Zrealizowane projekty

 Zrealizowane projekty

Akademia kierownika

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-15.07.2013r.

Kierownik projektu: mgr Angelika Chyła

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw objętych wsparciem poprzez realizację szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji pracy. Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm.

 

Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

Okres realizacji projektu:17.03.2014-16.03.2016r

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Podstawowym celem projektu jest ocena efektywności zarządzania oraz budowa rankingu otwartych funduszy emerytalnych, metodologia oparta będzie na metodach statystycznych i ekonometrycznych.

 

Bilansowanie konsumpcji i produkcji w efektywnym energetycznie, inteligentnym sąsiedztwie

Okres realizacji projektu: 10.04.2014-31.07.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla partnera UŁ: Opracowanie modeli biznesowyvh dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (patformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

 

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. Strategie rozwoju i polityka wsparcia

Okres realizacji projektu: 26.05.2010-24.05.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska

Celem projektu była analiza i ocena wpływu marginalizacji regionu na zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Celowi temu podporządkowane były następujące cele szczegółowe:

a) zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat barier i progów rozwojowych małych i średnich firm w Polsce;

b) identyfikacja czynników i warunków funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych;

c) analiza wpływu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych na procesy konwergencji regionalnej;

d) opracowanie modelu rozwoju firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm sektora MSP w regionach zmarginalizowanych;

e) sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Determinanty sukcesu organizacji – model teoretyczny i analiza porównawcza

Okres realizacji projektu: 30.07.2013-29.01.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Robert Kozielski

Celem projektu była weryfikacja i analiza porównawcza modelu budowania sukcesu organizacji.

 

DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship

(Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe)

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 01.09.2018r.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Ropęga

Celem projektu jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przedsiębiorców i aspirujących przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wideo-historie biznesowe. Kluczowe rezultaty: • Poradnik oparty na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych; • Materiały filmowe oparte na historiach biznesowych młodych przedsiębiorców zakończonych powodzeniem; • Tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego; • E-szkolenia adresowane do trenerów i dorosłych bezrobotnych.

http://pracodawcy.uni.lodz.pl/aktualnosci/promocja-przedsiebiorczosci-poprzez-wideo-historie-biznesowe/

 

E-balance- Balancing Energy production and consumption in energy efficient smart neighborhoods

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-31.03.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Celem ogólnym projektu jest wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla UŁ: Opracowanie modeli biznesowych dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (platformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

http://www.e-balance-project.eu/

 

Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B

Okres realizacji projektu: 25.01.2017- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem badania jest identyfikacja rodzajów (modeli) współpracy w zakresie rozwijania produktów pomiędzy dostawcą I-szego szczebla a nabywcą, które pozytywnie wpływają na elastyczność relacji z dostawcami na rynku B2B.


ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise

Okres realizacji projektu: 1.01.2014-31.12.2015r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu była identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

www.eliemental.org


ENEX - Expert in Nanotechnology Exploitation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-30.08.2017r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu Erasmus+ „ENEX – Expert in Nanotechnology Exploitation” jest opracowanie zaawansowanych kursów szkoleniowych nakierowanych na powiązanie specyfiki interdyscyplinarnych badań z zakresu nanotechnologii, z wymaganiami procesów innowacyjnych, uwzględniających realia rynkowe.

http://www.enex-nano.eu/projekt.html

 

European Technology Transfer Manager

Okres realizacji projektu:1.01.2013-30.06.2015r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak/ dr Magdalena Wiśniewska

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) miał na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Technologii przez przetestowanie i wdrożenie kursu online zgodnego z systemem ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Projekt opracował również procedurę poświadczania wiedzy i kompetencji zdobytych przez Brokerów w ramach wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego, jak i tych zdobytych w drodze edukacji formalnej i nieformalnej.

http://www.etmproject.eu/

 

Europejskie studia w zakresie marketingu cyfrowego i społecznościowego

Okres realizacji projektu: 07.11.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

 

EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu Expandvet był transfer wypracowanych dobrych praktyk oraz adaptacja i upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego w nowych krajach UE (Polska, Litwa, Wielka Brytania, Austria).

Pozostałe cele projektu:

• Promocja zastosowania założeń CQAF – Wspólnych Ram Zapewnienia Jakości Kształcenia Zawodowego, EQAVET – Europejska Ramy Odniesienia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym oraz ram odniesienia w europejskim środowisku organizacji VET.

• Promocja koncepcji zapewnienia jakości poprzez przeprowadzenie samooceny, wykorzystanie porównawczej oceny procesów jakościowych oraz udział w sieci wymiany dobrych praktyk, stosowanych przez organizacje VET.

