Informacje o programie Campus Europae

Studenci Wydziału Zarządzania mogą brać udział w programie wymiany studentów Campus Europae. Program Campus Europae (CE) oferuje studentom możliwość wyjazdu na dwa lata, do dwóch różnych krajów. W ramach CE można wyjechać na studia raz na studiach licencjackich, drugi raz na studiach magisterskich. W rezultacie da to studentowi okazję do nauki za granicą przez dwa lata – w dwóch różnych krajach i dwóch odmiennych kulturach. Minimalny czas wymiany w ramach programu Campus Europae to jeden semestr, ale preferowane są wyjazdy na cały rok akademicki.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Campus Europae otrzymują stypendium z programu Erasmus, które jest przyznawane na jeden semestr.

Rekrutacja na Campus Europae odbywa się na zasadach rekrutacji do programu Erasmus.

Uczelnie, z którymi Wydział Zarządzania ma podpisane umowy w ramach programu Campus Europae:

Więcej informacji o programie na stronach:

Koordynator programu Campus Europae na Wydziale Zarządzania:
dr Justyna Danielewicz
e-mail: justynada@gmail.com