Relacja z Gali Absolwenta 2015

GALERIA ZDJĘĆ Z GALI ABSOLWENTA 2015

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2015!

W sobotę, 28 listopada 2015 r., absolwenci studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ spotkali się, aby z rąk Dziekana w obecności wykładowców, rodzin oraz przyjaciół otrzymać dyplomy ukończenia studiów. Podczas uroczystości zostały ponadto wręczone nagrody ufundowane przez partnerów Wydziału dla wyróżniających się absolwentów.

Po powitaniu gości, zebranych w auli im. J. Zieleniewskiego, przez Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewę Walińską, krótkie przemówienie wygłosił prof. dr hab. Bogdan Gregor. Prorektor UŁ ds. ekonomicznychpodkreślił, że takie uroczystości pomagają w budowie społeczności akademickiej i podtrzymywaniu więzi z absolwentami. Obecna po raz pierwszy na Gali Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą zaakcentowała rolę kontaktów międzynarodowych nawiązywanych podczas studiów i rozwijanych przez absolwentów. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, która omówiła wyniki absolwentów oraz zaprezentowała statystyki tegorocznych obron.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie medali Za Chlubne Studia, które otrzymały mgr Wioleta Grabska, Karolina Kowalczyk oraz Justyna Anna Dolecińska, a także wręczenie dyplomów osobom z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Następnie najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy i wyróżnienia od partnerów współpracujących z Wydziałem. 
Nagrodę im. Profesor Alicji Jarugi za najlepszą pracę magisterską z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej otrzymała mgr Ewa Fiedoruk autorka pracy pt.: „Wpływ zmiany podstaw wyceny aktywów i pasywów wg Ustawy o rachunkowości i MSSF na sytuację finansową podmiotu gospodarczego”.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź otrzymał mgr Michał Kolasiński, autor pracy pt.:„Wykorzystywanie koncepcji zarządzania procesowego w doskonaleniu procesu sprzedaży drewna na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. Wraz z nagrodzonym absolwentem dyplom uznania otrzymał promotor pracy prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla. Wyróżnienie w tej kategorii odebrała ponadto mgr Marta Kawczyńska nagrodzona za pracę pt.: „Rola i zadania współczesnych controllerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Swoje nagrody i wyróżnienia przekazali najlepszym absolwentom także członkowie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ. PKO Bank Polski w wyraz uznania dla wyróżniających się prac dyplomowych zaprosił na staż Aleksandrę Krajewską, Karolinę Kowalczyk oraz Piotra Sipę, natomiast firma Infosys – Magdalenę TrębskąSantander Universidades ufundował nagrody rzeczowe dla mgr. Michała Plichczewskiego, mgr Janiny Bubińskiej oraz mgr. Piotra Grabarczyka.

Nagrodę od firmy Deloitte za pracę licencjacką pt.: „Zakres i struktura raportów oraz opinii z rewizji finansowej - analiza wybranych przypadków z praktyki gospodarczej” otrzymała Anna Szymankiewicz.
Nagrodę w postaci stażu otrzymała także p. Magdalena Zięba autorka pracy licencjackiej z obszaru logistyki pt.:„Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw firm z branży odzieżowej w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu”, uhonorowana przez firmę DB Schenker.

Jakub Szeląg, Paulina Kowalska oraz Adrianna Brodecka zostali laureatami konkursu Rady Menedżerów Publicznych na najlepszą pracę dyplomową 2014/2015 napisaną w ramach projektu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”.

Specjalną nagrodę przyznała także Dziekan Wydziału Zarządzania. Otrzymał ją mgr Tomasz Maciejewski autor pracy magisterskiej pt.: „Profil umiejętności absolwenta kierunków Wydziału Zarządzania w świetle oczekiwań na rynku pracy”.

W trakcie Gali, Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, podziękowała firmom Rady Biznesu za dotychczasową współpracę. Przyznała również tytuł Partnera Roku 2015 dla BZ WBK Grupa Santander. W gronie Rady Biznesu Dziekan powitała także firmę Athena Properties wyrażając nadzieję na efektywną współpracę.

Podczas Gali Absolwenta 2015 ogłoszono laureatów WuZetek, czyli nagród przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

„Miliard w rozumie”

- Studia licencjackie – prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski
- Studia magisterskie – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie – dr Barbara Ocicka
- Studia magisterskie – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

„Zawsze Dla Nas”

- Studia licencjackie – dr Jolanta Bieńkowska
- Studia magisterskie – dr Cezary Gradowicz

„Ikona Wydziału”

- Studia licencjackie – prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski
- Studia magisterskie – prof. nadzw. dr hab. Maciej Urbaniak

Nagrody Specjalne

- prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla – nominacja i zwycięstwo we wszystkich kategoriach 
- prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

Po wręczeniu WuZetek głos zabrał przedstawiciel absolwentów mgr Tomasz Maciejewski. W swoim emocjonalnym wystąpieniu podziękował wykładowcom za ich zaangażowanie. Podkreślił ponadto znaczenie wiedzy nabywanej podczas nauki na Wydziale Zarządzania oraz praktyczne nastawienie w kształceniu.

Następnie Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczyła dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękowała za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom honorowym reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania. Szczególne słowa podziękowania skierowała do przedstawicieli firmy Infosys, sponsora Gali Absolwenta 2015.

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne pozowanie do pamiątkowej fotografii przedstawiającej moment podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2015. 