• Diagnoza i analiza obecnego podejścia do systemu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego w krajach, biorących udział w projekcie.

• Realizacja procesu badawczo – rozwojowego ukierunkowanego na transfer, dostosowanie i pilotaż narzędzia benchmarkingowego w Polsce, na Litwie, w Austrii i Wielkiej Brytanii.

• Upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego na poziomie europejskim oraz krajowym.

• Opracowanie portalu tematycznego (www.bequal.info) w litewskiej i polskiej wersji językowej, a także poszerzenie go o specjalistyczne dokumenty, artykuły, linki oraz filmy z zakresu VET.

http://www.idec.gr/expandvet/

 

Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce

Okres realizacji projektu: 11.07.2017- 10.07.2019r.

Kierownik projektu: dr Halina Waniak-Michalak

Celem badawczym jest ustalenie stopnia niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.

 

Firmy spin off z jednostek sfery nauki i badań - strategie i zasoby

Okres realizacji projektu:29.05.2011-29.05.2014r

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu była analiza strategii firm spin-off z jednostek sfery nauki i badań ze szczególnym uwzględnieniem sfery pozyskiwania i zarządzania wiedzą. Analizy w ramach projektu były realizowane w oparciu o podejście zasobowe stąd też najważniejszym obszarem analizy będzie konfiguracja zasobów oraz jej kształtowanie.

Celowi głównemu przyporządkowano następujące cele szczegółowe:

- Identyfikacja i analiza zachowań firm spin off z jednostek sfery nauki i badań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zasobów.

 

FLY OFF 2 – Feel your Own Business

Okres realizacji projektu: 1.05.2012-31.01.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu było rozwinięcie będzie przedsiębiorczości akademickiej na UŁ i wzmocnienie relacji uczelni z biznesem.

http://www.fly-off2.eu/pl/

 

HELPcare - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-31.08.2017r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Założeniem projektu HELPcare jest rozwój i transfer innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dla kwalifikacji i profesjonalizacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, które mogą być dostosowane i przyjęte przez kraje Unii Europejskiej, celem lepszego wykorzystania istniejącej siły roboczej poprzez szkolenia, jak również aktywizację młodych osób do wybierania ścieżki kariery zawodowej w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.

http://helpcare-project.org/

 

Homoresponsabilis in the Globalized World

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-31.12.2013r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Celem projektu był transfer i adaptacja symulacyjnej gry biznesowej od partnera z Belgii. Transfer \ polegał na twórczej adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa.

http://www.responsabilis.eu/poland/

 

Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 30.01.2012-30.11.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu była diagnoza obecnego, realizowanego w praktyce modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem w procesach transferu nauki, analiza preferowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa relacji nauka-biznes, oraz wypracowanie modelu udoskonalonych relacji uczelni i jednostek B+ R z firmami i rekomendacji niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami i budowania uczelni trzeciej generacji.

 

Internet Rzeczy w procesie wirtualizacji zachowań konsumentów

Okres realizacji projektu: 25.01.2018- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Cele poznawcze: opisanie determinant warunkujących proces akceptacji IoT z uwzględnieniu typologii konsumenta; analiza zakresu, poziomu i sekwencji procesu akceptacji rozwiązań opartych na IoT; wskazanie i opisanie atrybutów Internetu Reczy mogących wpływać na zachowania, postawy i decyzje konsumentów.

 

Joint European Masters in Search & Social Media Marketing (JEMSS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

http://mastersindigitalmarketing.org

 

Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta

Okres realizacji projektu: 17.08.2012-16.04.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

Celem projektu było poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich.

 

Kreator Innowacji- Wsparcie dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Okres realizacji projektu:1.10.2012-30.12.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

W ramach projektu podjęte były następujące działania: zrealizowanie 2 edycji szkoleń z oceny potencjału rynkowego, inkubacji przedsiębiorstw i komercjalizacji; doradztwo dla studentów, naukowców, zespołów lub firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości chcących skomercjalizować swoje pomysły z zakresu: zrozumienia procesu komercjalizacji i zarządzania tym procesem, ocena potencjału komercyjnego, analiza rynku pod względem ekonomicznym i prawnym, tworzenie biznesu, licencjonowani, formy prawne działalności biznesowej, procedury i strategie ochrony IP,; udział w wystawach lub targach krajowych lub zagranicznych; dobre praktyki zagraniczne; wydanie publikacji; zorganizowanie konferencji naukowej; zakup sprzętu dla firm.

http://www.ctt.uni.lodz.pl/projekty/kreator-innowacji/

 

Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego

Okres realizacji projektu: 19.07.2013-18.01.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz

W ramach realizacji projektu zostały podjęte prace teoretyczne i empiryczne w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów. Przejawiały się ono stworzeniem modeli konkurencyjności (dla różnych obszarów oddziaływania doradcy biznesowego) z uwzględnieniem udziału trzeciego partnera w kontekście niwelowania efektu niepewności i asymetrii wiedzy związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Celem projektu było określenie obszarów wpływu doradców biznesowych na proces budowania i utrzymywania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych. Zespół badawczy odpowiedział na następujące pytania badawcze:

1. Jaka jest rola doradztwa biznesowego w tworzeniu, w ramach procesu przedsiębiorczego, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy, w szczególności tych wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych?

