Terminy płatności i bonifikaty

Opłaty za w/w zajęcia uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w terminach ustalonych powyższą Uchwałą Senatu UŁ. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na indywidualne konto UŁ. Niewniesienie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od nieuregulowanej opłaty. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.
Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim:
Opłata ratalna:

  • 15 listopada (przesunięty termin I raty z 15 października);
  • 15 listopada;
  • 15 grudnia;
  • 10 marca;
  • 31 marca;
  • 15 kwietnia;
  • 15 maja.

Opłata jednorazowa za semestr z uwzględnieniem bonifikaty:

  • 15 listopada;
  • 10 marca

Uiszczenie jednorazowej opłaty do 15 listopada za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni uprawnia do 2,5 % bonifikaty, za każdy semestr, za który jednorazowa opłata została uiszczona.
Opłata jednorazowa za rok z uwzględnieniem bonifikaty:
15 listopada.

Uiszczenie jednorazowej opłaty do 15 listopada za rok uprawnia do 5 % bonifikaty, za każdy rok, za który jednorazowa opłata została uiszczona.