dr Małgorzata Kołodziejczak

adiunkt, Koordynator kierunku Zarządzanie i grupy kierunków Zarządzanie


Katedra Zarządzania

Zakład Teorii Zarządzania


 

Nr telefonu: 42 635 51 67
Nr pokoju: 312
E-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Dyżury dla studentów w środy od 9.00-9.45 - proszę dołączyć do grupy na MSTeams: 5ga0fzx . Informacja dla studentów programu ERASMUS: Przed spotkaniem z koordynatorem każdy student powinien: 1. Zapoznać się z programem studiów realizowanych na WZ w okresie wyjazdu (siatki studiów zamieszczone są na stronie www WZ w zakładce: ZAJĘCIA, SIATKI PROGRAMOWE oraz z programem studiów proponowanych w uczelni partnerskiej; 2. Wybrać wstępnie przedmioty, które chciałby realizować za granicą i które zbieżne są z kierunkiem studiów na WZ (interdyscyplinarność zarządzania daje duże możliwości wyboru); 3. Przynieść wymagane formularze dokumentów, tj. Learning Agreement i Aneks do LAS (http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Erasmus/tabid/2809/Default.aspx, dostępne także na stronach BWZ), zapoznać się z dokumentami prawnymi umieszczonymi na stronie WZ w zakładce: ERASMUS.
Opis:

Studia magisterskie na kierunku Organizacja i zarządzanie, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ (1987 - 1992).

Rozprawa doktorska: Rola współczesnych koncepcji i metod zarządzania w restrukturyzacji przedsiębiorstw, promotor: prof. dr hab. Marcin Bielski (2002).

W centrum moich zainteresowań naukowych stoi człowiek w procesie zmian organizacyjnych. Praktyczną stronę wdrażania zmian organizacyjnych poznałam przeprowadzając badania nad restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłowych w okresie 2000-2003. Równolegle moje zainteresowania ogniskowały się wokół nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania – obecnie w swej pracy łączę te dwa zagadnienia starając się szukać odpowiedzi na pytanie: jak wdrażać nowoczesne narzędzia i rozwiązania organizacyjne by nastąpił proces ich asymilacji. Coaching i mentoring uznaję za skuteczne narzędzia wspierające proces zmian organizacyjnych. Certfikat coacha uzyskałam w 2013 r.

Byłam coachem, i mentorem w projektach realizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ: Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców; Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise.

Jestem autorką ponad 30 artykułów w tym: Kultura organizacyjna a coaching, Coaching i mentoring w procesie scoutingu technologicznego  oraz współautorką rozdziału Coaching zespołowy czyli jak poprowadzić grupę ku efektywnemu rozwiązywaniu problemów w książce Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera pod red. Ilony Świątek-Barylskiej.  

Od 2017 jestem także coachem kryzysowym (certyfikacja I stopnia).

W wolnym czasie relaksuję się kontaktem z przyrodą podczas szybkich spacerów z kijami nordic walking. W ramach hobby zgłebiam wiedzę o człowieku, która rozwija mnie, jako coacha.

 

Zainteresowania:

Zainteresowania naukowe: teoria organizacji i zarządzania, współczesne koncepcje zarządzania, coaching.

 

 

 

Publikacje: 2020
 • Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki (978-8-3822-0435-3), pod red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [DOI] [URL].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Jolanta Bieńkowska, Maria Czajkowska, Tomasz Czapla, Beata Anna Glinkowska-Krauze, Małgorzata Kołodziejczak, Artur Modliński, Olga Samuel-Idzikowska, Maria Szymankiewicz, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Katarzyna Caban-Piaskowska, Podstawy zarządzania (978-8-3657-6640-3), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
   
2016
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO - metodyka i narzędzie badawcze (978-8-3808-8441-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 [DOI].
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Piotr Mikosik, Coaching zespołowy, czyli jak prowadzić grupę ku efektywnemu rozwiązywaniu problemów, [w:] I. Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera. (978-8-3808-8245-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 111-134.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Organizacje w Polsce, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 25-46.
   