2. W jaki sposób udział doradców biznesowych w obszarze aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych wpływa na jej konkurencyjność?

3. W jaki sposób udział doradców biznesowych, kształtuje proces przedsiębiorczy w odniesieniu do pozyskiwania i wykształcania, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy i co za tym idzie, w jaki sposób wpływa on na orientację wzrostową oraz dynamikę wzrostu firmy?

 

Liderzy Dydaktyki Akademickiej

Okres realizacji projektu: 01.04.2017- 31.03.2019r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk

Cel główny projektu-podniesienie kompetencji dydaktycznych 20 pracowników akademickich WZ UŁ w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych),prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

 

Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

Okres realizacji projektu: 1.12.2011-30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu była diagnoza dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Realizacji celu głównego badań podporządkowane były cele szczegółowe, które sformułowano w następujący sposób:

1. Określenie zakresu oraz stopnia implementacji rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) umożliwiających ocenę dojrzałości procesów organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach;

2. Ocena skuteczności zastosowania najpopularniejszych rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) w zakresie oceny dojrzałości procesów organizacyjnych;

3. Dokonanie analizy porównawczej stopnia dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, a także określenie ew. luki i sposobów jej minimalizacji;

4. Określenie przesłanek, barier oraz korzyści osiąganych w związku z ocenianiem dojrzałości procesów organizacyjnych.

 

Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją wspomagana komputerowo

Okres realizacji projektu: 1.03.2014- 29.02.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu nauczania i dopasowania zawodowego w zakresie logistyki, zarządzania produkcją i dziedzin pokrewnych.

www.calm.edu.pl

 

OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study

Okres realizacji projektu: 01.11.2016- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

 

OPEN MIND - Opracowanie platformy e-learningowej oraz kursu internetowego do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej wśród uczących się kobiet oraz studentów kierunków niebiznesowych

Okres realizacji projektu: 01.01.2017- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

 

Perspektywa Temporalna Organizacji (PTO). Koncepcja i diagnoza

Okres realizacji projektu: 12.12.2017-11.12.2018r.

Kierownik projektu: dr Joanna Michalak

 

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzone narzędzie badawcze: Kwestionariusz Organizacyjnej Perspektywy Temporalnej (KOPT). Kwestionariusz ma służyć poznaniu aktualnego profilu orientacji temporalnej organizacji i profilu pożądanego w przyszłości. Narzędzie zostanie dostosowane do kontekstu sytuacyjnego, w którym funkcjonuje człowiek w organizacji, tak aby mogło być wykorzystane do stworzenia profili temporalnych, zestawiających postawy ludzi wobec czasu w warunkach pracy. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowej wiedzy o funkcjonowaniu ludzi w organizacji, zależnym od percepcji czasu.

 

Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji projektu: 1.04.2014-30.06.2015r.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Ciszewska

Celami projektu było:

1. Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;

2. Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;

3. Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;

4. Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

 

Promoting Environmentally Sustainable SMEs (PrESS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

http://www.pressproject.eu/pl/

 

Promowanie zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP

Okres realizacji projektu: 17.11.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

 

Przełamywanie barier dla przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.12.2015 r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

 

PWP - Zawodowe Centrum Kariery program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014r.

Kierownik projektu: dr Dominik Drzazga/mgr Anna Wieczorek

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

http://www.lodzkiwschodni.pl/UE/PWP_2012.html

 

ReSPE - Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-30.06.2018r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Cel realizacji projektu - wprowadzenie w 2018 r. na rynek transportu drogowego ładunków nowego wyrobu dającego o 25% niższe spalania paliwa i o 40%, co poprawi rentowność i wizerunek firm poprzez zminimalizowanie oddziaływania na środowisko, dzięki zrealizowanym pracom rozwojowym. Najważniejszy rezultat - w wyniku realizacji projektu powstanie prototyp nowego wyrobu "układu do redukcji spalania paliwa i emisji". Zostanie on wprowadzony na rynek jako produkt nowy w zakresie ww. cech (innowacja produktowa). Korzyści, które odniesie wnioskodawca i nabywcy nowego wyrobu: - nowy strumień przychodów i zysków (zł), - redukcja o 25% spalania paliwa (dm3/100km), - redukcja o 40% emisji ze spalania paliwa (mg/dm3), - poprawa rentowności usług (zł/1km), - demonstracja korzyści na przykładzie własnej działalności, - mniejsze zanieczyszczenia środowiska, - lepszy wizerunek firmy, - poprawa bezpieczeństwa transportu, - poprawa relacji i pozyskanie nowych klientów. 
 

