Aktualnie realizowane projekty

Aktualnie realizowane projekty

ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain
 
Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.
 
Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski
 
Cele projektu to:
 
1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.
 
2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.
 
3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.
 

Spotkanie projektowe ProCEeds - 18.09.2019r., Neapol,Włochy

Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu) uczestniczył w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain (Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw żywności), które odbyło się w Neapolu (Włochy) w terminie 18.09.2019. Projekt ProCEeds jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020-RISE (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange).
 
W trakcie spotkania umówione zostały wszystkie działania 3-letnego projektu i zaktualizowana strategia jego realizacji.
 
Ustanowiono również Radę Nadzorczą Projektu, której zadaniem jest nadzór nad realizacją projektu. W jej skład weszli przedstawiciele poszczególnych partnerów. Wydział Zarządzania UŁ jest w Radzie reprezentowany przez dra T. Bartosz Kalinowskiego.

 

DIGI-GRENT Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Ideą projektu jest zacieśnianie współpracy instytucji akademickich z otoczeniem gospodarczym w celu opracowania innowacyjnego programu kształcenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w cyfrowym środowisku.

digigrent.eu/

 

Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości  na kształcenie akademickie w Polsce

Okres realizacji projektu: 7.11.2019-6.11.2020 r.

Kierownik projektu: dr Justyna Dobroszek    

Cele projektu: Profesjonalne międzynarodowe organizacje z zakresu rachunkowości (np. ACCA, CIMA) mają coraz większy wpływ na edukację wyższą w obszarze rachunkowości w Polsce. Jest to sytuacja odmienne niż na przykład w Europie Zachodniej. W związku z tym celem projektu jest zweryfikowanie stopnia oddziaływania takich organizacji na kształcenie wyższe w Polsce w analizowanym zakresie, poznanie granic tego wpływu z różnych perspektyw (uczelni, studentów) oraz rozpoznanie przyszłego wymiaru edukacji rachunkowości w Polsce.
 

Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for accelerating Civic Skills and Sustainable Businesses - EduLab4future                       

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.08.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Janusz Reichel

Cele projektu: 
- Analiza dobrych praktyk i ogólnoświatowej wiedzy na temat wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych programów nauczania w celu promowania nauki i edukacji dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmuje studentów, nauczycieli akademickich i praktyków, a także wspiera międzykulturowe kształcenie w zakresie edukacji SDGs.
- Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat SDGs w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i współtworzenia wiedzy na temat obywatelstwa i zrównoważenia ekosystemów. Zaangażowanie studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, ekspertów i trenerów z wiedzą z zakresu rynku pracy i potrzeb społecznych do aktywnośći w laboratorium edukacyjnym.
- Wzmocnienie aktywnej postawy obywatelskiej, umiejętności społecznych i cyfrowych poprzez wymianę transgraniczną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne i praktyki uczenia się opartego na współpracy. Zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i praktyków w realizację sześciu sesji e-learningowych w ramach laboratorium edukacyjnego.
- Upowszechnianie korzyści synergii między kulturami i kontekstami edukacyjnymi, sektorami biznesu i społecznością oraz zwiększanie skali dobrych praktyk i transferu wiedzy na temat edukacji na temat SDGs, umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych na poziomie europejskim.       
 

Szkolenie w ramach projektu DIGI GRENT (30.09.2019r. - 04.10.2019r., Saloniki, Grecja)

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:
1. Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
2. Dr Magdalena Ratalewska
3. Dr Magdalena Wiśniewska
4. Dr Paweł Głodek
5. Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ
 
uczestniczył w szkoleniu dot. kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości cyfrowej. Szkolenie odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 30.09-04.10.2019 w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), którym kieruje dr T. Bartosz Kalinowski. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Szkolenie obejmowało 5 dni intensywnych aktywności, na które składały się:
 
2 dni wykładów z zakresu tematyki projektu (umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości) intensywnego nauczania (nauczyciele międzysektorowi / pięciokrotnej helisy)
2 dni pracy w grupie (opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw cyfrowych)
1 dzień prezentacji opracowanych modeli biznesowych w gronie wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stornie digigrent.eu/ oraz w bieżącym newsletterze zarzadzanie.uni.lodz.pl/LinkClick.aspx.
 

KONFERENCJA NAUKOWA - 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja)

Dr T. Bartosz Kalinowski podczas konferencji The 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja; www.triplehelixcongress.com/) organizowanej przez Triple Helix Association (www.triplehelixassociation.org/) prezentował wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych).

