Celem Centrum Przedsiębiorczości będzie prowadzenie działalności promocyjno – popularyzatorskiej we współpracy z praktyką gospodarczą w zakresie przedsiębiorczości.

Zakres działalności Centrum Przedsiębiorczości będzie obejmował:

  • Promowanie projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej problematyki przedsiębiorczości.
  • Przygotowywanie projektów dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości.
  • Rozpowszechnianie wyników badań dotyczących przedsiębiorczości oraz dobrych praktyk krajowych i zagranicznych.
  • Wzmocnienie kompetencji Wydziału Zarządzania w zakresie badań przedsiębiorczości oraz edukacji przedsiębiorczej, tak aby Wydział Zarządzania zwiększył swoją rolę jako ośrodka badającego, wspierającego i promującego przedsiębiorczość zarówno w ramach Uniwersytetu, jak i poza nim.
  • Budowanie relacji z innymi jednostkami Uczelni, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami, które mają na celu wsparcie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych oraz powstawania i rozwoju firm, a także wsparcie innych programów tworzonych w tym zakresie.
  • Stymulowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem i wspomaganie działalności
  • i rozwoju przedsiębiorstw.
  • Promocja przedsiębiorczości i propagowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej.
  • Organizowanie warsztatów, seminariów sympozjów związanych z przedsiębiorczością i promujących przedsiębiorczość.


Centrum Przedsiębiorczości będzie współpracować z przedsiębiorcami, osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie przedsiębiorczości organizacyjnej oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Współpraca będzie realizowana na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.


Rada programowa Centrum Przedsiębiorczości:
Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
Prof. nadzw. dr hab. Marta Gancarczyk
Prof. nadzw. dr hab. Renata Lisowska
Prof. nadzw. dr hab. Marek Matejun
Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo
Prof. nadzw. dr hab. Edward Stawasz
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach

Kierownik Centrum Przedsiębiorczości:
Dr hab. Jarosław Ropęga

Wydarzenia:
Wykład dr Sharon T. Freeman „Creative and Social Entrepreneurship”