 

Rola rad nadzorczych w procesie formułowania i realizowania strategii spółek

Okres realizacji projektu: 4.05.2011-3.05.2014r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Jeżak

Głównym celem niniejszego projektu była analiza i ocena roli rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii polskich spółek akcyjnych.

 

Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

 

SCOUTING- aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców

Okres realizacji projektu: 1.03.2012-28.02.2015r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami  poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania  i oceny potencjału  komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

http://scouting.uni.lodz.pl/

 

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.10.2015r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Celem głównym projektu był system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

http://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/systemowe-wsparcie-pro/6374,Systemowe-wsparcie-procesow-zarzadzania-w-JST.html

 

TrainERGY - Training for Energy Efficient Operations

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

http://www.trainergy-project.eu

Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym- porównanie międzynarodowe

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08.2019r.

Kierownik projektu: dr Dorota Sikora- Fernandez

Podstawowe założenie badawcze stanowi hipoteza, iż w warunkach niesprawnego rynku pozostawienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie sektorowi prywatnemu będzie w długim okresie prowadziło do powstania wielu negatywnych efektów zewnętrznych, związanych nie tylko bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową, ale mających wpływ także na inne sfery – społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

 

Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego

Okres realizacji projektu: 10.02.2018- 9.02.2019r.

Kierownik projektu: dr Jacek Gad

Uzyskane wyniki badań dostarczają nowej wiedzy na temat mechanizmów nadzoru korporacyjnego funkcjonujących na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym. Rynek ten w szybkim tempie absorbuje rozwiązania dotyczące nadzoru korporacyjnego, które w krajach zachodnich rozwijały się przez dekady. Wyniki badań potwierdzają, że wysokiej jakości nadzór korporacyjny (odzwierciedlony m.in. w działalności rad nadzorczych) przyczynia się do transparentności spółek publicznych.

 

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO)

Okres realizacji projektu: 1.04.2014- 3.03.2016r.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Januszkiewicz

Cel teoretyczny określony został, jako opracowanie metodyki WAZO – pomiaru i opisu funkcjonowania organizacji oraz pomiaru i opisu zachowań organizacyjnych (T W P). Celem praktycznym jest określenie, w jakim stopniu organizacje działające na rynku funkcjonują w oparciu o model tradycyjny, współczesny lub przyszłości oraz wskazanie w jakim stopniu model funkcjonowania organizacji determinuje zachowania organizacyjne.

 

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach

Okres realizacji projektu: 27.05.2011- 26.12.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Matyjas

Celem projektu było opracowanie dynamicznego modelu racjonalnych decyzji konkurencyjnych, którego podstawowymi determinantami są ekonomiczne przesłanki rządzące procesami konkurencji i rozwoju sektorów.

 

Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (VET)

Okres realizacji projektu: 1.01.2013-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Projekt międzynarodowy współfinansowany służył pokryciu wkładu własnego w ramach projektu EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet.

 

Zawód - Kariera - Sukces - program rozwojowy dla szkół z woj. Łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu:16.06.2011-15.06.2013r.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Gawrońska

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty  edukacyjnej trzech zespołów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu pabianickiego, służącej podniesieniu zdolności grupy uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizacje programów, wykorzystujących nowe metody kształcenia.

Jednym z komponentów realizacji projektu będzie współpraca ponadnarodowa, która będzie Utworzenie Centrum Kariery Młodzieży (skrót KB). W oparciu o doświadczenia Arlington Public School w ramach projektu utworzone zostanie Centrum Kariery Młodzieży. Stanowić będzie ono polski odpowiednik amerykańskiego Centrum Know Base MCDE stworzonego przez APS. Eksperci APS wspierać będą wnioskodawcę wiedzą dot. organizacyjnych i merytorycznych aspektów funkcjonowania centrum (środki komunikacji: wideokonferencje, skype itp.)

 

Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014

Okres realizacji projektu: 26.02.2016- 25.02.2019r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Problematyka proponowana w projekcie wpisuje się w najbardziej aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz analiz zmian zachodzących w badanym okresie.