 • Maria Czajkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Izabela Bednarska-Wnuk, Perspektywa integrująca, [w:] (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3808-8275-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 249-258.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Zarządzanie zmianą a coaching - w poszukiwaniu synergii, [w:] P. Pisarewicz, P. Galiński (red.), Zarządzanie ryzykiem i wartością organizacji - współczesne wyzwania (978-8-3646-6908-8), Uniwersytet Gdański, Sopot 2016, s. 95-104.
   
2015
 • Małgorzata Kołodziejczak, COACHING I MENTORING WE WSPIERANIU SIECI SCOUTÓW, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy (978-8-3796-9565-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 53-66.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Coaching Across Organizational Culture, „Procedia Economics and Finance” (2212-5671), 2015, nr 23, s. 329-334 [DOI].
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Maciej Malarski, Kultura organizacyjna w JST, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 28-43.
   
 • Zachowania organizacyjne Relacje społeczne w przestrzeni zmian (978-8-3796-9802-8), pod red. Maria Czajkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
2014
 • Małgorzata Kołodziejczak, Kultura organizacyjna a coaching, [w:] K. Szymańska (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (978-8-3728-3601-4), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 133-144.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Niepewność i ryzyko a jakość życia w miejscu pracy - uwarunkowania organizacyjne, [w:] I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka (978-8-3728-3633-5), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 89-98.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Zatory komunikacyjne w organizacji - zarys koncepcji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2014, nr 4, s. 93-103.
   
2013
 • Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Elastyczność organizacji a procesy komunikowania się - ujęcie modelowe, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 283, s. 133-143.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Nastawienia ludzi do zmiany w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 282, s. 137-146.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Społeczne aspekty procesu restrukturyzacji organizacyjnej w przesiębiorstwie X - opis, analiza, ocena, [w:] A. Szplit, A. Czech (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu (978-8-3787-5095-6), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 791-810.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Społeczno-organizacyjne aspekty ryzyka w zarządzaniu projektami, „Zarządzanie i Finanse” (2084-5189), 2013, vol. 11, nr 4, s. 215-230.
   
2012
 • Małgorzata Kołodziejczak, CSR a TQM - wokół idei i założeń, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 265, s. 225-234.
   
 • Magdalena Zalewska-Turzyńska, Małgorzata Kołodziejczak, Efektywna komunikacja jako podstawa współpracy wewnątrzorganizacyjnej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2012, nr 1, s. 403-416.
   
 • Magdalena Zalewska-Turzyńska, Małgorzata Kołodziejczak, Komunikacyjna doskonałość jako źródło przewagi konkurencyjnej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2012, nr 1, s. 187-199.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Podejście procesowe generatorem wartości organizacji – perspektywa niematerialna, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2012, vol. 10, nr 4/1, s. 287-298.
   
 • Magdalena Zalewska-Turzyńska, Małgorzata Kołodziejczak, Symbioza konkurencyjna - rozwiązania strukturalne komunikacji międzyorganizacyjnej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2012, nr 1, s. 157-168.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Perspektywa organizacji, [w:] K. Januszkiewicz (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji. (978-8-3752-5698-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 8-25.
   
2011
 • Małgorzata Kołodziejczak, Benchmarking a praca zespołowa - w drodze do sukcesu organizacji, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, nr 4/2, s. 189-196.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Interdysciplinary Characteristics of POS and TQM Concepts - Contrastive Study, [w:] M. Chodorek (red.), Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential (978-8-3231-2798-7), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011, s. 33-43.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Organizacja konwencjonalna versus ewoluująca - przeszkody i bariery, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 217, s. 120-126.
   
 • Małgorzata Kołodziejczak, Społeczno-kulturowe aspekty wdrażania orientacji procesowej w organizacjach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 169, s. 462-469.
   
2009
 • Małgorzata Kołodziejczak, Wpływ podejścia procentowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2009, nr 2/2, s. 674-680.
   
2008
 • Małgorzata Kołodziejczak, Janusz Sobczyk, Zmiana jako rezultat sprawstwa w świetle praktyki społecznej i refleksji etycznej, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 80-88.
   

 • Małgorzata Kołodziejczak, Outsourcing w restrukturyzacji przedsiębiorstw, (w: ) Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tom 5, (red. ) K. Ciejpa – Znamirowski, M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004 (ss. 38-49).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Joanna Michalak,  Rola informacji w procesie zarządzania zmianami, (w: ) Przedsiębiorstwo – Rozwój – Transformacja, Zeszyty Polsko – Francuskie, 1 / 2005 (32) (artykuł opublikowany w języku polskim i francuskim, ss. 45- 56).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Joanna Michalak, Informowanie w procesie zmian. Prezentacja wyników pilotażowych badań empirycznych, (w: ) Nowoczesne przedsiębiorstwo, (red. ) S. Trzcieliński, Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005 (ss. 321 – 330).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Magdalena Zalewska, Komunikowanie się w organizacjach sieciowych. Wybrane aspekty, (w:) Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tom 7, (red.) M. Lisiecki, Wydawnictwo KUL. Lublin 2006 (ss. 27-36).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Magdalena Zalewska, Wybrane aspekty sprawnościowe procesów informacyjnych w świetle podejmowania decyzji, (w:) Współczesna konkurencja i wielpołaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, Tom II , (red.) M. Moszkowicz, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 (ss. 109 – 116).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Janusz R. Sobczyk, Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia – stan obecny i jego konsekwencje, (w:) Annales, Etyka w życiu gospodarczym, tom.9 / 2, 2006, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2006 (ss. 77-83).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Janusz R. Sobczyk, Dobre obyczaje w nauce - geneza i kierunki zmian obyczajów w naukach o zarządzaniu, (w:) Annales, Etyka w życiu gospodarczym, tom.9 / 2, 2006, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2006 (ss. 69-76).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Janusz R. Sobczyk, Metodologiczne aspekty ogólnej charakterystyki organizacji i zarządzania jako odrębnej dyscypliny naukowej, (w: ) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Prespektywy i zagrożenia rozwoju, (red.) W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 (ss. 20-32).
 • Małgorzata Kołodziejczak, współautor: Janusz R. Sobczyk, Zmiana jako rezultat sprawstwa w świetle praktyki społecznej i refleksji etycznej, (w:) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 (ss. 80-88).
 • Małgorzta Kołodziejczak, Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych, (w:) Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009 (ss. 674 – 680).
 • Małgorzta Kołodziejczak, Benchmarking a praca zespołowa - w drodze do sukcesu organizacji, (w:) Źródła sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2/2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011 (ss. 189 – 196).
 • Małgorzata Kołodziejczak, Społeczno-kulturowe aspekty wdrażania orientacji procesowej w organizacjach [w:] Nowosielski Stanisław (red. nauk.) "Podejście procesowe w organizacjach", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (ss. 462 – 469).
 • Małgorzata Kołodziejczak: Organizacja konwencjonalna versus ewoluująca− przeszkody i bariery, (w:) Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. J. Skalika, A. Barabasz,  nr 217, Wrocław 2011, s.120-127.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Interdisciplinary Characteristics of POS and TQM Concepts - Contrastive Study, [w:]  Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational  Potential, red. M.Chodorek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 33 – 44.
 • Małgorzata Kołodziejczak, CSR a TQM wokół idei i założeń, (w: ) Współczesne koncepcje i metody zarządzania zarządzania organizacjami - aspekty społeczne, pod red. B. Glinkowskiej i B. Kaczmarka,  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 265,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012,  s. 225-234.
