1. Rozwój teorii, metod i technik zarządzania
 • metody i techniki organizacji i zarządzania,
 • doskonalenie modeli biznesowych funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • projektowanie i doskonalenie organizacji,
 • zarządzanie wiedzą:
  • procesy komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, mechanizmy transferu technologii,
  • funkcjonowanie organizacji w gospodarce opartej na wiedzy;
 • zarządzanie zmianami:
  • metodologia zmian systemowych,
  • metodologiczne aspekty współpracy przedsiębiorstw w skali międzynarodowej, umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw,
  • zarządzanie organizacją w warunkach niepewności.

 1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
 • uwarunkowania organizacyjne zachowań (otoczenie organizacji, struktura organizacyjna),
 • uwarunkowania zachowań indywidualnych na tle:
  • władzy organizacyjnej,
  • zmian organizacyjnych,
  • funkcjonowania zespołów,
  • komunikacji społecznej;
 • skutki zachowań organizacyjnych,
 • funkcjonowanie kultury organizacyjnej,
 • jakość życia w organizacji.