Akademia kierownika

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-15.07.2013r.

Kierownik projektu: mgr Angelika Chyła

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw objętych wsparciem poprzez realizację szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji pracy. Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm.

 

Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

Okres realizacji projektu:17.03.2014-16.03.2016r

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Podstawowym celem projektu jest ocena efektywności zarządzania oraz budowa rankingu otwartych funduszy emerytalnych, metodologia oparta będzie na metodach statystycznych i ekonometrycznych.

 

Bilansowanie konsumpcji i produkcji w efektywnym energetycznie, inteligentnym sąsiedztwie

Okres realizacji projektu: 10.04.2014-31.07.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla partnera UŁ: Opracowanie modeli biznesowyvh dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (patformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

 

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. Strategie rozwoju i polityka wsparcia

Okres realizacji projektu: 26.05.2010-24.05.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska

Celem projektu była analiza i ocena wpływu marginalizacji regionu na zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Celowi temu podporządkowane były następujące cele szczegółowe:

a) zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat barier i progów rozwojowych małych i średnich firm w Polsce;

b) identyfikacja czynników i warunków funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych;

c) analiza wpływu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych na procesy konwergencji regionalnej;

d) opracowanie modelu rozwoju firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm sektora MSP w regionach zmarginalizowanych;

e) sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Determinanty sukcesu organizacji – model teoretyczny i analiza porównawcza

Okres realizacji projektu: 30.07.2013-29.01.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Robert Kozielski

Celem projektu była weryfikacja i analiza porównawcza modelu budowania sukcesu organizacji.

 

DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship

(Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe)

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 01.09.2018r.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Ropęga

Celem projektu jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przedsiębiorców i aspirujących przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wideo-historie biznesowe. Kluczowe rezultaty: • Poradnik oparty na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych; • Materiały filmowe oparte na historiach biznesowych młodych przedsiębiorców zakończonych powodzeniem; • Tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego; • E-szkolenia adresowane do trenerów i dorosłych bezrobotnych.

http://pracodawcy.uni.lodz.pl/aktualnosci/promocja-przedsiebiorczosci-poprzez-wideo-historie-biznesowe/

 

E-balance- Balancing Energy production and consumption in energy efficient smart neighborhoods

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-31.03.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Celem ogólnym projektu jest wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla UŁ: Opracowanie modeli biznesowych dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (platformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

http://www.e-balance-project.eu/

 

Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B

Okres realizacji projektu: 25.01.2017- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem badania jest identyfikacja rodzajów (modeli) współpracy w zakresie rozwijania produktów pomiędzy dostawcą I-szego szczebla a nabywcą, które pozytywnie wpływają na elastyczność relacji z dostawcami na rynku B2B.


ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise

Okres realizacji projektu: 1.01.2014-31.12.2015r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu była identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

www.eliemental.org


ENEX - Expert in Nanotechnology Exploitation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-30.08.2017r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu Erasmus+ „ENEX – Expert in Nanotechnology Exploitation” jest opracowanie zaawansowanych kursów szkoleniowych nakierowanych na powiązanie specyfiki interdyscyplinarnych badań z zakresu nanotechnologii, z wymaganiami procesów innowacyjnych, uwzględniających realia rynkowe.

http://www.enex-nano.eu/projekt.html

 

European Technology Transfer Manager

Okres realizacji projektu:1.01.2013-30.06.2015r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak/ dr Magdalena Wiśniewska

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) miał na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Technologii przez przetestowanie i wdrożenie kursu online zgodnego z systemem ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Projekt opracował również procedurę poświadczania wiedzy i kompetencji zdobytych przez Brokerów w ramach wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego, jak i tych zdobytych w drodze edukacji formalnej i nieformalnej.

http://www.etmproject.eu/

 

Europejskie studia w zakresie marketingu cyfrowego i społecznościowego

Okres realizacji projektu: 07.11.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

 

EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu Expandvet był transfer wypracowanych dobrych praktyk oraz adaptacja i upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego w nowych krajach UE (Polska, Litwa, Wielka Brytania, Austria).

Pozostałe cele projektu:

• Promocja zastosowania założeń CQAF – Wspólnych Ram Zapewnienia Jakości Kształcenia Zawodowego, EQAVET – Europejska Ramy Odniesienia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym oraz ram odniesienia w europejskim środowisku organizacji VET.

• Promocja koncepcji zapewnienia jakości poprzez przeprowadzenie samooceny, wykorzystanie porównawczej oceny procesów jakościowych oraz udział w sieci wymiany dobrych praktyk, stosowanych przez organizacje VET.

