Historia Wydziału

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z historią Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w infografikach przedstawiających wybrane aspekty funkcjonowania Wydziału.

 

Akredytacje  

24 października 2008 roku Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła na 5 lat akredytacji kierunkom zarządzanieoraz zarządzanie i marketing prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

13 maja 2010 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę nr 428/2010 w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "zarządzanie"prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz uchwałę 429/2010 w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "finanse i rachunkowość" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

17 stycznia 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jako jeden z pięciu wydziałów zarządzania uniwersytetów publicznych bezprzymiotnikowych, otrzymał w 2013 roku w wyniku kategoryzacji jednostek naukowych kategorię naukową A. Ocena potencjału jednostek naukowych była po raz pierwszy dokonywana według nowych zasad, bazujących na kompleksowym porównaniu dorobku naukowego, które wyłoniło cztery grupy jednostek naukowych (A+, A, B, C).

     
Informacje   Wydział Zarządzania UŁ został powołany do życia z dniem 1 września 1994 roku. Powstał na bazie sześciu jednostek organizacyjnych, wyodrębnionych ze struktury Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, których działalność naukowo-badawcza i edukacyjna koncentrowała się na szeroko pojętej problematyce zarządzania. Historia Wydziału Zarządzania jest zatem krótka, ale jego korzenie sięgają Wydziału Prawno-Ekonomicznego i włączonej do Uniwersytetu Łódzkiego w 1961 r. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
     
Misja Wydziału   Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie trójstopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Jesteśmy organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także  podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.
     
Początki Wydziału  

Pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor, który pełnił tę funkcję, z przerwą w latach 2002-2005, do roku 2008. 

Kadencja od 1.09.1994 do 31.08.1996: dziekan – prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor ; prodziekani:  kolejno: ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jan Jeżak, prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski, ds. studenckich i programowo-organizacyjnych prof. zw. dr hab. Jerzy Zieliński.
Kadencja od 1.09.1996 do 31.08.1999: dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski; prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych prof. dr hab. Czesław Sikorski.
Kadencja od 1.09.1999 do 31.08.2002: dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski; prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciech Grzegorczyk.
Kadencja od 1.09.2002 do 31.08.2005: dziekan - prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jerzy Różański; prodziekan ds. programowo - organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciech Grzegorczyk; prodziekan ds. studenckich dr hab. Danuta Stawasz.
Kadencja od 1.09.2005 do 31.08.2008: dziekan - prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jerzy Różański; prodziekan ds. programowo- organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. studenckich prof. nadzw. UŁ dr hab. Maciej Urbaniak.
Kadencja od 1.09.2008 do 31.08.2012: dziekan - prof. dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Maciej Urbaniak; prodziekan ds. programowo- organizacyjnych - prof. nadzw. UŁ dr hab. Danuta Stawasz; prodziekan ds. studenckich – prof. nadzw. UŁ dr Ewa Śnieżek.
Kadencja od 1.09.2012 do 31.08.2016: dziekan - prof. dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Jerzy Różański; prodziekan ds. programowych i studenckich - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla; prodziekan ds. finansowych i rozwoju - prof. nadzw. dr hab Grzegorz Urbanek.
Kadencja od 1.09.2016 do 31.08.2020: dziekan - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla, prodziekan ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. studenckich i internacjonalizacji programów kształcenia - dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ.
Kadencja od 1.09.2020 do 31.08.2024: dziekan - dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, prodziekan ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. studenckich - dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ, prodziekan ds. jakości kształcenia i programów nauczania - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej - dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ.

     
Rozwój Wydziału   W okresie dwudziestu lat istnienia Wydziału nastąpił znaczący rozwój organizacyjny. Obecnie Wydział składa się z dziesięciu katedr. Są to: Katedra Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, Katedra Marketingu, Katedra Rachunkowości, Katedra Informatyki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Katedra Logistyki, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Poza tym w ramach Wydziału funkcjonuje: Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE, Centrum Metod Organiacji i Zarządzania, Centrum Technologii Bezpieczeńsktwa w Logistyce, Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska - Ukraina, Centrum Przedsiębiorczści, Centrum Analiz Biznesowych, a także Centrum Badań Nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją. Na Wydziale funkcjonuje ponadto Zespół ds. Projektów. 
Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost potencjału intelektualnego Wydziału. W chwili powstania Wydział zatrudniał 89 nauczycieli akademickich, dzisiaj już 158. Obok ilościowego rozwoju kadry następują korzystne zmiany jakościowe. Sprzyja temu fakt, iż Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Od 1995 r. sfinalizowano na Wydziale 79 habilitacji i 249 doktoratów. Przeprowadzono szesnaście postępowań o nadanie tytułu profesorskiego.
     
Pracownicy   Na Wydziale pracuje obecnie:
  • 14 profesorów;
  • 40 osób ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora UŁ;
  • 5 osób ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku adiunkta;
  • 67 doktorów na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy;
  • 1 doktor na stanowisku adiunkta badawczego;
  • 1 doktor na stanowisku asystenta;
  • 25 magistrów na stanowisku asystenta lub wykładowcy.
     
Baza lokalowa  

Od momentu powstania do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2.

Nasi studenci mają dostęp do:
• Doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych
• Zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej.
• Bezpłatnego Internetu na terenie Wydziału 
• Bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału
• Punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale
Większość zajęć prowadzona jest z użyciem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dla studentów na Wydziale przygotowanych jest ponad 200 stanowisk komputerowych. Wszystkie podłączone są do lokalnej sieci komputerowej i z dostępem do Internetu.