Rodzaje praktyk oraz wykaz dokumentów niezbędnych do ich zaliczenia 

 

Charakterystyka praktyk

Wymagane dokumenty

Praktyka zorganizowana samodzielnie przez studenta

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Praktyka zorganizowana przez uczelnię

1. Dziennik praktyk
2. Porozumienie (2x)
3. Skierowanie
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Staż zorganizowany przez Urząd Pracy

1. Skierowanie na staż z Urzędu Pracy (oryginał do wglądu + ksero)
lub
2. Umowa z organizacją, w której staż się odbywa (oryginał do wglądu + ksero)
3. 
Opinia o przebiegu stażu lub potwierdzenie odbycia stażu (oryginał do wglądu + ksero)
4. Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich

5. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
6. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Własna działalność gospodarcza

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) (oryginał do wglądu + ksero)
2. Zaświadczenie NIP, REGON – decyduje Opiekun Praktyk)
3. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
4. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

1. Dokument potwierdzający zatrudnienie (oryginał do wglądu + ksero): np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy (w przypadku umów, z których wprost nie wynika liczba przepracowanych godzin, to także potwierdzenie z miejsca pracy)
2. Zakres czynności i obowiązków wystawiony przez pracodawcę (decyduje Opiekun)
3. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
4. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Własne gospodarstwo rolne, ogrodnicze, sadownicze, hodowlane itp.

1. Dla rolników: akt notarialny (min. 2 ha przeliczeniowe)
2. Ewentualnie: umowa kontraktacji (oryginał do wglądu + ksero), potwierdzenie z właściwej gminy, certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty, inne
3. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
4. Sprawozdanie z praktyk (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej/naukowej UŁ (w tym koła naukowe)

1. Dziennik praktyk (tylko w przypadku pracy, zadań zleconych lub praktyk na rzecz UŁ)
2. Skierowanie (tylko w przypadku pracy, zadań zleconych lub praktyk na rzecz UŁ)
3. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy
4. Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
6. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
5. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Uczestnictwo w obozie naukowym

1. Potwierdzenie przez opiekuna obozu naukowego zakresu realizowanych czynności i osiągnięć
2. Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
3. 
Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
4. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

Student korzystający z programów wymiany studenckiej (np. Erasmus, Erasmus +, MOST, Campus Europae), wolontariat

1. Potwierdzenie aktywności studenta przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, opiekuna naukowego albo przez koordynatora tej współpracy (zagranicznego i/lub polskiego)
2. 
Wniosek o uznanie innej działalności jako praktyk studenckich
3. Sprawozdanie z praktyk zawodowych (sprawozdanie z wykonanych czynności i zadań)
4. 
Sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

W przypadku, gdy Państwo planują odbycie praktyk we wcześniejszym terminie nalezy  wypełnić:

Wniosek o zgodę na wcześniejsze zaliczenie praktyk

 

Uwaga!

Poniższe dokumenty wydaje właściwy opiekun kierunkowy:

1. Dzienniki praktyk

2. Porozumienia

3. Skierowania

4. Oświadczenie  o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Pozostałe dokumenty należy pobrać z powyższej tabeli.

  

Propozycje praktyk dla studentów zamieszczane są w gablocie na parterze budynku Wydziału Zarządzania obok sali dydaktycznej nr 1

Uwaga: oferty praktyk z Biura Karier Zawodowych nie mogą być zaliczone do programu studiów