• Diagnoza i analiza obecnego podejścia do systemu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego w krajach, biorących udział w projekcie.

• Realizacja procesu badawczo – rozwojowego ukierunkowanego na transfer, dostosowanie i pilotaż narzędzia benchmarkingowego w Polsce, na Litwie, w Austrii i Wielkiej Brytanii.

• Upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego na poziomie europejskim oraz krajowym.

• Opracowanie portalu tematycznego (www.bequal.info) w litewskiej i polskiej wersji językowej, a także poszerzenie go o specjalistyczne dokumenty, artykuły, linki oraz filmy z zakresu VET.

http://www.idec.gr/expandvet/

 

Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce

Okres realizacji projektu: 11.07.2017- 10.07.2019r.

Kierownik projektu: dr Halina Waniak-Michalak

Celem badawczym jest ustalenie stopnia niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.

 

Firmy spin off z jednostek sfery nauki i badań - strategie i zasoby

Okres realizacji projektu:29.05.2011-29.05.2014r

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu była analiza strategii firm spin-off z jednostek sfery nauki i badań ze szczególnym uwzględnieniem sfery pozyskiwania i zarządzania wiedzą. Analizy w ramach projektu były realizowane w oparciu o podejście zasobowe stąd też najważniejszym obszarem analizy będzie konfiguracja zasobów oraz jej kształtowanie.

Celowi głównemu przyporządkowano następujące cele szczegółowe:

- Identyfikacja i analiza zachowań firm spin off z jednostek sfery nauki i badań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zasobów.

 

FLY OFF 2 – Feel your Own Business

Okres realizacji projektu: 1.05.2012-31.01.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu było rozwinięcie będzie przedsiębiorczości akademickiej na UŁ i wzmocnienie relacji uczelni z biznesem.

http://www.fly-off2.eu/pl/

 

HELPcare - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-31.08.2017r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Założeniem projektu HELPcare jest rozwój i transfer innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dla kwalifikacji i profesjonalizacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, które mogą być dostosowane i przyjęte przez kraje Unii Europejskiej, celem lepszego wykorzystania istniejącej siły roboczej poprzez szkolenia, jak również aktywizację młodych osób do wybierania ścieżki kariery zawodowej w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.

http://helpcare-project.org/

 

Homoresponsabilis in the Globalized World

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-31.12.2013r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Celem projektu był transfer i adaptacja symulacyjnej gry biznesowej od partnera z Belgii. Transfer \ polegał na twórczej adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa.

http://www.responsabilis.eu/poland/

 

Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 30.01.2012-30.11.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu była diagnoza obecnego, realizowanego w praktyce modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem w procesach transferu nauki, analiza preferowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa relacji nauka-biznes, oraz wypracowanie modelu udoskonalonych relacji uczelni i jednostek B+ R z firmami i rekomendacji niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami i budowania uczelni trzeciej generacji.

 

Internet Rzeczy w procesie wirtualizacji zachowań konsumentów

Okres realizacji projektu: 25.01.2018- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Cele poznawcze: opisanie determinant warunkujących proces akceptacji IoT z uwzględnieniu typologii konsumenta; analiza zakresu, poziomu i sekwencji procesu akceptacji rozwiązań opartych na IoT; wskazanie i opisanie atrybutów Internetu Reczy mogących wpływać na zachowania, postawy i decyzje konsumentów.

 

Joint European Masters in Search & Social Media Marketing (JEMSS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

http://mastersindigitalmarketing.org

 

Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta

Okres realizacji projektu: 17.08.2012-16.04.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

Celem projektu było poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich.

 

Kreator Innowacji- Wsparcie dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Okres realizacji projektu:1.10.2012-30.12.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

W ramach projektu podjęte były następujące działania: zrealizowanie 2 edycji szkoleń z oceny potencjału rynkowego, inkubacji przedsiębiorstw i komercjalizacji; doradztwo dla studentów, naukowców, zespołów lub firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości chcących skomercjalizować swoje pomysły z zakresu: zrozumienia procesu komercjalizacji i zarządzania tym procesem, ocena potencjału komercyjnego, analiza rynku pod względem ekonomicznym i prawnym, tworzenie biznesu, licencjonowani, formy prawne działalności biznesowej, procedury i strategie ochrony IP,; udział w wystawach lub targach krajowych lub zagranicznych; dobre praktyki zagraniczne; wydanie publikacji; zorganizowanie konferencji naukowej; zakup sprzętu dla firm.

http://www.ctt.uni.lodz.pl/projekty/kreator-innowacji/

 

Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego

Okres realizacji projektu: 19.07.2013-18.01.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz

W ramach realizacji projektu zostały podjęte prace teoretyczne i empiryczne w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów. Przejawiały się ono stworzeniem modeli konkurencyjności (dla różnych obszarów oddziaływania doradcy biznesowego) z uwzględnieniem udziału trzeciego partnera w kontekście niwelowania efektu niepewności i asymetrii wiedzy związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Celem projektu było określenie obszarów wpływu doradców biznesowych na proces budowania i utrzymywania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych. Zespół badawczy odpowiedział na następujące pytania badawcze:

1. Jaka jest rola doradztwa biznesowego w tworzeniu, w ramach procesu przedsiębiorczego, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy, w szczególności tych wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych?

