Ulga w opłatach, karta dużej rodziny

Ulgi w opłatach za usługi edukacyjne mogą polegać w szczególności na: 

  • zwolnieniu z części opłaty,
  • odroczeniu terminu uiszczenia opłaty,
  • rozłożeniu opłaty na raty.

Ulga w postaci zwolnienia z części opłat może zostać przyznana studentowi, który:
 - na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z UŁ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości. Trudna sytuacja materialna powinna być udokumentowana stosownymi zaświadczeniami.
osiągnął wybitne wyniki w nauce

 wniosek o ulgę w opłacie - należy złożyć w kierunkowym dziekanacie w terminie do 31 października - za semestr zimowy - lub do 15 marca - za semestr letni.

Ulga w opłacie za usługi edukacyjne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.

Studenci posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać  25% ulgę w opłacie za rok studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie wniosku o ulgę w opłacie do dnia 31 października.