Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej

 

Kierownik studiów

dr Halina Waniak-Michalak
e-mail: hwaniak@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 62 72
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska
Wydział Zarządzania UŁ, p. 124
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.
Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.
 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do pracowników administracji publicznej, osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorów wewnętrznych.
 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca). Program obejmuje łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (60 punktów ECTS).
 

Program studiów

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.
 
Nazwa
Godziny
forma
E/Z
Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej
8
wykład
E
Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
24
warsztaty
Z
Środowisko kontroli zarządczej
16
warsztaty
Z
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
25
warsztaty
Z
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
7
laboratorium
Z
Zamówienia publiczne
16
wykład
E
Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
10
wykład
E
Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
10
ćwiczenia
Z
Rachunkowość budżetowa
14
warsztaty
Z
Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
15
warsztaty
Z
Informacja i komunikacja
15
warsztaty
Z
Audyt wewnętrzny w organizacji.
16
konwersatorium
Z
Systemy zarządzania jakością
16
warsztaty
Z
Wykrywanie oszustw i nadużyć
8
warsztaty
Z
Egzamin dyplomowy
 
 
 
Suma
200
 
 
 
 

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz eksperci i specjaliści, posiadający dużą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne,  w tym m.in.:
 
  • insp. Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji ( 2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce . Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ( 2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Insp. Marek Dyjasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym p-ko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał miedzy innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie , Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert dw. z przestępczością kryminalną wielokrotnie uczestniczył w zespołach resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej ( 2011 ) oraz Euro 2012.
 
  • Marek Sawicki - naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów nr 325/2004), trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Przez kilka lat dyrektor biura w urzędzie centralnym realizującego zadania m. in. z zakresu kadr, szkoleń, rachunkowości, płac, informatyki oraz koordynacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem, budżetu zadaniowego oraz audytu wewnętrznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki - jest nauczycielem dyplomowanym.

 

  • Adam Bela - Audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansów publicznych i biznesie, od stycznia 2010 wdraża z sukcesem systemy kontroli zarządczej w ponad 50. Jednostkach sektora finansów publicznych. Od 2005 r. trener i wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i analizy ryzyka oraz identyfikowania i wykrywania potencjalnych oszustw i nadużyć. Współautor publikacji „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora” Warszawa 2005. Autor publikacji „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce” Warszawa 2011

 

  • Dr Ilona Świątek-Barylska  - ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim w 1989 r. Pracę na UŁ podjęła w 1989 r. Stopień doktora uzyskała w 1997 r. na podstawie rozprawy: Re¬strukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, której promotorem była prof. nadzw. UŁ dr hab. Zdzisława Janowska. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania czynni¬kiem ludzkim, kształtowania postaw i zachowań pracowników, zarządzania poprzez wartości. Brała udział w międzynarodowym programie badawczym „Organizacyjno-społeczne uwarunkowania współpracy ekonomicznej przedsiębiorstw polskich i francuskich" (projekt badawczy KBN nr 1 0177 91 01; członek zespołu), realizowany w latach 1992-1994. W latach 1996-1998 uczestni¬czyła w projekcie badawczym „Zarządzanie kadrami jako główny element zarządzania przedsię¬biorstwem w warunkach konkurencji międzynarodowej" (projekt badawczy KBN nr 1 H02D 001 11).

 

  • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak - kierownik Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych i Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii oraz we Francji. Nadzorował wiele wdrożeń systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001. W latach 1999-2002 auditor techniczny holenderskiej jednostki certyfikującej KEMA. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Posiada wieloletnie doświadczenie jako szkoleniowiec i trener audytorów wewnętrznych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego
2. Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku koordynatora kontroli zarządczej (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW: http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html).
 

Zasady rekrutacji

W celu podjęcia studiów wymagana jest ogólna znajomość i zainteresowanie zagadnieniami, związanymi z kontrolą zarządczą, zwłaszcza w sektorze finansów publicznych.
Kandydaci na studia podyplomowe legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 30 września.
 
Wymagane dokumenty:
 

Opłata za studia:

Koszt studiów wynosi 4 800 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach płatne w terminach i na konto wskazane przez organizatora.