2. W jaki sposób udział doradców biznesowych w obszarze aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych wpływa na jej konkurencyjność?

3. W jaki sposób udział doradców biznesowych, kształtuje proces przedsiębiorczy w odniesieniu do pozyskiwania i wykształcania, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy i co za tym idzie, w jaki sposób wpływa on na orientację wzrostową oraz dynamikę wzrostu firmy?

 

Liderzy Dydaktyki Akademickiej

Okres realizacji projektu: 01.04.2017- 31.03.2019r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk

Cel główny projektu-podniesienie kompetencji dydaktycznych 20 pracowników akademickich WZ UŁ w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych),prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

 

Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

Okres realizacji projektu: 1.12.2011-30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu była diagnoza dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Realizacji celu głównego badań podporządkowane były cele szczegółowe, które sformułowano w następujący sposób:

1. Określenie zakresu oraz stopnia implementacji rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) umożliwiających ocenę dojrzałości procesów organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach;

2. Ocena skuteczności zastosowania najpopularniejszych rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) w zakresie oceny dojrzałości procesów organizacyjnych;

3. Dokonanie analizy porównawczej stopnia dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, a także określenie ew. luki i sposobów jej minimalizacji;

4. Określenie przesłanek, barier oraz korzyści osiąganych w związku z ocenianiem dojrzałości procesów organizacyjnych.

 

Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją wspomagana komputerowo

Okres realizacji projektu: 1.03.2014- 29.02.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu nauczania i dopasowania zawodowego w zakresie logistyki, zarządzania produkcją i dziedzin pokrewnych.

www.calm.edu.pl

 

OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study

Okres realizacji projektu: 01.11.2016- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

 

OPEN MIND - Opracowanie platformy e-learningowej oraz kursu internetowego do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej wśród uczących się kobiet oraz studentów kierunków niebiznesowych

Okres realizacji projektu: 01.01.2017- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

 

Perspektywa Temporalna Organizacji (PTO). Koncepcja i diagnoza

Okres realizacji projektu: 12.12.2017-11.12.2018r.

Kierownik projektu: dr Joanna Michalak

 

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzone narzędzie badawcze: Kwestionariusz Organizacyjnej Perspektywy Temporalnej (KOPT). Kwestionariusz ma służyć poznaniu aktualnego profilu orientacji temporalnej organizacji i profilu pożądanego w przyszłości. Narzędzie zostanie dostosowane do kontekstu sytuacyjnego, w którym funkcjonuje człowiek w organizacji, tak aby mogło być wykorzystane do stworzenia profili temporalnych, zestawiających postawy ludzi wobec czasu w warunkach pracy. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowej wiedzy o funkcjonowaniu ludzi w organizacji, zależnym od percepcji czasu.

 

Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji projektu: 1.04.2014-30.06.2015r.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Ciszewska

Celami projektu było:

1. Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;

2. Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;

3. Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;

4. Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

 

Promoting Environmentally Sustainable SMEs (PrESS)

Okres realizacji projektu: 1.10.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

http://www.pressproject.eu/pl/

 

Promowanie zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP

Okres realizacji projektu: 17.11.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

 

Przełamywanie barier dla przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.12.2015 r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

 

PWP - Zawodowe Centrum Kariery program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014r.

Kierownik projektu: dr Dominik Drzazga/mgr Anna Wieczorek

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

http://www.lodzkiwschodni.pl/UE/PWP_2012.html

 

ReSPE - Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-30.06.2018r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Cel realizacji projektu - wprowadzenie w 2018 r. na rynek transportu drogowego ładunków nowego wyrobu dającego o 25% niższe spalania paliwa i o 40%, co poprawi rentowność i wizerunek firm poprzez zminimalizowanie oddziaływania na środowisko, dzięki zrealizowanym pracom rozwojowym. Najważniejszy rezultat - w wyniku realizacji projektu powstanie prototyp nowego wyrobu "układu do redukcji spalania paliwa i emisji". Zostanie on wprowadzony na rynek jako produkt nowy w zakresie ww. cech (innowacja produktowa). Korzyści, które odniesie wnioskodawca i nabywcy nowego wyrobu: - nowy strumień przychodów i zysków (zł), - redukcja o 25% spalania paliwa (dm3/100km), - redukcja o 40% emisji ze spalania paliwa (mg/dm3), - poprawa rentowności usług (zł/1km), - demonstracja korzyści na przykładzie własnej działalności, - mniejsze zanieczyszczenia środowiska, - lepszy wizerunek firmy, - poprawa bezpieczeństwa transportu, - poprawa relacji i pozyskanie nowych klientów. 
 

