana strategia jego realizacji.

Ustanowiono również Radę Nadzorczą Projektu, której zadaniem jest nadzór nad realizacją projektu. W jej skład weszli przedstawiciele poszczególnych partnerów. Wydział Zarządzania UŁ jest w Radzie reprezentowany przez dra T. Bartosz Kalinowskiego.

 

EU-CAB Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour

Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.

Kierownik projektu: dr hab. Bogna Kaźmierska- Jóźwiak

Cele projektu to:

Celem projektu jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu zwrot w stronę państw narodowych w sferze społecznej i ekonomicznej, który ostatnio wydaje się być zauważalny w wybranych państwach UE od czasu kryzysu migracyjnego (2015), wpływa na tożsamość i zachowania ludzi.

 

INDEX - Industrial Expert

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr hab.T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

Celem projektu jest rozwój otwartego zasobu edukacyjnego opartego na MOOC (OER) oraz na I 4.0 poprzez skoncentrowanie się na profesjonalistach w obszarach wdrażania aplikacji. Projekt łączy najnowszą wiedzę akademicką i potrzeby przedsiębiorców. Na podstawie kooperacji realizatorzy projektu starają się rozpoznać potrzeby, zapewnić ich systematyczne zrozumienie oraz wskazać umiejętności operacyjne konieczne do zaoferowania różnym grupom docelowym projektu.

industrialexpert.eu/

Spotkanie projektowe INDEX - 23.09.2019r., Bukareszt, Rumunia

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:

1.            Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik projektu)

2.            Dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu INDEX – Industrial Expert  (Ekspert przemysłu 4.0), które odbyło się w Bukareszcie (Rumunia) w terminie 23.09.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

DIGI-GRENT Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

Ideą projektu jest zacieśnianie współpracy instytucji akademickich z otoczeniem gospodarczym w celu opracowania innowacyjnego programu kształcenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w cyfrowym środowisku.

digigrent.eu/

Szkolenie w ramach projektu DIGI GRENT (30.09.2019r. - 04.10.2019r., Saloniki, Grecja)

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:

1.            Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

2.            Dr Magdalena Ratalewska

3.            Dr Magdalena Wiśniewska

4.            Dr  hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

5.            Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ

uczestniczył w szkoleniu dot. kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości cyfrowej. Szkolenie odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 30.09-04.10.2019 w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), którym kieruje dr T. Bartosz Kalinowski. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Szkolenie obejmowało 5 dni intensywnych aktywności, na które składały się:

•             2 dni wykładów z zakresu tematyki projektu (umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości) intensywnego nauczania (nauczyciele międzysektorowi / pięciokrotnej helisy)

•             2 dni pracy w grupie (opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw cyfrowych)

•             1 dzień prezentacji opracowanych modeli biznesowych w gronie wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów

 

KONFERENCJA NAUKOWA - 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja)

Dr hab T. Bartosz Kalinowski podczas konferencji The 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja; www.triplehelixcongress.com/) organizowanej przez Triple Helix Association (www.triplehelixassociation.org/) prezentował wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych).

W ramach projektu DIGI-GRENT przeprowadzono badanie ankietowe (w Polsce, Hiszpanii, Grecji i Włoszech), którego celem była identyfikacja oraz ocena stosowania przez przedsiębiorców kompetencji związanych z przedsiębiorczością, zrównoważonym rozwojem oraz rozwiązaniami cyfrowymi. W wyniku badania zgromadzono dane z ponad 200 europejskich przedsiębiorstw i na ich podstawie określono teoretyczną znajomość oraz praktyczne zastosowanie wiedzy na temat umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości. W efekcie badania ustalono również, które kompetencje wymagają uzupełnienia, co zostanie wykorzystane podczas opracowywania przewidzianego w projekcie DIGI-GRENT programu nauczania i materiałów edukacyjnych.

Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spotkanie projektowe DIGI GRENT - 01.10.2019r. - 02.10.2019r., Saloniki, Grecja

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:

1.            Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik projektu)

2.            Dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), które odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 01-02.10.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

 

Archiwum 2020

Narodowe kultury biznesowe Polski i Ukrainy: naukowe i praktyczne doskonalenie podstaw współpracy na rynkach europejskich i światowych

Okres realizacji projektu: 01.04.2020- 31.12.2020r.
 
Kierownik projektu: dr hab. Beata Anna Glinkowska- Krauza, prof. UŁ
 
Cele projektu to:
Celem głównym projektu jest kontynuacja rozpoczętych w 2018 roku naukowych badań porównawczych, dotyczących kulturowych uwarunkowań funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw ukraińskich i polskich (a także ich doskonalenia), które wchodzą, bądź funkcjonują na rynkach międzynarodowych.
 
 
FUTURE TIME TRAVELLER – przeobrażenie poradnictwa zawodowego pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych, poprzez platformę wirtualnej rzeczywistości opartej na grach.
 
Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.
 
Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk/ dr Piotr Czerwonka
 
Cele projektu to:
Projekt realizuje trzy podstawowe cele:
Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie nowej platformy doradztwa zawodowego, opartej na grach z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości.
 
Platforma ta ma poszerzyć kompetencje praktyków i ekspertów doradztwa zawodowego w odniesieniu w szczególności do doradztwa świadczonego na rzecz przedstawicieli pokolenia Z.
Stworzenie, testowanie i promowanie platformy wśród praktyków doradztwa zawodowego i osób decyzyjnych ma nadać tempa innowacjom i przyszłościowej polityki w zakresie systemów poradnictwa zawodowego w krajach partnerskich oraz współtworzyć bardziej kompleksowe podejście do budowania kompetencji zawodowych, wykorzystywania innowacyjnych technologii i metod uczenia się oraz wiedzy na temat rynku pracy.
 
 
European PhD Hub
 
Okres realizacji projektu: 01.11.2017- 31.01.2020r.
 
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ
 
Cele projektu to:
Głównym celem projektu European PhD hub jest stworzenie elektronicznej platformy, która umożliwi doktorantom, naukowcom i uniwersytetom znalezienie finansowanie prowadzonych badań poprzez zlecenia od przedsiębiorstw oraz w ramach publicznych funduszy.
 
 
Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce
 
Okres realizacji projektu: 11.07.2017- 10.07.2020r.
 
Kierownik projektu: dr hab. Halina Waniak- Michalak, prof. UŁ
 
Cele projektu to:
Celem badawczym jest ustalenie stopnia niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.

 

Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B

Okres realizacji projektu: 25.01.2017- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem badania jest identyfikacja rodzajów (modeli) współpracy w zakresie rozwijania produktów pomiędzy dostawcą I-szego szczebla a nabywcą, które pozytywnie wpływają na elastyczność relacji z dostawcami na rynku B2B.

 

Archiwum 2019

Internet Rzeczy w procesie wirtualizacji zachowań konsumentów

Okres realizacji projektu: 25.01.2018- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Cele poznawcze: opisanie determinant warunkujących proces akceptacji IoT z uwzględnieniu typologii konsumenta; analiza zakresu, poziomu i sekwencji procesu akceptacji rozwiązań opartych na IoT; wskazanie i opisanie atrybutów Internetu Reczy mogących wpływać na zachowania, postawy i decyzje konsumentów.

 

Liderzy Dydaktyki Akademickiej

Okres realizacji projektu: 01.04.2017- 31.03.2019r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk

Cel główny projektu-podniesienie kompetencji dydaktycznych 20 pracowników akademickich WZ UŁ w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych),prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

 

Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym- porównanie międzynarodowe

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08.2019r.

Kierownik projektu: dr Dorota Sikora- Fernandez

Podstawowe założenie badawcze stanowi hipoteza, iż w warunkach niesprawnego rynku pozostawienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie sektorowi prywatnemu będzie w długim okresie prowadziło do powstania wielu negatywnych efektów zewnętrznych, związanych nie tylko bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową, ale mających wpływ także na inne sfery – społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

 

Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego

Okres realizacji projektu: 10.02.2018- 9.02.2019r.