W ramach projektu DIGI-GRENT przeprowadzono badanie ankietowe (w Polsce, Hiszpanii, Grecji i Włoszech), którego celem była identyfikacja oraz ocena stosowania przez przedsiębiorców kompetencji związanych z przedsiębiorczością, zrównoważonym rozwojem oraz rozwiązaniami cyfrowymi. W wyniku badania zgromadzono dane z ponad 200 europejskich przedsiębiorstw i na ich podstawie określono teoretyczną znajomość oraz praktyczne zastosowanie wiedzy na temat umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości. W efekcie badania ustalono również, które kompetencje wymagają uzupełnienia, co zostanie wykorzystane podczas opracowywania przewidzianego w projekcie DIGI-GRENT programu nauczania i materiałów edukacyjnych.
Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stornie digigrent.eu/ oraz w bieżącym newsletterze zarzadzanie.uni.lodz.pl/LinkClick.aspx.
 
 
Newsletter DIGI GRENT
 
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącym newsletterem projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs newsletter DIGI GRENT
 
Spotkanie projektowe DIGI GRENT - 01.10.2019r. - 02.10.2019r., Saloniki, Grecja
 
Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:
 
1. Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu)
2. Dr Paweł Głodek
 
uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), które odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 01-02.10.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stornie digigrent.eu/ oraz w bieżącym newsletterze zarzadzanie.uni.lodz.pl/LinkClick.aspx.

Future Time Traveller

Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk/dr Piotr Czerwonka

FUTURE TIME TRAVELLER - innowacyjna platforma wirtualnej rzeczywistości, która wykorzysta metodologię gier edukacyjnych do stworzenia symulacji przyszłego świata.

 

INDEX - Industrial Expert
 

Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest rozwój otwartego zasobu edukacyjnego opartego na MOOC (OER) oraz na I 4.0 poprzez skoncentrowanie się na profesjonalistach w obszarach wdrażania aplikacji. Projekt łączy najnowszą wiedzę akademicką i potrzeby przedsiębiorców. Na podstawie kooperacji realizatorzy projektu starają się rozpoznać potrzeby, zapewnić ich systematyczne zrozumienie oraz wskazać umiejętności operacyjne konieczne do zaoferowania różnym grupom docelowym projektu.

industrialexpert.eu/

Spotkanie projektowe INDEX - 23.09.2019r., Bukareszt, Rumunia

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:
 
1. Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu)
2. Dr Paweł Głodek
 
uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu INDEX – Industrial Expert  (Ekspert przemysłu 4.0), które odbyło się w Bukareszcie (Rumunia) w terminie 23.09.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain
 
Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.
 
Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski
 
Cele projektu to:
 
1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.
 
2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.
 
3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.
 

Spotkanie projektowe ProCEeds - 18.09.2019r., Neapol,Włochy

Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu) uczestniczył w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu ProCEeds - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain (Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw żywności), które odbyło się w Neapolu (Włochy) w terminie 18.09.2019. Projekt ProCEeds jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020-RISE (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange).
 
W trakcie spotkania umówione zostały wszystkie działania 3-letnego projektu i zaktualizowana strategia jego realizacji.
 
Ustanowiono również Radę Nadzorczą Projektu, której zadaniem jest nadzór nad realizacją projektu. W jej skład weszli przedstawiciele poszczególnych partnerów. Wydział Zarządzania UŁ jest w Radzie reprezentowany przez dra T. Bartosz Kalinowskiego.

 

DIGI-GRENT Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Ideą projektu jest zacieśnianie współpracy instytucji akademickich z otoczeniem gospodarczym w celu opracowania innowacyjnego programu kształcenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w cyfrowym środowisku.

digigrent.eu/

 

Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości  na kształcenie akademickie w Polsce

Okres realizacji projektu: 7.11.2019-6.11.2020 r.

Kierownik projektu: dr Justyna Dobroszek    

Cele projektu: Profesjonalne międzynarodowe organizacje z zakresu rachunkowości (np. ACCA, CIMA) mają coraz większy wpływ na edukację wyższą w obszarze rachunkowości w Polsce. Jest to sytuacja odmienne niż na przykład w Europie Zachodniej. W związku z tym celem projektu jest zweryfikowanie stopnia oddziaływania takich organizacji na kształcenie wyższe w Polsce w analizowanym zakresie, poznanie granic tego wpływu z różnych perspektyw (uczelni, studentów) oraz rozpoznanie przyszłego wymiaru edukacji rachunkowości w Polsce.
 

Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for accelerating Civic Skills and Sustainable Businesses - EduLab4future                       

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.08.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Janusz Reichel

Cele projektu: 
- Analiza dobrych praktyk i ogólnoświatowej wiedzy na temat wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych programów nauczania w celu promowania nauki i edukacji dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmuje studentów, nauczycieli akademickich i praktyków, a także wspiera międzykulturowe kształcenie w zakresie edukacji SDGs.
- Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat SDGs w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i współtworzenia wiedzy na temat obywatelstwa i zrównoważenia ekosystemów. Zaangażowanie studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, ekspertów i trenerów z wiedzą z zakresu rynku pracy i potrzeb społecznych do aktywnośći w laboratorium edukacyjnym.
- Wzmocnienie aktywnej postawy obywatelskiej, umiejętności społecznych i cyfrowych poprzez wymianę transgraniczną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne i praktyki uczenia się opartego na współpracy. Zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i praktyków w realizację sześciu sesji e-learningowych w ramach laboratorium edukacyjnego.
- Upowszechnianie korzyści synergii między kulturami i kontekstami edukacyjnymi, sektorami biznesu i społecznością oraz zwiększanie skali dobrych praktyk i transferu wiedzy na temat edukacji na temat SDGs, umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych na poziomie europejskim.       
 

