Opłaty w przypadku rezygnacji/niepodjęcia studiów

Zasady wyliczania opłat za studia do dnia złożenia rezygnacji reguluje Uchwała nr 416 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.04.2019 r.

Osoba, która uiściła opłatę za studia, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana) może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za studia, należy złożyć w dziekanacie kierunkowym.

W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego (poprzez złożenie w dziekanacie pisemnego oświadczenia), Student może wystąpić, za pośrednictwem właściwego dziekanatu kierunkowego, do Dziekana o zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych Studentowi do zakończenia semestru albo roku.

wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim