"Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2

Lider projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Partnerzy: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 30.09.2015
Cel główny projektu: Lepsze wykonywanie zadań publicznych przez 250 JST poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania.

Zadanie 1: Modernizacja procesów i technik ZZL w JST
Zadanie 2: Promocja standardów Kontroli Zarządczej w JST
Zadanie 3: Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych
Zadanie 4: Zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania JST
Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST
Zadanie 6: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego

Od kwietnia 2013 roku Uniwersytet Łódzki rozpoczął realizację projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji – które jest Liderem Projektu. Uniwersytetowi Łódzkiemu jako Partnerowi Projektu przydzielone zostały do realizacji 3 zadania z całego Projektu. Jednostką realizującą zadania Partnera Projektu z ramienia Uniwersytetu jest Wydział Zarządzania – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, dlatego Biuro Projektu Partnera znajduje się właśnie na Wydziale Zarządzania.

Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski

Zadania, które Uniwersytet Łódzki realizuje w ramach projektu to:

  • Zadanie 1. Modernizacja procesów i technik ZZL w JST, dr Katarzyna Wojtaszczyk
  • Zadanie 3. Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych, mgr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
  • Zadanie 6. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego, dr Beata Banachowicz

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu Partnera:
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, 90-255 Łódź
Pokój 110
Telefon: 42 635 49 67 

Pracownicy