Ankieta w systemie USOSweb pozwala wszystkim studentom ocenić jakość zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym semestrze jak również infrastrukturę Wydziału Zarządzania wraz z oceną pracy dziekanatu. Ankieta jest całkowicie anonimowa. W systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny i/lub komentarzy z jej Autorem. Odnotowany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety oraz wypisane komentarze.
Zgodnie z obowiązującymi w UŁ standardami studencie skorzystaj z możliwości i wypełnij ankietę!

Zasady przeprowadzania oceny

1. Ankieta obejmuje:

  • wszystkie przedmioty prowadzone w danym semestrze na Wydziale Zarządzania UŁ, w tym zajęcia na specjalnościach, blokach specjalizacyjnych, wykłady do wyboru itd.
  • infrastrukturę Wydziału Zarządzania wraz z oceną pracy Dziekanatu.

2. Oceny dokonują wszyscy studenci Wydziału Zarządzania UŁ (niezależnie od typu studiów) za wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych.
3. Każdy student może wypełnić ankietę w systemie USOSweb tylko raz, korzystając z indywidualnego hasła dostępu. 4. Po wypełnieniu ankiety nie będzie możliwości jej usunięcia ani powtórnego edytowania zmian.
5. Ocena zajęć dokonywana jest dwa razy w roku. Ocenie podlegają zajęcia dydaktyczne w danym semestrze oraz infrastruktura Wydziału Zarządzania wraz z oceną Dziekanatu.
6. W danym semestrze ankiety będą udostępnione w terminie wyznaczonym przez Dziekana WZ, (otwarcie ankiety tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, zamkniecie dwa tygodnie po jej zakończeniu).
7. Po dniu zakończenia oceny możliwość wypełnienia ankiety zostaje zablokowana i ankiety stają się nieaktywne.

Jak wypełnić ankietę

1. Na stronie głównej USOSweb https://usosweb.uni.lodz.pl/ wybierz opcję „ZALOGUJ SIĘ” umieszczoną w górnej części ekranu,
2. Zaloguj się wykorzystując swój Pesel i hasło. Studenci, którzy nie posiadają hasła lub je zapomnieli, proszeni są o zgłaszanie się z tym problemem do Dziekanatu.
3. Aby zobaczyć wszystkie dostępne ankiety należy wejść w zakładkę ”DLA STUDENTÓW”, następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję „ANKIETY”.
4. Aby wypełnić ankietę należy nacisnąć przycisk „WYPEŁNIJ ANKIETĘ” przy wybranych zajęciach. Odpowiedzi należy wybrać z rozwijanej listy po prawej stronie. Do każdych zajęć można również wpisać komentarz (pole tekstowe pod pytaniami).
5. Po uzupełnieniu wyników ankiety i wpisaniu komentarza należy zatwierdzić odpowiedzi przyciskiem „ZAPISZ ODPOWIEDZI” (pole pod komentarzem).
6. UWAGA! Ankietę można wypełnić tylko raz a wprowadzonych ocen i komentarzy nie można później zmienić ani usunąć!