Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’ studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać z systemu pomocy materialnej, który tworzą następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów od 1 października 2012,
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów od 1 października 2012,
  • zapomoga,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) oraz miejsca w Domach Studenckich są przyznawane przez Wydziałowe oraz Uczelniane Komisje Stypendialno-Socjalne. W związku z tym wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz miejsca w DS’ach należy składać w Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów.
Więcej informacji na stronie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego www.cos.uni.lodz.pl

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – obowiązkiem Studenta jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w systemie USOSweb. System będzie otwarty dla studentów od 01.10.2017r. Wygenerowaną wersję papierową wniosku i oświadczenia wraz załącznikami należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do dnia ustalonego w zarządzeniu Rektora UŁ.