Zaktualizowana oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania, poparta doświadczeniem wykładowców, jest opracowana po rozpoznaniu potrzeb rynkowych. Kształcimy studentów na wielu kierunkach i wszystkich możliwych poziomach, łącznie ze studiami doktoranckimi. Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany prawne, które dały możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.

Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

  • opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;
  • konsultowane z partnerami biznesowymi;
  • formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:

o   większa interaktywność,

o   większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,

o   ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;

  • zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
  • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
  • Bussiness English w programie studiów;
  • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:

o   ścieżki rozwoju zawodowego,

o   zarządzanie czasem,

o   techniki komunikacji w biznesie;

  • proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
  • zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.

Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniosła ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów, a w przyszłości zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Specjalną propozycję kierujemy do uczniów szkół średnich, dla których oferujemy bezpłatne warsztaty w takich obszarach jak: doradztwo zawodowe, rozwój interpersonalny, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, techniki i narzędzia wykorzystywane w marketingu, logistyce, zarządzaniu.

Obok tradycyjnej oferty edukacyjnej proponujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych i firm, między innymi: "Ms Excel dla biznesu – upraszczaj, nie komplikuj"," Design Thinking", "Krajowy Standard Rachunkowości nr 11: środki trwałe", Studium menedżerskie „Zarządzanie Projektami”. W ramach tego obszaru współpracy istnieje m.in. możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników firmy, a także możliwość skorzystania z bazy specjalistów Wydziału Zarządzania w zakresie realizacji projektów konsultingowych.

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego są dostępne na stronach portalu rekratucyjnego WZ (www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl).