Procedura czynności w przewodzie doktorskim

 

 • Etap I – WYZNACZENIE RECENZENTÓW – termin złożenia dokumentów - 14 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału
 • Etap II – PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY – termin złożenia dokumentów - 14 dni przed posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich
 • Etap III – PRZYJĘCIE PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 • Etap IV – NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA
 • Etap V – CZYNNOŚCI PO NADANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Podstawa prawna:

Stopień doktora nadaje się osobie, która 

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego.


Etap I – WYZNACZENIE RECENZENTÓW – termin złożenia dokumentów - 14 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  1. rozprawy doktorskiej w czterech egzemplarzach z adnotacją, że została przyjęta przez promotora;
  2. pisemnej opinii promotora, w której wskazuje recenzentów oraz zakresy egzaminów doktorskich;
  3. aktualnego wykazu prac naukowych oraz informacji o działalności popularyzującej naukę;
  4. aktualnego CV
 2. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego doktorant zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu dwóch egzemplarzy podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia oraz  egzemplarza rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej.
 3. Zgodnie z Uchwałą nr 101/N/2015 Rady Wydziału Zarządzania UŁ z dnia 30.11.2015 r. w sprawie realizacji wytycznych dotyczących składania rozpraw doktorskich doktorant zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu:
  1. oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do ww. Uchwały;
  2. podpisanego przez promotora wydruku wyniku sprawdzenia rozprawy doktorskiej w systemie Antyplagiatowym.

Egzaminy doktorskie

Rada Wydziału Zarządzania powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

 

Etap II – PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY – termin złożenia dokumentów - 14 dni przed posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji doktorant dostarcza do dziekanatu autoreferat. Tekst autoreferatu (liczba egzemplarzy zależna od składu Komisji) zawiera główne tezy rozprawy doktorskiej i wymaga akceptacji promotora.

Przed dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony jej autor zobowiązany jest do zdeponowania wersji elektronicznej rozprawy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/) oraz dokonania właściwego opisu wynikającego z wymogów zamieszczonych w repozytorium. 

Komisja ds. przewodów doktorskich wyznacza termin obrony nie wcześniej niż 14 dni od dnia posiedzenia Komisji.

 

Etap III – PRZYJĘCIE PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z udziałem promotora i przynajmniej jednego z recenzentów.

Doktorant przedstawia (10-12 min.) najważniejsze tezy swojej pracy oraz ustosunkowuje się do uwag recenzentów i odpowiada na pytania w trakcie dyskusji.

Komisja ds. przewodów doktorskich, po pomyślnej obronie rozprawy, podejmuje, w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Z obrony rozprawy doktorskiej protokolanci sporządzają protokół, który należy dostarczyć do dziekanatu w ciągu tygodnia od dnia obrony.

 

Etap IV – NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA 

 1. Rada Wydziału po zapoznaniu się z protokołem z obrony rozprawy doktorskiej podejmuje, w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 2. Wydział zobowiązany jest niezwłocznie:
  1. przekazać do CK kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej;
  2. wprowadzić informację o nadaniu stopnia naukowego doktora w formie elektronicznej do systemu POL-on (moduł „dr/dr hab.”).;

 

Etap V – CZYNNOŚCI PO NADANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA 

Osoba, która uzyskała stopień doktora zobowiązana jest w ciągu tygodnia od nadania dostarczyć do Działu Nauki i Studiów Doktoranckich:

 • ksero dowodu wpłaty za wydanie oryginału dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim (60 zł - za odpis w języku polskim) oraz na wniosek osoby odpis w języku obcym (80 zł) lub wydrukowane potwierdzenie z Internetu o dokonaniu wpłaty na nr konta Uniwersytetu Łódzkiego:

Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488 z dopiskiem opłata za dyplom doktora- Wydział Zarządzania UŁ

Osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora zobowiązana jest w ciągu miesiąca od dnia nadania: 

 • dostarczyć do Działu Nauki i Studiów Doktoranckich wydrukowaną i podpisaną SYNABĘ. 
 • wysłać wersję elektroniczną SYNABY za pomocą poczty elektronicznej do OPI PIB na adres: synaba@opi.org.pl

Program do wypełnienia SYNABY znajduje się na www.opi.org.pl

 

 

http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html


tel.: 635-62-14, email: nauka.wz@uni.lodz.pl