Kierownik projektu: dr Jacek Gad

Uzyskane wyniki badań dostarczają nowej wiedzy na temat mechanizmów nadzoru korporacyjnego funkcjonujących na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym. Rynek ten w szybkim tempie absorbuje rozwiązania dotyczące nadzoru korporacyjnego, które w krajach zachodnich rozwijały się przez dekady. Wyniki badań potwierdzają, że wysokiej jakości nadzór korporacyjny (odzwierciedlony m.in. w działalności rad nadzorczych) przyczynia się do transparentności spółek publicznych.

 

Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014

Okres realizacji projektu: 26.02.2016- 25.02.2019r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Problematyka proponowana w projekcie wpisuje się w najbardziej aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz analiz zmian zachodzących w badanym okresie.

 

Archiwum 2018

DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship

(Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe)

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 01.09.2018r.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Ropęga

Celem projektu jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przedsiębiorców i aspirujących przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wideo-historie biznesowe. Kluczowe rezultaty: • Poradnik oparty na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych; • Materiały filmowe oparte na historiach biznesowych młodych przedsiębiorców zakończonych powodzeniem; • Tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego; • E-szkolenia adresowane do trenerów i dorosłych bezrobotnych.

 

OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study

Okres realizacji projektu: 01.11.2016- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

 

Perspektywa Temporalna Organizacji (PTO). Koncepcja i diagnoza

Okres realizacji projektu: 12.12.2017-11.12.2018r.

Kierownik projektu: dr Joanna Michalak

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzone narzędzie badawcze: Kwestionariusz Organizacyjnej Perspektywy Temporalnej (KOPT). Kwestionariusz ma służyć poznaniu aktualnego profilu orientacji temporalnej organizacji i profilu pożądanego w przyszłości. Narzędzie zostanie dostosowane do kontekstu sytuacyjnego, w którym funkcjonuje człowiek w organizacji, tak aby mogło być wykorzystane do stworzenia profili temporalnych, zestawiających postawy ludzi wobec czasu w warunkach pracy. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowej wiedzy o funkcjonowaniu ludzi w organizacji, zależnym od percepcji czasu.

 

ReSPE - Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-30.06.2018r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Cel realizacji projektu - wprowadzenie w 2018 r. na rynek transportu drogowego ładunków nowego wyrobu dającego o 25% niższe spalania paliwa i o 40%, co poprawi rentowność i wizerunek firm poprzez zminimalizowanie oddziaływania na środowisko, dzięki zrealizowanym pracom rozwojowym. Najważniejszy rezultat - w wyniku realizacji projektu powstanie prototyp nowego wyrobu "układu do redukcji spalania paliwa i emisji". Zostanie on wprowadzony na rynek jako produkt nowy w zakresie ww. cech (innowacja produktowa). Korzyści, które odniesie wnioskodawca i nabywcy nowego wyrobu: - nowy strumień przychodów i zysków (zł), - redukcja o 25% spalania paliwa (dm3/100km), - redukcja o 40% emisji ze spalania paliwa (mg/dm3), - poprawa rentowności usług (zł/1km), - demonstracja korzyści na przykładzie własnej działalności, - mniejsze zanieczyszczenia środowiska, - lepszy wizerunek firmy, - poprawa bezpieczeństwa transportu, - poprawa relacji i pozyskanie nowych klientów.

 

Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

 

TrainERGY - Training for Energy Efficient Operations

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

http://www.trainergy-project.eu

 

Archiwum 2017

Bilansowanie konsumpcji i produkcji w efektywnym energetycznie, inteligentnym sąsiedztwie

Okres realizacji projektu: 10.04.2014-31.07.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla partnera UŁ: Opracowanie modeli biznesowyvh dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (patformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

 

E-balance- Balancing Energy production and consumption in energy efficient smart neighborhoods

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-31.03.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Celem ogólnym projektu jest wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla UŁ: Opracowanie modeli biznesowych dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (platformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

http://www.e-balance-project.eu/

 

ENEX - Expert in Nanotechnology Exploitation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-30.08.2017r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu Erasmus+ „ENEX – Expert in Nanotechnology Exploitation” jest opracowanie zaawansowanych kursów szkoleniowych nakierowanych na powiązanie specyfiki interdyscyplinarnych badań z zakresu nanotechnologii, z wymaganiami procesów innowacyjnych, uwzględniających realia rynkowe.

