Projekty międzynarodowe i realizowane w konsorcjach międzynarodowych

• 2021-2024 R. Lisowska, P. Głodek, J. Ropega
“Co-creating Hubs for Social Enterprises” nr projektu: 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ KA3: Support for Policy Reform / EACEA-34-2019

• 2020-2021 P. Głodek, M. Ratalewska
„Tech students, entrepreneurial routes” projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ nr 2020-1-PL01-KA203-082297, 2020-2022. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.

• 2020-2023 P. Głodek, M. Ratalewska
„CASCADE – Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative and Digital Enterprise and Innovation Gains (Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i przedsiębiorczości cyfrowej)”, nr projektu: 2020-1-UK01-KA204-078959.

• 2019-2022 P. Glodek
„Eliemental: Innovations in Enterprise Education for Groups Vulnerable to Social Exclusion” projekt realizowany w ramach programu programu ERASMUS+ nr 2019-1-UK01-KA202-061939.

• 2018-2021 P. Głodek
„INDEX – Industrial Expert” projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ nr 2018-1-DE02-KA202-005228.

2018-2021 P. Głodek, R. Lisowska, M. Ratalewska J. Ropęga
projekt „DIGI-GRENT. Building Next–Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs (Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie globalnej cyfryzacji)”, Erasmus+

2015-2018  A. Piotrowska, R. Lisowska, J. Ropęga 
„Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship” projekt nr 2015-1-IT01-KA202-004621, realizowany w ramach programu ERASMUS+ action type: Cooperation for innovation and the exchange of good practice

2015-2017  A. Piotrowska, J. Ropęga 
„Skill Generator Assessment Game” projekt nr 2015-1-CZ01-KA202-013948 realizowany przez w ramach programu ERASMUS+.

2014–2017 P. Głodek
projekt „Expert in Nanotechnology Exploitation (ENEX)” realizowany w ramach programu UE ERASMUS+.

2013–2015 P. Głodek
projekt European Technology Transfer Manager (ETM)” projekt realizowany w ramach programu UE “Leonardo da Vinci - Transfer of innovation”.

2012–2015 P. Głodek, E. Stawasz, J. Ropęga, R. Lisowska, J. Kornecki, M. Ratalewska
projekt innowacyjny testujący ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” POKL, działanie 8.2.1., zrealizowany w konsorcjum z Politechniką w Turynie (Włochy) oraz Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania).

2010–2013 B. Piasecki, A. Rogut
projekt „Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration RICHARD”, 7 PR (FP7-REGIONS-2010-1).

2010–2012 J. Kornecki, R. Lisowska
projekt „E-ViEW – European Virtual Environment for Work Based Learning”, koordynowany przez University of East London (Wielka Brytania), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme ERASMUS Virtual Campuses.

2010–2012 J. Kornecki
projekt „TEC-TONIQ2 – Travailleurs, Egalités, Compétences: Vers une Transférabilité, Opérationnelle d’une Démarche d’Innovation et de Qualité - 2ème volet“, koordynowany przez Université de Bretagne-Sud (Francja), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme LEONARDO DA VINCI – Transfer of Innovation.

2010–2012 J. Kornecki
projekt “BEST FORM – Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants”, koordynowany przez Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação (Portugalia), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme LEONARDO DA VINCI – Transfer of Innovation.

2010–2012 J. Kornecki, R. Lisowska
projekt “WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU”, koordynowany przez Staffordshire University (Wielka Brytania), finansowany ze środków programu Lifelong Learning Programme ERASMUS Co-operation between Universities and Enterprises.

2010–2012 P. Głodek, J. Kornecki, E. Stawasz
projekt „INNOPOLIS – Innovation Policy in University City Regions“, koordynowany przez University of Salford, Centre for Enterprise & Innovation Research (Wielka Brytania), finansowany ze środków Interreg IVC.

2010–2012 J. Kornecki
projekt „FIRST MOTION - Innovating the audiovisual industry of the BSR as a driver for regional development in a high-skill growth sector”, koordynowany przez Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (Niemcy), finansowany ze środków Baltic Sea Region programme 2007-2013.

2007–2008 B. Piasecki, A. Rogut
projekt „Metodyka ewaluacji interwencji publicznej zorientowanej na podnoszenie efektywności Regionalnych Systemów Innowacji”, Fundusz Współpracy (JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo).

2006–2008 J. Kornecki
projekt „BOOST-IT - Set-up of a Collaborative Permanent Network for Boosting the Participation of Incubated SMEs in Innovation Processes under FP6 Activities”, koordynowany przez Inovamais (Portugalia), finansowany ze środków 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

2006–2008 B. Piasecki, A. Rogut
projekt “Challenges and Prospects of Cross Border Cooperation in the Context of EU Enlargement CBCED”, 6 PR (029038).

2005–2008 B. Piasecki, A. Rogut
„Impact Assessment System and Methodologies for Innovation Excellence IASMINE, 6 PR (014651 (IRE6).

 

 

Krajowe projekty badawcze

2021-2023 M. Matejun, R. Lisowska, J. Ropęga, E. Stawasz, P. Głodek, M. Fabińska, M. Ratalewska, A. Piotrowska, T. Bernat, M. Wieczorek-Kosmala
projekt badawczy "Modele przedsiębiorczości firm sektora MSP w warunkach szoku społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19", projekt dofinansowany w ramach konkursu Uniwersytetu Łódzkiego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (granty dla doświadczonych badaczy).

