Projekt EduLab4Future

Projekt EduLab4Future odpowiada obecnym wyzwaniom związanym z rozwojem złożonych umiejętności, integracją społeczną, aktywnym obywatelstwem, wartościami demokratycznymi i zrównoważonym rozwojem. Koncentruje się tematycznie na globalnych celach ONZ (w szczególności SDG nr 4. Edukacja wysokiej jakości w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju) i składa się działań promujących aktywne obywatelstwo, zrównoważone podejście do biznesu, promowanie uczenia się i nauczania praktyk opartych na ICT, międzynarodową współpracę między edukacją, innowacjami i rynkiem pracy.
EduLab4Future ma na celu zaprojektowanie, rozwój i promowanie innowacyjnych metod pedagogicznych (laboratorium edukacyjne) w ramach edukacji w zakresie celów zrównoważonego rozwoju poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów, nauczycieli i praktyków.

 

Cele szczegółowe projektu:
- Analiza dobrych praktyk i ogólnoświatowej wiedzy na temat wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych programów nauczania w celu promowania nauki i edukacji dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmuje studentów, nauczycieli akademickich i praktyków, a także wspiera międzykulturowe kształcenie w zakresie edukacji SDGs.
- Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat SDGs w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i współtworzenia wiedzy na temat obywatelstwa i zrównoważenia ekosystemów. Zaangażowanie studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, ekspertów i trenerów z wiedzą z zakresu rynku pracy i potrzeb społecznych do aktywności w laboratorium edukacyjnym.
- Wzmocnienie aktywnej postawy obywatelskiej, umiejętności społecznych i cyfrowych poprzez wymianę transgraniczną, technologie informacyjno-komunikacyjne i praktyki uczenia się opartego na współpracy. Zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i praktyków w realizację sześciu sesji e-learningowych w ramach laboratorium edukacyjnego.
- Upowszechnianie korzyści synergii między kulturami i kontekstami edukacyjnymi, sektorami biznesu i społecznością oraz zwiększanie skali dobrych praktyk i transferu wiedzy na temat edukacji na temat SDGs, umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych na poziomie europejskim.

Tytuł projektu: Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for Accelerating civic Skills and sustainable Businesses – EduLab4Future
Promocja i orientacja edukacji i innowacji w kierunku celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) poprzez Laboratorium Edukacyjne rozwijające umiejętności obywatelskie i zrównoważone przedsięwzięcia - EduLab4Future
Czas trwania projektu: 01/10/2019 - 31/08/2022

Uniwersytet Łódzki jest jednym z 6 partnerów realizujących projekt, który jest koordynowany przez University Politehnica of Bucharest z Rumunii.  

Partnerzy zaangażowani w projekt to:
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST, Rumunia
EUROTRAINING SOLUTION, Rumunia
INFOR ELEA, Włochy
UNIVERSITY OF RUSE  "ANGEL KANCHEV", Bułgaria
UNIVERSITY OF LODZ, Polska
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE, Czechy

Inauguracyjne spotkanie projektu EduLab4Future w Bukareszcie, 29 listopada 2019.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony projektu  oraz jego strony na Facebooku:
http://edulab4future.eu/
https://www.facebook.com/edulab4future/

Więcej informacji na temat projektu udziela: Dr Błażej Socha (Wydział Zarządzania UŁ) – kierownik projektu (e-mail: blazej.socha@uni.lodz.pl)

Rekrutacja do udziału w warsztatach Tacking up digital change through innovative curricula for Citizenships and Sustainable Business education

Edukacyjne Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju EduLab – sesja 2

Rekrutacja – szkoła letnia 28.06 – 02.07.2021

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.