Szkolenie w ramach projektu DIGI GRENT (30.09.2019r. - 04.10.2019r., Saloniki, Grecja)

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:
1. Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
2. Dr Magdalena Ratalewska
3. Dr Magdalena Wiśniewska
4. Dr Paweł Głodek
5. Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ
 
uczestniczył w szkoleniu dot. kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości cyfrowej. Szkolenie odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 30.09-04.10.2019 w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), którym kieruje dr T. Bartosz Kalinowski. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Szkolenie obejmowało 5 dni intensywnych aktywności, na które składały się:
 
2 dni wykładów z zakresu tematyki projektu (umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości) intensywnego nauczania (nauczyciele międzysektorowi / pięciokrotnej helisy)
2 dni pracy w grupie (opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw cyfrowych)
1 dzień prezentacji opracowanych modeli biznesowych w gronie wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stornie digigrent.eu/ oraz w bieżącym newsletterze zarzadzanie.uni.lodz.pl/LinkClick.aspx.
 

KONFERENCJA NAUKOWA - 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja)

Dr T. Bartosz Kalinowski podczas konferencji The 2019 EUROPEAN TRIPLE HELIX CONGRESS ON RESPONSIBLE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (30.09 – 01.10.2019; Saloniki, Grecja; www.triplehelixcongress.com/) organizowanej przez Triple Helix Association (www.triplehelixassociation.org/) prezentował wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych).

W ramach projektu DIGI-GRENT przeprowadzono badanie ankietowe (w Polsce, Hiszpanii, Grecji i Włoszech), którego celem była identyfikacja oraz ocena stosowania przez przedsiębiorców kompetencji związanych z przedsiębiorczością, zrównoważonym rozwojem oraz rozwiązaniami cyfrowymi. W wyniku badania zgromadzono dane z ponad 200 europejskich przedsiębiorstw i na ich podstawie określono teoretyczną znajomość oraz praktyczne zastosowanie wiedzy na temat umiejętności cyfrowych i zrównoważonej / odpowiedzialnej / zielonej przedsiębiorczości. W efekcie badania ustalono również, które kompetencje wymagają uzupełnienia, co zostanie wykorzystane podczas opracowywania przewidzianego w projekcie DIGI-GRENT programu nauczania i materiałów edukacyjnych.
Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stornie digigrent.eu/ oraz w bieżącym newsletterze zarzadzanie.uni.lodz.pl/LinkClick.aspx.
 
 
Newsletter DIGI GRENT
 
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącym newsletterem projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs newsletter DIGI GRENT
 
Spotkanie projektowe DIGI GRENT - 01.10.2019r. - 02.10.2019r., Saloniki, Grecja
 
Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:
 
1. Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu)
2. Dr Paweł Głodek
 
uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu DIGI-GRENT - Building Next Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs  (Rozwój przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców cyfrowych), które odbyło się w Salonikach (Grecja) w terminie 01-02.10.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stornie digigrent.eu/ oraz w bieżącym newsletterze zarzadzanie.uni.lodz.pl/LinkClick.aspx.

Future Time Traveller

Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk/dr Piotr Czerwonka

FUTURE TIME TRAVELLER - innowacyjna platforma wirtualnej rzeczywistości, która wykorzysta metodologię gier edukacyjnych do stworzenia symulacji przyszłego świata.

 

INDEX - Industrial Expert
 

Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest rozwój otwartego zasobu edukacyjnego opartego na MOOC (OER) oraz na I 4.0 poprzez skoncentrowanie się na profesjonalistach w obszarach wdrażania aplikacji. Projekt łączy najnowszą wiedzę akademicką i potrzeby przedsiębiorców. Na podstawie kooperacji realizatorzy projektu starają się rozpoznać potrzeby, zapewnić ich systematyczne zrozumienie oraz wskazać umiejętności operacyjne konieczne do zaoferowania różnym grupom docelowym projektu.

industrialexpert.eu/

Spotkanie projektowe INDEX - 23.09.2019r., Bukareszt, Rumunia

Zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie:
 
1. Dr T. Bartosz Kalinowski (kierownik projektu)
2. Dr Paweł Głodek
 
uczestniczył w trzecim spotkaniu konsorcjum projektu INDEX – Industrial Expert  (Ekspert przemysłu 4.0), które odbyło się w Bukareszcie (Rumunia) w terminie 23.09.2019. Projekt DIGI-GRENT jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.