http://www.enex-nano.eu/projekt.html

 

HELPcare - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-31.08.2017r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Założeniem projektu HELPcare jest rozwój i transfer innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dla kwalifikacji i profesjonalizacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, które mogą być dostosowane i przyjęte przez kraje Unii Europejskiej, celem lepszego wykorzystania istniejącej siły roboczej poprzez szkolenia, jak również aktywizację młodych osób do wybierania ścieżki kariery zawodowej w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.

http://helpcare-project.org/

 

Archiwum 2016

Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

Okres realizacji projektu:17.03.2014-16.03.2016r

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Podstawowym celem projektu jest ocena efektywności zarządzania oraz budowa rankingu otwartych funduszy emerytalnych, metodologia oparta będzie na metodach statystycznych i ekonometrycznych.

 

Europejskie studia w zakresie marketingu cyfrowego i społecznościowego

Okres realizacji projektu: 07.11.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

 

Joint European Masters in Search & Social Media Marketing (JEMSS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

http://mastersindigitalmarketing.org

 

Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego

Okres realizacji projektu: 19.07.2013-18.01.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz

W ramach realizacji projektu zostały podjęte prace teoretyczne i empiryczne w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów. Przejawiały się ono stworzeniem modeli konkurencyjności (dla różnych obszarów oddziaływania doradcy biznesowego) z uwzględnieniem udziału trzeciego partnera w kontekście niwelowania efektu niepewności i asymetrii wiedzy związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Celem projektu było określenie obszarów wpływu doradców biznesowych na proces budowania i utrzymywania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych. Zespół badawczy odpowiedział na następujące pytania badawcze:

1. Jaka jest rola doradztwa biznesowego w tworzeniu, w ramach procesu przedsiębiorczego, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy, w szczególności tych wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych?

2. W jaki sposób udział doradców biznesowych w obszarze aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych wpływa na jej konkurencyjność?

3. W jaki sposób udział doradców biznesowych, kształtuje proces przedsiębiorczy w odniesieniu do pozyskiwania i wykształcania, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy i co za tym idzie, w jaki sposób wpływa on na orientację wzrostową oraz dynamikę wzrostu firmy?

 

Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją wspomagana komputerowo

Okres realizacji projektu: 1.03.2014- 29.02.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu nauczania i dopasowania zawodowego w zakresie logistyki, zarządzania produkcją i dziedzin pokrewnych.

www.calm.edu.pl

 

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO)

Okres realizacji projektu: 1.04.2014- 3.03.2016r.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Januszkiewicz

Cel teoretyczny określony został, jako opracowanie metodyki WAZO – pomiaru i opisu funkcjonowania organizacji oraz pomiaru i opisu zachowań organizacyjnych (T W P). Celem praktycznym jest określenie, w jakim stopniu organizacje działające na rynku funkcjonują w oparciu o model tradycyjny, współczesny lub przyszłości oraz wskazanie w jakim stopniu model funkcjonowania organizacji determinuje zachowania organizacyjne.

 

Archiwum 2015

Determinanty sukcesu organizacji – model teoretyczny i analiza porównawcza

Okres realizacji projektu: 30.07.2013-29.01.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Robert Kozielski

Celem projektu była weryfikacja i analiza porównawcza modelu budowania sukcesu organizacji.

 

ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise

Okres realizacji projektu: 1.01.2014-31.12.2015r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu była identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

www.eliemental.org

 

European Technology Transfer Manager

Okres realizacji projektu:1.01.2013-30.06.2015r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak/ dr Magdalena Wiśniewska

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) miał na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Technologii przez przetestowanie i wdrożenie kursu online zgodnego z systemem ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Projekt opracował również procedurę poświadczania wiedzy i kompetencji zdobytych przez Brokerów w ramach wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego, jak i tych zdobytych w drodze edukacji formalnej i nieformalnej.

http://www.etmproject.eu/

 

Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta

Okres realizacji projektu: 17.08.2012-16.04.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

Celem projektu było poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich.