Relacja z Gali Absolwenta 2015

GALERIA ZDJĘĆ Z GALI ABSOLWENTA 2015

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2015!

W sobotę, 28 listopada 2015 r., absolwenci studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ spotkali się, aby z rąk Dziekana w obecności wykładowców, rodzin oraz przyjaciół otrzymać dyplomy ukończenia studiów. Podczas uroczystości zostały ponadto wręczone nagrody ufundowane przez partnerów Wydziału dla wyróżniających się absolwentów.

Po powitaniu gości, zebranych w auli im. J. Zieleniewskiego, przez Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewę Walińską, krótkie przemówienie wygłosił prof. dr hab. Bogdan Gregor. Prorektor UŁ ds. ekonomicznychpodkreślił, że takie uroczystości pomagają w budowie społeczności akademickiej i podtrzymywaniu więzi z absolwentami. Obecna po raz pierwszy na Gali Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą zaakcentowała rolę kontaktów międzynarodowych nawiązywanych podczas studiów i rozwijanych przez absolwentów. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, która omówiła wyniki absolwentów oraz zaprezentowała statystyki tegorocznych obron.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie medali Za Chlubne Studia, które otrzymały mgr Wioleta Grabska, Karolina Kowalczyk oraz Justyna Anna Dolecińska, a także wręczenie dyplomów osobom z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Następnie najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy i wyróżnienia od partnerów współpracujących z Wydziałem. 
Nagrodę im. Profesor Alicji Jarugi za najlepszą pracę magisterską z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej otrzymała mgr Ewa Fiedoruk autorka pracy pt.: „Wpływ zmiany podstaw wyceny aktywów i pasywów wg Ustawy o rachunkowości i MSSF na sytuację finansową podmiotu gospodarczego”.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź otrzymał mgr Michał Kolasiński, autor pracy pt.:„Wykorzystywanie koncepcji zarządzania procesowego w doskonaleniu procesu sprzedaży drewna na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. Wraz z nagrodzonym absolwentem dyplom uznania otrzymał promotor pracy prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla. Wyróżnienie w tej kategorii odebrała ponadto mgr Marta Kawczyńska nagrodzona za pracę pt.: „Rola i zadania współczesnych controllerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Swoje nagrody i wyróżnienia przekazali najlepszym absolwentom także członkowie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ. PKO Bank Polski w wyraz uznania dla wyróżniających się prac dyplomowych zaprosił na staż Aleksandrę Krajewską, Karolinę Kowalczyk oraz Piotra Sipę, natomiast firma Infosys – Magdalenę TrębskąSantander Universidades ufundował nagrody rzeczowe dla mgr. Michała Plichczewskiego, mgr Janiny Bubińskiej oraz mgr. Piotra Grabarczyka.

Nagrodę od firmy Deloitte za pracę licencjacką pt.: „Zakres i struktura raportów oraz opinii z rewizji finansowej - analiza wybranych przypadków z praktyki gospodarczej” otrzymała Anna Szymankiewicz.
Nagrodę w postaci stażu otrzymała także p. Magdalena Zięba autorka pracy licencjackiej z obszaru logistyki pt.:„Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw firm z branży odzieżowej w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu”, uhonorowana przez firmę DB Schenker.

Jakub Szeląg, Paulina Kowalska oraz Adrianna Brodecka zostali laureatami konkursu Rady Menedżerów Publicznych na najlepszą pracę dyplomową 2014/2015 napisaną w ramach projektu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”.

Specjalną nagrodę przyznała także Dziekan Wydziału Zarządzania. Otrzymał ją mgr Tomasz Maciejewski autor pracy magisterskiej pt.: „Profil umiejętności absolwenta kierunków Wydziału Zarządzania w świetle oczekiwań na rynku pracy”.

W trakcie Gali, Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, podziękowała firmom Rady Biznesu za dotychczasową współpracę. Przyznała również tytuł Partnera Roku 2015 dla BZ WBK Grupa Santander. W gronie Rady Biznesu Dziekan powitała także firmę Athena Properties wyrażając nadzieję na efektywną współpracę.

Podczas Gali Absolwenta 2015 ogłoszono laureatów WuZetek, czyli nagród przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

„Miliard w rozumie”

- Studia licencjackie – prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski
- Studia magisterskie – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie – dr Barbara Ocicka
- Studia magisterskie – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

„Zawsze Dla Nas”

- Studia licencjackie – dr Jolanta Bieńkowska
- Studia magisterskie – dr Cezary Gradowicz

„Ikona Wydziału”

- Studia licencjackie – prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski
- Studia magisterskie – prof. nadzw. dr hab. Maciej Urbaniak

Nagrody Specjalne

- prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla – nominacja i zwycięstwo we wszystkich kategoriach 
- prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

Po wręczeniu WuZetek głos zabrał przedstawiciel absolwentów mgr Tomasz Maciejewski. W swoim emocjonalnym wystąpieniu podziękował wykładowcom za ich zaangażowanie. Podkreślił ponadto znaczenie wiedzy nabywanej podczas nauki na Wydziale Zarządzania oraz praktyczne nastawienie w kształceniu.

Następnie Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczyła dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękowała za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom honorowym reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania. Szczególne słowa podziękowania skierowała do przedstawicieli firmy Infosys, sponsora Gali Absolwenta 2015.

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne pozowanie do pamiątkowej fotografii przedstawiającej moment podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2015. 

 Drukuj