 

Rola rad nadzorczych w procesie formułowania i realizowania strategii spółek

Okres realizacji projektu: 4.05.2011-3.05.2014r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Jeżak

Głównym celem niniejszego projektu była analiza i ocena roli rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii polskich spółek akcyjnych.

 

Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

 

SCOUTING- aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców

Okres realizacji projektu: 1.03.2012-28.02.2015r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami  poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania  i oceny potencjału  komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

http://scouting.uni.lodz.pl/

 

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.10.2015r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Celem głównym projektu był system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

http://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/systemowe-wsparcie-pro/6374,Systemowe-wsparcie-procesow-zarzadzania-w-JST.html

 

TrainERGY - Training for Energy Efficient Operations

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

http://www.trainergy-project.eu

Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym- porównanie międzynarodowe

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08.2019r.

Kierownik projektu: dr Dorota Sikora- Fernandez

Podstawowe założenie badawcze stanowi hipoteza, iż w warunkach niesprawnego rynku pozostawienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie sektorowi prywatnemu będzie w długim okresie prowadziło do powstania wielu negatywnych efektów zewnętrznych, związanych nie tylko bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową, ale mających wpływ także na inne sfery – społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

 

Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego

Okres realizacji projektu: 10.02.2018- 9.02.2019r.

Kierownik projektu: dr Jacek Gad

Uzyskane wyniki badań dostarczają nowej wiedzy na temat mechanizmów nadzoru korporacyjnego funkcjonujących na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym. Rynek ten w szybkim tempie absorbuje rozwiązania dotyczące nadzoru korporacyjnego, które w krajach zachodnich rozwijały się przez dekady. Wyniki badań potwierdzają, że wysokiej jakości nadzór korporacyjny (odzwierciedlony m.in. w działalności rad nadzorczych) przyczynia się do transparentności spółek publicznych.

 

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO)

Okres realizacji projektu: 1.04.2014- 3.03.2016r.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Januszkiewicz

Cel teoretyczny określony został, jako opracowanie metodyki WAZO – pomiaru i opisu funkcjonowania organizacji oraz pomiaru i opisu zachowań organizacyjnych (T W P). Celem praktycznym jest określenie, w jakim stopniu organizacje działające na rynku funkcjonują w oparciu o model tradycyjny, współczesny lub przyszłości oraz wskazanie w jakim stopniu model funkcjonowania organizacji determinuje zachowania organizacyjne.

 

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach

Okres realizacji projektu: 27.05.2011- 26.12.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Matyjas

Celem projektu było opracowanie dynamicznego modelu racjonalnych decyzji konkurencyjnych, którego podstawowymi determinantami są ekonomiczne przesłanki rządzące procesami konkurencji i rozwoju sektorów.

 

Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (VET)

Okres realizacji projektu: 1.01.2013-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Projekt międzynarodowy współfinansowany służył pokryciu wkładu własnego w ramach projektu EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet.

 

Zawód - Kariera - Sukces - program rozwojowy dla szkół z woj. Łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu:16.06.2011-15.06.2013r.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Gawrońska

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty  edukacyjnej trzech zespołów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu pabianickiego, służącej podniesieniu zdolności grupy uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizacje programów, wykorzystujących nowe metody kształcenia.

Jednym z komponentów realizacji projektu będzie współpraca ponadnarodowa, która będzie Utworzenie Centrum Kariery Młodzieży (skrót KB). W oparciu o doświadczenia Arlington Public School w ramach projektu utworzone zostanie Centrum Kariery Młodzieży. Stanowić będzie ono polski odpowiednik amerykańskiego Centrum Know Base MCDE stworzonego przez APS. Eksperci APS wspierać będą wnioskodawcę wiedzą dot. organizacyjnych i merytorycznych aspektów funkcjonowania centrum (środki komunikacji: wideokonferencje, skype itp.)

 

Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014

Okres realizacji projektu: 26.02.2016- 25.02.2019r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Problematyka proponowana w projekcie wpisuje się w najbardziej aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz analiz zmian zachodzących w badanym okresie.