2021-2023 M. Matejun
projekt badawczy "Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe", projekt dofinansowany w ramach konkursu Uniwersytetu Łódzkiego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (granty dla młodych badaczy).

2013–2016 E. Stawasz, P. Głodek
projekt naukowy OPUS „Kształtowanie konkurencyjności małej firmy – rola doradztwa biznesowego” umowa nr UMO-2012/07/B/HS4/03019, grant Narodowego Centrum Nauki.

2011–2014 P. Głodek
projekt badań własnych nr 4373/B/H03/2011/40 „Firmy spin off z jednostek sfery nauki i badań - strategie i zasoby”, Narodowe Centrum Nauki.

2010–2012 B. Piasecki, A. Rogut
projekt „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, PO IG, Poddziałanie 1.1.1.

2009–2011 J. Kornecki
projekt badań własnych „Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy” finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wniosek nr N112 128336.

2009–2011 B. Piasecki, A. Rogut
projekt „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego”, PO IG, Poddziałanie 1.1.1.

2009–2011 B. Piasecki, A. Rogut
projekt „Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju”, PO IG, Poddziałanie 1.1.1.

2008–2010 J. Kornecki
projekt badań własnych pt „Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i światowych”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2007–2009 E. Stawasz
projekt „Doskonalenie zdolności innowacyjnej regionów” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w Uniwersytecie Łódzkim.

2007 E. Stawasz
projekt „Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych” finansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizowany w Fundacji Inkubator w Łodzi.

2006–2008 B. Piasecki, A. Rogut
projekt „Regionalny foresight technologiczny LORIS Wizja”, SPO WKP WKP1/14.5/2/2006/7/10/588/2006/.

2005–2007 P. Głodek, E. Stawasz, J. Ropęga
projekt własny finansowany ze środków MNiSW pt. “Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy”, realizowany w Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

2005–2007 B. Piasecki, A. Rogut
projekt “Regional Innovation Strategy for the Łódź Region LORIS PLUS”, 6PR (517525(IRE6).

 

Projekty własne, zamawiane oraz pozostałe

2020 E. Stawasz, P. Głodek, M. Matejun
projekt badawczy "Edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości", projekt realizowany na zlecenie Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum (SEM FORUM) oraz EQUAL – European Quality Link.

2019-2020 M. Matejun
projekt naukowy "Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu", własny projekt badawczy.

2014-2020 P. Głodek, R. Lisowska, M. Ratalewska J. Ropęga
projekt „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”, umowa nr: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.

2015 J. Kornecki
projekt zamawiany ”Analiza sektora usług opartych na wiedzy (KIBS) ze szczególnym uwzględnieniem usług high-tech” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2014 J. Kornecki
projekt zamawiany ”Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych” realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

2014 P. Głodek, R. Lisowska
projekt zamawiany „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.

2014 J. Kornecki
projekt zamawiany „Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” realizowany na zlecenie Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

2014 J. Kornecki
projekt zamawiany „Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2014 J. Kornecki
projekt zamawiany „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Część III Opracowanie raportu w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2013 J. Kornecki
projekt zamawiany ”Badanie klientów i usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie finansowania zwrotnego oraz usługi PK KSU” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2013 J. Kornecki
projekt zamawiany „Analiza sektorów wiedzy w regionie Mazowsza w kontekście smart specialization” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2013 P. Głodek
projekt zamawiany „Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

2013 P. Głodek
projekt zamawiany „Specjalizacje regionalne – metoda 5-sił Portera. Ekspertyza dotycząca uwarunkowań sektorowych województwa łódzkiego” realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

2013 P. Głodek
projekt zamawiany „Branże kreatywne wzmacniające innowacyjność i potencjał rozwojowy województwa świętokrzyskiego (analiza możliwości i rekomendacje dla władz regionu)”, ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.

2013 P. Głodek, R. Lisowska
projekt „Diagnoza stanu rękodzielnictwa i rzemiosła tradycyjnego w województwie świętokrzyskim w podziale na subregiony” zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.

2010–2013 J. Kornecki, R. Lisowska
projekt zamawiany „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2010–2012 J. Kornecki
projekt zamawiany „Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2010 J. Kornecki
projekt zamawiany „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2010 J. Kornecki
projekt zamawiany „Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2010 J. Kornecki
projekt zamawiany „Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych” realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2009 J. Kornecki
projekt zamawiany „Badanie efektów netto projektów wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2009 J. Kornecki
projekt zamawiany „Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów” realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2008 J.Kornecki
projekt zamawiany pt „Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi Unii Europejskiej małej i średniej przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”, realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2008 J. Kornecki
projekt zamawiany pt „Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”, realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2008 P. Głodek
raport z badań “Used Cars in Poland”, International Car Distribution Programme Management Briefing 64.

2008 P. Głodek, J. Kornecki
projekt zamawiany pt „Potencjał rozwojowy polskich MSP”, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2006–2008 J. Ropęga
projekt badań własnych „Symptomy upadku małej firmy. Konsekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Centrum Doskonałości KNOW-BASE „Gospodarka oparta na wiedzy”.