INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA
z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE

w roku akademickim 2020/2021 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym

od 1 października 2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

§  kurs „Prawo autorskie 2020” wersja szkolenia w j. polskim

§  kurs „Training course in copyright 2020” wersja szkolenia w j. angielskim

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.

 

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:

·      otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl;

·      zalogować się na platformie eCampus UŁ;

·      wejść do e-kursu Prawo autorskie 2020 i zarejestrować się, używając klucza dostępu;

·      zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami;

·      rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru;

Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.

 

Logowanie na uczelnianej platformie eCampus UŁ

Za pomocą nazwy użytkownika i hasła — tak samo, jak do systemu USOSweb.

 

Dostęp do kursu odbywa się po wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu, tj.:

Nazwa Wydziału

Kurs

Klucz dostępu do kursu

Wydział Zarządzania

Prawo autorskie 2020

WZ91

 

Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.

 

Dodatkowe informacje

· W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.

· W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

 

 

 

 

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP

w roku akad. 2020/2021 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających

studia w semestrze zimowym od 1 października 2020r.

 

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

§  kurs „Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe” (PL) - wersja szkolenia w j. polskim

§  kurs „OSH course - informational materials” (EN) - wersja szkolenia w j. angielskim

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.

Szkolenia w zakresie bhp dla uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia przeprowadza się, jeżeli jest to niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia oraz jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia wynika z programu danych studiów lub kształcenia.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) - zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Szczegółowe zasady i tryb realizowania szkolenia określa - Zarządzenie nr 53 Rektora UŁ z dnia 11.04.2019r. w sprawie: zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby wykonać Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim należy:

·    otworzyć stronę https://moodle.uni.lodz.pl i wejść do kursu: 
Szkolenie z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL) lub w przypadku studentów anglojęzycznych do kursu: OSH course - informational materials (EN);

·    zapoznać się z umieszczonymi w wybranym kursie materiałami (moduły I-V dla kierunków eksperymentalnych*, moduły I-IV dla pozostałych kierunków);

·    rozwiązać odpowiedni test zaliczeniowy (Test_BHP_V_2020/21 dla kierunków eksperymentalnych* lub Test_BHP_IV_2020/21 dla pozostałych kierunków) - zgodnie z informacjami umieszczonymi w module Zaliczenie.

Logowanie

Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.

Po pierwszym zalogowaniu zalecamy aktualizację swojego Profilu na platformie e-Campus.

*Wydziały prowadzące kierunki eksperymentalne: Wydz. Biologii i Ochrona Środowiska, Wydz. Chemii, 
Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

Dostęp do testu końcowego odbywa się po zalogowaniu na platformę i wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu tj.:

Nazwa Wydziału

KURS

Klucz do kursu
z testem

Wydział Zarządzania

Test_BHP_IV_2020/21

WZ91

 

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi - wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w Zakładce „Ocena”.

Obowiązujące terminy

Termin rozwiązania testu dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia - niezwłocznie po rozpoczęciu studiów/kształcenia.

Bez szkolenia z zakresu bhp studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia (jeśli wynika to z programu danych studiów lub kształcenia), nie mogą zostać dopuszczeni do zajęć dydaktycznych.

Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.

Przypominamy, że studenci, którzy podjęli studia na dwóch kierunkachrealizują „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” jednokrotnie i wykonują odpowiedni dla swojego wydziału test Test_BHP_IV_2020/21 lub Test_BHP_V_2020/21 - przy czym student podejmujący studia na dwóch różnych wydziałach tj. np. na wydziale „humanistycznym” i na kierunku „eksperymentalnym” winien zaliczyć test o szerszym zakresie - Test_BHP_V_2020/21.

Niezbędne informacje

Informacje o szkoleniu BHP dostępne są na stronie https://moodle.uni.lodz.pl

 

·  W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP UŁ (email - bhp@uni.lodz.pl)

·  W sprawach technicznych dotyczących realizacji szkolenia BHP (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ
(email - helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.
 

·  W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia BHP (informacje dot. obowiązku odbycia szkolenia, klucza dostępu do testu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem/biurem obsługi studenta.