 • Małgorzata Kołodziejczak, "Perspektywa organizacji" - rozdział w:  Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Katarzyna Januszkiewicz i zespół, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 8-25, 189-190.
 • Małgorzata Kołodziejczak (współautor: Magdalena Zalewska-Turzyńska), Efektywna komunikacja jako podstawa współpracy wewnątrzorganizacyjnej, (w:) Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s.403 - 416.
 • Małgorzata Kołodziejczak (współautor: Magdalena Zalewska-Turzyńska), Symbioza konkurencyjna - rozwiązania strukturalne komunikacji międzyorganizacyjnej, (w:) Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 157 - 168.
 • Małgorzata Kołodziejczak (współautor: Magdalena Zalewska-Turzyńska), Komunikacyjna doskonałość jako źródło przewagi konlurencyjnej , (w:) Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 187-200.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Podejście procesowe generatorem wartości organizacji - perspektywa niematerialna, (w:) Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vo. 10, nr 4, cz. 1, październik 2012, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012, s. 297-298.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Społeczne aspekty procesu restrukturyzacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie X - opis, analiza, ocena, (w:) Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, red. A. Czech, A. Szplit, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s.791-810.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Nastawienia ludzi do zmiany w procesie restrulturyzacji przedsiębiorstwa, (w:) Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, red. M. Czajkowska, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska, Folia Oeconomica 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2013, s.137-145.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Elastyczność organizacji a procesy komunikowania się - ujęcie modelowe, (w:) Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, red. I. Bednarska-Wnuk, J.M. Michalak, I. Świątek-Barylska, Folia Oeconomica 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2013, s. 133-143.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Społeczno-organizacyjne aspekty ryzyka w zarządzaniu projektami (w:) Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, vol.11, no.4, part 3; Wyd.: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013, s. 215-230.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Kultura organizacyjna a coaching (w:) Katarzyna Szymańska (red.) Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Monografie PŁ, Łódź 2014, s. 133-144.
 •  Małgorzata Kołodziejczak, Niepewność i ryzyko a jakość życia w miejscu pracy – uwarunkowania organizacyjne., (w :) Natura i uwarunkowania ryzyka, red. Staniec I., Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014, s. 89-99.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Zatory komunikacyjne w organizacji - zarys koncepcji, (w: )Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy, Acta Universiatis Lodziensis, Folia Oeconomica 4 (304),  93-103. 
 • Małgorzata Kołodziejczak, Maciej Malarski, Kultura organizacyjna w JST, (w:) Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red), Wyd. UŁ, Łódź 2015, ss.28-43.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Coaching i mentoring we wspieraniu sieci scoutów, (w:) Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy., P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2015, ss. 53-66.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Zarządzanie zmianą a coaching - w poszukiwaniu synergii (w:) Zarządzanie ryzykiem i wartością organizacji - współczesne wyzwania, Pisarewicz P., Galiński P. (red.), Wydział Zarządzania Uniwerstetu Gdańskiego, Sopot 2016, ss.95-104.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Piotr Mikosik, Coaching zespołowy czyli jak prowadzić grupę ku efektywnemu rozwiązywaniu problemów, (w:) Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Ilona Świątek-Barylska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 111-133.
 • Kołodziejczak M., Organizacje w Polsce, [w:] Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach., Januszkiewicz K i zespół, Wyd. UŁ, Łódź 2016, s. 25-46.

 • Kołodziejczak M., Organizacje w Polsce, [w:] Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach., Januszkiewicz K i zespół, Wyd. UŁ, Łódź 2016, s. 25-46.
 • K. Januszkiewicz. I. Bednarska-Wnuk, M. Czajkowska, M. Kołodziejczak, J.M. Michalak, I. Świątek-Barylska, M. Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze, Wyd. UŁ, Łódź 2016.

 • D. Walczak-Duraj, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.) Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku, Humanizacja Pracy, ISSN 1643 7446, 4(290), Płock 2017 (L).
 • Współautorstwo podręcznika Podstawy zarządzania pod red. T. Czapli, SIZ, Łódź 2020.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona świątek-Barylska, Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki, WUŁ, Łódź 2020.

 

Udział w konferencjach naukowych i sympozjach:

 • „Organizacyjno - społeczne uwarunkowania współpracy ekonomicznej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych”, Łódź, 21 - 22 września 1993.
 • „Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności”, Łódź, 12 -13 września 1997.
 • „Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych”, Jastrzębia Góra, 16 - 18 września 1999.
 • „Polska w Europie 2000 - Polskie Nauki o Zarządzaniu Wobec Wyzwań XXI Wieku”, Szkoła Letnia „Warszawa 2000”, 18 - 20 września 2000.
 • „Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu”, Łódź, 20 - 21 września 2001.
 • „Zmiana jako czynnik rozwoju”, Krasnobród, 31.05 – 2.06.2004
 • „Formation et Developpement des Competences Manageriales dans L’Europe Elargie”, Łódź, wrzesień 2004.
 • „Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy”, Kazimierz Dolny, 26 – 28 listopada 2004
 • „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości”, Będlewo, 13 – 15 kwietnia 2005
 • „Etyka w życiu gospodarczym”, Łódź, 12 – 13 maja 2005
 • „Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania”, Polanica, 27 – 29 czerwca 2005
 • „Etyka w życiu gospodarczym”, Łódź 2006
 • „Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu”, Łódź 19 – 20 maja 2006
 • „Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego”, Lublin – Lwów, 5 – 8 czerwca 2006
 • „Nowoczesność przemysłu i usług. Strategie rozwoju”, Wisła, 12 - 14 października 2006
 • „Nauki o zarządzaniu w Polsce. Stan obecny i perspektywy”, Kraków 25 – 26 kwietnia 2007.
 • „Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu”, Łódź 20 – 21 czerwca 2008.
 • Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników w firmie, Uniwersytet Łódzki, Wydziała Zarządzania, 15.10.2008.
 • „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”, Gdańsk 10 – 12 września 2009.
 • "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu", Łódź 4 - 5 czerwca 2010.
 • "Zmiana warunkiem sukcesu", XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kudowa - Zdrój 5 - 7 grudnia 2010
 • "Nauka dla zarządzania – u początków i współcześnie", Kielce, 1-3 czerwca 2011.
 • "Pozytywny Potencjał Organizacji w teorii i praktyce zarządzania", Toruń, 15-17.06.2011.
 • "Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania", Jastrzębia Góra, 13-15.09.2011
 • "IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011", panel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: "Inwestowanie w kapitał ludzki", Łódź, 10.11.2011
 • "Zmiana warunkiem sukcesu 2011. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw", XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wojanów, 4-6.12 2011
 • "Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne", Łódź 19-20.06.2012
 • "Zarządzanie wartością w warunkach kryzysu zaufania", Gdańsk - Lund, 6-8.10.2012
 • "Twórczy Uniwersytet. Kreatywne Formy Pracy ze Studentami"- Łódź, 27.11.2012
 • "Twórczy Uniwersytet 2. Wolność i świadomość studiowania", Łódź, 7.03.2013.
 • "Twórczy Uniwersytet 3. Uczelnia kompetencji", Łódź, 27.05.2013.
 • "Zachowania organizacyjne. Uwarunkowania i kierunki ewolucji", Sulejów, 25-27.09.2013.
 • "Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością", Gdańsk-Sztokholm, 5-8.10.2013
 • "3rd World Conference on Business, Economics and Management, Rome-ITALY, 9-12.04.2014
 • "Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej", Łódź, 8-9.05.2014 (prezentacja: Podejście procesowe w budowaniu struktury organizacyjnej urzędu na bazie projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST" - projekt opracowany dla UMiG Skwierzyna -  współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2.)
 • VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pod tytułem „Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji", Ciechocinek, 28 - 30 maja 2014r.

 • "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców",  Łódź, 6.06.2014

 • "ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Z PERSPEKTYWY METODOLOGICZNEJ", Bełchatów, 25-17.09.2014

 • 14 th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Barcelona, Spain, 23-25.10.2014.
 • "Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka" - Seminarium Naukowe Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 5.11.2015, Łódź.
 • Coach, trener, doradca zawodami XXI wieku. Budowanie własnej marki na rynku. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa, 15-16.05.2015, Łódź.
 • XV Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością. Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, 25-28.09.2015, Gdynia-Kopenhaga-Malmo.
 • Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, UŁ, 28-29.09.2015, Łódź
 • Zachowania organizacyjne. Relacje w przestrzeni zmian, UŁ, 7-9.10.2015, Łódź
 • Seminarium Eliemental: przełamywanie barier dla przedsiębiorczości, UŁ, 29.10.2015, Łódź
 • Twórczy Uniwersytet 7. Usus magister est optimus. UŁ, 30.11.2015, Łódź
 • "Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych" Łódź 17.03.2016.
 • Coach, trener, doradca zawodami XXI wieku. Czym jest sukces? Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa, 22-23.09.2017, Łódź – współorganizator.
 • Social Science Symposium , 27 - 30.11.2019, 
   
  http://www.symp.wz.uni.lodz.pl/ (współorganizator)
 • XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt Metodologiczny w naukach o zarządzaniu pt.: Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, WZ UŁ, Łódż 27.11.2019 (przewodnicząca). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania Organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, WZ UŁ, 27-28.11.2019 (uczestnik).

Działalność w ramach programu ERASMUS:

 •  koordynator ECTS na kierunku Zarządzanie.
 • "Universities on the move: Erasmus International Fair": Univerista degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Torino, 7-8.06.2012.
 • Program LLP ERASMUS: wizyta przygotowawcza (nawiązanie współpracy, negocjacja warunków i podpisanie umowy), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy, 5-6.06.2012.
 • "Universities on the move: Erasmus International Fair": Univerista degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Torino, 7-8.06.2012.
 • Program LLP ERASMUS: wizyta przygotowawcza (nawiązanie współpracy, negocjacja warunków i podpisanie umowy), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy, 5-6.06.2012.
 • lecturer w Instituto Politécnico de Beja (program LLP Erasmus), 24.09-30.09.2011.
 • lecturer w Universidad de Jaen (program LLP Erasmus), 22-28.04.2013.
 • lecturer, ESEIG Politecnico Do Porto (program LLP Erasmus), 18-12.09.2014
 • lecturer, Universita LUM Jean Monnet (program LLP Erasmus), 18-22.05.2015
 • lecturer, Instituto Superior Politécnico Gaya, Porugalia, 26-30.09.2016

 • Lecturer, University Of Applied Sciences (TEI) of Thessaly (program STA Erasmus), 26-30.09.2017.
 • Lecturer, University of Malta (program STA Erasmus), 17-21.09.2019

Udział w projektach:

 • SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców2012-03-01 - 2015-02-28. Rola w projekcie - coach
 • Systemowe wsparcie procesów zarzadzania w JST. 2014.01.08-2015.09.30. Rola w projekcie - coach.
 • Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO)2014-03-04 - 2016-03-03. Rola w projekcie - wykonawca.
 • ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise2013-01-01 - 2015-12-31. Rola w projekcie - mentor, coach.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 14.10.2014.
 • Nagroda zespołowa I stopnia J.M Rektora UŁ za współautorstwo podręcznika "Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera"  red. Ilona Świątek-Barylska, wyd. UŁ, 2017.
 • Nagroda zespołowa II stopnia J.M Rektora UŁ za opracowanie naukowe Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach., Januszkiewicz K i zespół, Wyd. UŁ, Łódź 

Odbyte kursy, szkolenia, warsztaty w zakresie podwyższenia jakości i innowacyjności prowadzenia zajęć (wybrane):

 • Wprowadzenie do e-kształcenia, Szkolenie dla nauczycieli akademickich z UŁ, Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ, Łódź, 1-22 marca 2013. Szkolenie zakończone certyfikatem.
 • Mentoring - warsztaty dydaktyczne, IDES Consultants, Łódź, 13-14 maja 2013, Szkolenie zakończone certyfikatem,
 • Academic Leaders, Collegium Vratislaviense, Warszawa, 11-12 czerwca 2013, szkolenie zakończone certyfikatem.
 • Coach w procesie i strukturze z klientem indywidualnym i biznesowym (program aprobowany przez ICF), Łódź, 25.09.2013 – 19.01.2014, złożenie egzaminu i uzyskanie certyfikatu coacha.
 • Tutoring akademicki, Szkolenie dla nauczycieli akademickich Szkoła Tutorów Collegium Wratislawiense, Łódź – Warszawa, luty – maj 2014, szkolenie zakończone certyfikatem.
 • Coaching kryzysowy, Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego, Warszawa, 15-17.04.2016, złożenie egzaminu i uzyskanie certyfiaktu coacha kryzysowego, kwiecień 2017.
 • Ethical Dilemmas in Coaching, Continuing Coach Education – 3 CCEu, Leader Business Institute, Łódż – 19.12.2016.
 • Innowacyjne metody dydaktyczne, WZ UŁ, szkolenie 27-28.01.2018.
 • Wprowadzenie do Action Learning, Izba Coachingu – Oddział Łódzki, 21.02. 2018, udział w warsztatach.
 • Sztuka Coachingu grupowego, Izba Coachingu – Oddział Łódzki, 9.05.2018, udział w warsztatach.
 • Techniki skalowania celów  i rozwoju kompetencji – warsztat clean language, Fundacja ROKOKO, 21.01.2019.
 • Coaching systemowy, Izba Coachingu – Oddział Łódzki, 5.03.2019, udział w warsztatach.
 • Case study teaching – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna, International Trainers and Facilitator Federation, szkolenie 9.04.2019 i 25.04.2019.
 •  Design Thinking w edukacji, WZ UŁ, szkolenie 9.05.2019,
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych i metodyka kształcenia w języku obcym - warsztaty dydaktyczne, UŁ, 3 i 4.06. 2019:
  • WARSZTAT „METODY AKTYWIZUJĄCE”
  • WARSZTAT „O WYKŁADZIE SŁÓW KILKA”
  • WARSZTAT „JAK OKIEŁZNAĆ TECHNOLOGIĘ”
  • WARSZTAT „JAK UCZYĆ PRZYJAŹNIE DLA MÓZGU I TWORZYĆ PREZENTACJE”
 • Jak definiować cele w coachingu wykorzystując wiedzę o działaniu mózgu? Izba Coachingu – Oddział Łódzki, 16.05.2019, udział w warsztatach.
 • Zastosowanie metody KIS® dla celów coachingowych, szkoleniowych i edukacyjnych, Wykno, szkolenie 3.08.2019.
 • Sytuacje trudne w coachingu – jak wiedza z obszaru psychologii i terapii może pomóc? Oddział Łódzki, 10.10.2019, udział w warsztatach.

Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe Coaching w życiu i biznesie, WZ UŁ – edycja 2016/2017 – współtwórca efektów kształcenia oraz programu studiów, wykładowca.
 • Studia podyplomowe Akademia trenera biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych, WZ UŁ – realizowane nieprzerwanie od roku akademickiego 2015/2016 – współtwórca efektów kształcenia oraz programu studiów, kierownik.
 • Studia podyplomowe Akademia Zarządzania, WZ UŁ – edycje 2018/2019, 2019/2020  – wykładowca.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji