Rejestr publikacji

Formularz zgłoszenia publikacji do rejestracji- formularz

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: publikacje.wz@uni.lodz.pl

Instrukcja rejestrowania publikacji

1. W celu zarejestrowania publikacji, należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia publikacji do rejestracji, który znajduje się na stronie Knowbase w zakładce „Publikacje”, sekcja „Rejestr publikacji”- bezpośredni link formularz                                                                                    

2. W formularzu należy podać wybrane informacje dotyczące zgłaszanej publikacji, a następnie dostarczyć papierowy egzemplarz publikacji do p. Magdaleny Kufel (pokój nr 7).

3. Opcjonalnie można dostarczyć plik pdf zawierający wszystkie wymagane do rejestracji informacje (zgodnie z Instrukcją obsługi rejestru publikacji na Wydziale Zarządzania, dostępna w intranecie). Plik pdf należy dostarczyć na adres publikacje.wz@uni.lodz.pl

4. Po zarejestrowaniu i zeskanowaniu publikacji oraz podłączeniu skanu do rejestru, publikacja zostanie zwrócona do rąk własnych osoby zgłaszającej publikację do rejestracji lub sekretariatu Katedry, w której zatrudniony jest autor (zatrudnieni są autorzy) publikacji.

5. W przypadku publikacji, które wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej w formularzu zgłoszenia publikacji do rejestracji, należy podać link do publikacji.

6. Rekomenduje się, aby publikacje były zgłaszane do wprowadzenia do rejestru publikacji na bieżąco, tak aby uniknąć kumulacji liczby wprowadzanych publikacji na zakończenie okresów rozliczeniowych (koniec roku akademickiego / koniec roku kalendarzowego / koniec okresu rozliczeniowego).

7. Odpowiedzialność za terminowe zgłoszenie publikacji do rejestru publikacji oraz dostarczenie egzemplarza lub innych danych niezbędnych do wykonania skanu leży po stronie autora / autorów publikacji.

Standard afiliacyjny

Publikacje pracowników powinny być afiliowane dla Wydziału Zarządzania UŁ. Podczas procesu publikacyjnego należy upewnić się u wydawcy, że afiliacja pojawi się w końcowej wersji publikacji. Przykładowe standardy afiliacyjne (o ile wydawnictwo, w którym Państwo publikują nie posiada własnego standardu):

Jan Kowalski* (w przypisie zaznaczonym* na dole strony: tytuł naukowy, stanowisko, katedra/zakład, wydział, uczelnia)

Jan Kowalski* (w przypisie zaznaczonym* na dole strony: tytuł naukowy, wydział, uczelnia)

Opcjonalnie afiliacja może występować w postaci oświadczenia według wzoru - oświadczenie afiliacyjne

Publikacje bez afiliacji lub oświadczenia afiliacyjnego są rejestrowane w rejestrze publikacji, jednak w takim przypadku nie są naliczane punkty dla pracownika, jak również takie publikacje nie mogą być uwzględnione w ocenie parametrycznej Wydziału.

 

Zasady dofinansowania monografiii i artykułów ze środków Dziekana WZ w 2016 r. 

 

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2016 

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2015

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2014 [pdf]

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2013 [pdf]

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2012 [pdf]

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2011 [pdf]

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2010

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2009

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2008

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2007

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2006

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2004 [pdf]

Dane liczbowe o dorobku naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UŁ za rok 2003

Ocena parametryczna:

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2016 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r.)

  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2015 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami z dnia 01.07.2016r.):

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2014 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.):

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2013 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.):

  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Lista czasopism naukowych obowiązująca w 2012 roku:

  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)