 

Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

Okres realizacji projektu: 1.12.2011-30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu była diagnoza dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Realizacji celu głównego badań podporządkowane były cele szczegółowe, które sformułowano w następujący sposób:

1. Określenie zakresu oraz stopnia implementacji rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) umożliwiających ocenę dojrzałości procesów organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach;

2. Ocena skuteczności zastosowania najpopularniejszych rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) w zakresie oceny dojrzałości procesów organizacyjnych;

3. Dokonanie analizy porównawczej stopnia dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, a także określenie ew. luki i sposobów jej minimalizacji;

4. Określenie przesłanek, barier oraz korzyści osiąganych w związku z ocenianiem dojrzałości procesów organizacyjnych.

 

Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji projektu: 1.04.2014-30.06.2015r.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Ciszewska

Celami projektu było:

1. Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;

2. Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;

3. Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;

4. Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

 

Promoting Environmentally Sustainable SMEs (PrESS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

http://www.pressproject.eu/pl/

 

Promowanie zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP

Okres realizacji projektu: 17.11.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

 

Przełamywanie barier dla przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.12.2015 r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

 

SCOUTING- aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców

Okres realizacji projektu: 1.03.2012-28.02.2015r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami  poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania  i oceny potencjału  komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

http://scouting.uni.lodz.pl/

 

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.10.2015r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Celem głównym projektu był system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

http://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/systemowe-wsparcie-pro/6374,Systemowe-wsparcie-procesow-zarzadzania-w-JST.html

 

Archiwum 2014

EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu Expandvet był transfer wypracowanych dobrych praktyk oraz adaptacja i upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego w nowych krajach UE (Polska, Litwa, Wielka Brytania, Austria).

Pozostałe cele projektu:

• Promocja zastosowania założeń CQAF – Wspólnych Ram Zapewnienia Jakości Kształcenia Zawodowego, EQAVET – Europejska Ramy Odniesienia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym oraz ram odniesienia w europejskim środowisku organizacji VET.

• Promocja koncepcji zapewnienia jakości poprzez przeprowadzenie samooceny, wykorzystanie porównawczej oceny procesów jakościowych oraz udział w sieci wymiany dobrych praktyk, stosowanych przez organizacje VET.

• Diagnoza i analiza obecnego podejścia do systemu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego w krajach, biorących udział w projekcie.

• Realizacja procesu badawczo – rozwojowego ukierunkowanego na transfer, dostosowanie i pilotaż narzędzia benchmarkingowego w Polsce, na Litwie, w Austrii i Wielkiej Brytanii.

• Upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego na poziomie europejskim oraz krajowym.

• Opracowanie portalu tematycznego (www.bequal.info) w litewskiej i polskiej wersji językowej, a także poszerzenie go o specjalistyczne dokumenty, artykuły, linki oraz filmy z zakresu VET.

http://www.idec.gr/expandvet/

 

Firmy spin off z jednostek sfery nauki i badań - strategie i zasoby

Okres realizacji projektu:29.05.2011-29.05.2014r

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu była analiza strategii firm spin-off z jednostek sfery nauki i badań ze szczególnym uwzględnieniem sfery pozyskiwania i zarządzania wiedzą. Analizy w ramach projektu były realizowane w oparciu o podejście zasobowe stąd też najważniejszym obszarem analizy będzie konfiguracja zasobów oraz jej kształtowanie.

Celowi głównemu przyporządkowano następujące cele szczegółowe:

- Identyfikacja i analiza zachowań firm spin off z jednostek sfery nauki i badań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zasobów.

 

FLY OFF 2 – Feel your Own Business

Okres realizacji projektu: 1.05.2012-31.01.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu było rozwinięcie będzie przedsiębiorczości akademickiej na UŁ i wzmocnienie relacji uczelni z biznesem.

http://www.fly-off2.eu/pl/

 

Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 30.01.2012-30.11.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu była diagnoza obecnego, realizowanego w praktyce modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem w procesach transferu nauki, analiza preferowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa relacji nauka-biznes, oraz wypracowanie modelu udoskonalonych relacji uczelni i jednostek B+ R z firmami i rekomendacji niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami i budowania uczelni trzeciej generacji.