 

 

Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej

 

Kierownik studiów

dr Halina Waniak-Michalak
e-mail: hwaniak@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 62 72
 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska
Wydział Zarządzania UŁ, p. 124
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 0 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl
 

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.
Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.
 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do pracowników administracji publicznej, osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorów wewnętrznych.
 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca). Program obejmuje łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (60 punktów ECTS).
 

Program studiów

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.
 
Nazwa
Godziny
forma
E/Z
Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej
8
wykład
E
Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
24
warsztaty
Z
Środowisko kontroli zarządczej
16
warsztaty
Z
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
25
warsztaty
Z
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
7
laboratorium
Z
Zamówienia publiczne
16
wykład
E
Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
10
wykład
E
Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
10
ćwiczenia
Z
Rachunkowość budżetowa
14
warsztaty
Z
Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
15
warsztaty
Z
Informacja i komunikacja
15
warsztaty
Z
Audyt wewnętrzny w organizacji.
16
konwersatorium
Z
Systemy zarządzania jakością
16
warsztaty
Z
Wykrywanie oszustw i nadużyć
8
warsztaty
Z
Egzamin dyplomowy
 
 
 
Suma
200
 
 
 
 

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz eksperci i specjaliści, posiadający dużą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne,  w tym m.in.:
 
  • insp. Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji ( 2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce . Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ( 2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Insp. Marek Dyjasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym p-ko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał miedzy innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie , Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert dw. z przestępczością kryminalną wielokrotnie uczestniczył w zespołach resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej ( 2011 ) oraz Euro 2012.
 
  • Marek Sawicki - naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów nr 325/2004), trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Przez kilka lat dyrektor biura w urzędzie centralnym realizującego zadania m. in. z zakresu kadr, szkoleń, rachunkowości, płac, informatyki oraz koordynacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem, budżetu zadaniowego oraz audytu wewnętrznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki - jest nauczycielem dyplomowanym.

 

  • Adam Bela - Audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansów publicznych i biznesie, od stycznia 2010 wdraża z sukcesem systemy kontroli zarządczej w ponad 50. Jednostkach sektora finansów publicznych. Od 2005 r. trener i wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i analizy ryzyka oraz identyfikowania i wykrywania potencjalnych oszustw i nadużyć. Współautor publikacji „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora” Warszawa 2005. Autor publikacji „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce” Warszawa 2011

 

  • Dr Ilona Świątek-Barylska  - ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim w 1989 r. Pracę na UŁ podjęła w 1989 r. Stopień doktora uzyskała w 1997 r. na podstawie rozprawy: Re¬strukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, której promotorem była prof. nadzw. UŁ dr hab. Zdzisława Janowska. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania czynni¬kiem ludzkim, kształtowania postaw i zachowań pracowników, zarządzania poprzez wartości. Brała udział w międzynarodowym programie badawczym „Organizacyjno-społeczne uwarunkowania współpracy ekonomicznej przedsiębiorstw polskich i francuskich" (projekt badawczy KBN nr 1 0177 91 01; członek zespołu), realizowany w latach 1992-1994. W latach 1996-1998 uczestni¬czyła w projekcie badawczym „Zarządzanie kadrami jako główny element zarządzania przedsię¬biorstwem w warunkach konkurencji międzynarodowej" (projekt badawczy KBN nr 1 H02D 001 11).

 

  • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak - kierownik Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych i Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii oraz we Francji. Nadzorował wiele wdrożeń systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001. W latach 1999-2002 auditor techniczny holenderskiej jednostki certyfikującej KEMA. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Posiada wieloletnie doświadczenie jako szkoleniowiec i trener audytorów wewnętrznych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego
2. Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku koordynatora kontroli zarządczej (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW: http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html).
 

Zasady rekrutacji

W celu podjęcia studiów wymagana jest ogólna znajomość i zainteresowanie zagadnieniami, związanymi z kontrolą zarządczą, zwłaszcza w sektorze finansów publicznych.
Kandydaci na studia podyplomowe legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 30 września.
 
Wymagane dokumenty:
 

Opłata za studia:

Koszt studiów wynosi 4 800 zł. płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach płatne w terminach i na konto wskazane przez organizatora.

 

 Drukuj