 

Kreator Innowacji- Wsparcie dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Okres realizacji projektu:1.10.2012-30.12.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

W ramach projektu podjęte były następujące działania: zrealizowanie 2 edycji szkoleń z oceny potencjału rynkowego, inkubacji przedsiębiorstw i komercjalizacji; doradztwo dla studentów, naukowców, zespołów lub firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości chcących skomercjalizować swoje pomysły z zakresu: zrozumienia procesu komercjalizacji i zarządzania tym procesem, ocena potencjału komercyjnego, analiza rynku pod względem ekonomicznym i prawnym, tworzenie biznesu, licencjonowani, formy prawne działalności biznesowej, procedury i strategie ochrony IP,; udział w wystawach lub targach krajowych lub zagranicznych; dobre praktyki zagraniczne; wydanie publikacji; zorganizowanie konferencji naukowej; zakup sprzętu dla firm.

http://www.ctt.uni.lodz.pl/projekty/kreator-innowacji/

 

PWP - Zawodowe Centrum Kariery program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014r.

Kierownik projektu: dr Dominik Drzazga/mgr Anna Wieczorek

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

http://www.lodzkiwschodni.pl/UE/PWP_2012.html

 

Rola rad nadzorczych w procesie formułowania i realizowania strategii spółek

Okres realizacji projektu: 4.05.2011-3.05.2014r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Jeżak

Głównym celem niniejszego projektu była analiza i ocena roli rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii polskich spółek akcyjnych.

 

Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (VET)

Okres realizacji projektu: 1.01.2013-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Projekt międzynarodowy współfinansowany służył pokryciu wkładu własnego w ramach projektu EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet.

 

Archiwum 2013

Akademia kierownika

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-15.07.2013r.

Kierownik projektu: mgr Angelika Chyła

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw objętych wsparciem poprzez realizację szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji pracy. Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm.

 

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. Strategie rozwoju i polityka wsparcia

Okres realizacji projektu: 26.05.2010-24.05.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska

Celem projektu była analiza i ocena wpływu marginalizacji regionu na zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Celowi temu podporządkowane były następujące cele szczegółowe:

a) zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat barier i progów rozwojowych małych i średnich firm w Polsce;

b) identyfikacja czynników i warunków funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych;

c) analiza wpływu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych na procesy konwergencji regionalnej;

d) opracowanie modelu rozwoju firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm sektora MSP w regionach zmarginalizowanych;

e) sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Homoresponsabilis in the Globalized World

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-31.12.2013r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Celem projektu był transfer i adaptacja symulacyjnej gry biznesowej od partnera z Belgii. Transfer \ polegał na twórczej adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa.

http://www.responsabilis.eu/poland/

 

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach

Okres realizacji projektu: 27.05.2011- 26.12.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Matyjas

Celem projektu było opracowanie dynamicznego modelu racjonalnych decyzji konkurencyjnych, którego podstawowymi determinantami są ekonomiczne przesłanki rządzące procesami konkurencji i rozwoju sektorów.

 

Zawód - Kariera - Sukces - program rozwojowy dla szkół z woj. Łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu:16.06.2011-15.06.2013r.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Gawrońska

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty  edukacyjnej trzech zespołów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu pabianickiego, służącej podniesieniu zdolności grupy uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizacje programów, wykorzystujących nowe metody kształcenia.

Jednym z komponentów realizacji projektu będzie współpraca ponadnarodowa, która będzie Utworzenie Centrum Kariery Młodzieży (skrót KB). W oparciu o doświadczenia Arlington Public School w ramach projektu utworzone zostanie Centrum Kariery Młodzieży. Stanowić będzie ono polski odpowiednik amerykańskiego Centrum Know Base MCDE stworzonego przez APS. Eksperci APS wspierać będą wnioskodawcę wiedzą dot. organizacyjnych i merytorycznych aspektów funkcjonowania centrum (środki komunikacji: wideokonferencje, skype itp.)